Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tahy család címerével foglalkozik.


tahvári és tarkeöi Tahy

szerkesztés

 

Az ősi Rosd vagy Kosd magyar nemből származó familia, melynek tagjai 1513-ban a horvártországi Gorbolnokról irják magukat.

++++++

Gorbonok, 1534. május 3.
TAHY JÁNOS BATTHYÁNY FERENCHEZ ÍRT LEVELÉNEK MAGYAR MONDATAI

  • OL P 1314. A hg. Batthyány család körmendi levéltára. Missiles, no. 48277.
  • 20,5 x 25,5 cm-es, vizfoltos papíron, kívül vörös viaszba nyomott, felzetes, gyűrűs zárópecséttel, melyben három harántcsíkkal osztott pajzs látható. Egy fólió.
  • A latin levélben Zrínyi János érkezéséről és háromszáz forint adósságáról tájékoztatja Tahy a címzettet, továbbá arról, hogy Zrínyi neheztel Batthyányra, mert az mások jelenlétében szidalmazta.
  • IvÁNYI: MNy. 43 [1947]: 158.

Jegyzetek:

1 Zrínyi János († 1541) Zrínyi Miklósnak, a szigetvári hősnek a testvére (BUDAı 3:437; NAGY 12:435,439; MHHD. 29: 25-8). 1539-ben részt vesz Katzianer meggyilkolásában (MHHD. 29: 9-11). Felesége Tahy János leánya, Anna volt (TAHY, Tahyak 56, 69).

2 Mernyavcsics Miklós, törzsökös horvát (brezovicai) család (SıEBMACHER, Horvát 117) tagja.

3 Szimics György (goricai) horvát nemes, említik 1520-ban (MHHD. 38: 324), 1530-ban (MOE. 1: 306, 308), 1535-ben (MHHD. 30: 125). 1534-ben a horvátországi rendeknek L Ferdinándhoz küldött követe (MOE. 1: 479, 493-4).


  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 290.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs