Névváltozatok:
genealogica deductio: vérszármazati kijelelés, nemzetségsorozás, származat' bebizonyítása (mind Nagy János 145.)

"Az ugyan azon egy , köz törzsöktől a' természeti származás által lejövő (descendentes) személlyek öszve köttetéseket , Testi atyafiságnak (Cognatio carnalis) nevezik , és a' mi törvényeinkben igen gyakran Testvérségnek (consangvinitas est connexio personarum ab eodem propinquo stipite per generationem naturalem descendentium). Nem is tesz semmit az akadályoknak [házassági akadályok] ezen matériájában... akár igaz házasságból eredjen és legyen törvényes atyafiság (cognatio legitima) akar tilalmas öszvefekvésből , és legyen törvénytelen atyafiság (cognatio illegitima). -- Az sem tesz semmit, akar legyenek a' személlyek mind a' két Szüle részéről két oldalról (bilateraliter) , vagy tsak egyjiknek valamelyiknek részéről (unilateraliter) való atyafisággal öszvekötettve. -- Végezetre az sem , akar terjedjen az öszveköttetés mind a' két részről férjfiak által , Atyafiság ; (Agnatio) vagy tsak egyjik részről asszonyok által, anyafiság (Cognatio).

Minden Testvérségben pedig ezen három dolgokra kell figyelmeznünk : a' törzsökre, grádusra és lineára."

(Czövek-Kelemen 291.)
Rövidítések

A leszármazás vagy aszcendencia genealógiai fogalom, mely azt jelenti, hogy egy tetszőleges egyéntől (probandustól) kiindulva vizsgáljuk az egymással rokon személyek kapcsolatát visszafelé, a múltba haladva. A vizsgálat az egyén legközelebbi elődeit (szülők-nagyszülők-dédszülők stb.), azok nevét, életrajzi adatait deríti fel, melynek eredménye a leszármazási tábla vagy leszármazási jegyzék.

Az ős a múltbeli családtag, ebben az értelemben a leszármazó szinonímája. A genealógiai tábla az egyéntől (probandus) indul ki, akinek az egyenes ági leszármazóit, aszcendenseit tünteti fel. Az egyes családtagok vizsgálatakor diakrónikus (történeti, a múltba, a szülők felé haladó) irányról van szó, mely során egyaránt vannak leszármazók (ascendensek) és utódok (deszcendensek). A családfa egy adott pontján ugyanaz az egyén lehet aszcendens és deszcendens az utódához, illetve az őséhez viszonyítva. Az aszcendens és a deszcendens tehát relatív fogalmak, attól függően, hogy a családtaggal kapcsolatos diakrónikus irányű vizsgálat milyen eseményre vonatkozik.

A 19. századi osztrák polgári törvénykönyv (43. §-a) az aszcendenseket szülőknek nevezte, míg a deszcendenseket gyermekeknek. A múltban a nevezetes nemesi családok fölött mondott gyászbeszédnek része volt a családi vagy nemzetségi leszármazás (parentatio seu genealogia) bemutatása is.

leszármazás, olyan eljárás, mely során előre, a jövőbe haladunk a rokonok felderítésében, tehát a gyermekek, az unokák stb. felé.

Az egyes családtagok vizsgálata során a diakrónikus irányban aszcendensekről és deszcendensekről beszélünk. A deszcendensek egy adott családtag gyermekei, unokái stb. (utódai). A deszcendens irányban a leírás a jövő, a következő események, azaz utódok felé halad. Egy bizonyos megfontolásban a történések deszcendensek lesznek, ha a probandussal kapcsolatban jövőbeli eseményeket ír le. Máskor ugyanaz a családtag aszcendens lesz, ha vele kapcsolatban, mint a család valamelyik tagjának őséről beszélünk. Az aszcendens és a deszcendens tehát relatív fogalom, attól függően, hogy a diakrónikus irányban milyen eseményre vonatkozik a családtaggal kapcsolatban.

Névváltozatok:
eorökösek és maradékok (Karácsony 1606/1620), származó rend (Nyiri 1831. 252.), izről izre (genealogice) leszármazás (Nagy Iván VII. 182.), leszármazik (Nagy Iván III. 387.), szétsarjadzik (Nagy Iván III. 388.), leágazás (Nagy Iván II. 200.), nemzedékrend (Nagy Iván VIII. 301.), lesarjadzik (Nagy Iván III. 386., IV. 15.), lesarjadzás (Nagy Iván II. 194.), leszületett (fiú), parentatio seu genealogia, vérséges összeköttetés (Nagy Iván II. 194.); sarjadék (Nagy Iván IV. 160.), ivadék (Nagy Iván VIII. 43.), leány-ivadék (Nagy Iván IV. 292.), fajos 1553: Fayosoc 'akinek germeke van' [Tinódi: Cronica A3v] (TESz. I. 827.), fajzik 1585: 'származik' [Cal. 188.] (TESz. I. 827.), véregység (Pallas n. lex. Rokonság csz.), deszcendencia


"Oda fel haagaanak aagok, wrnak aagay: illuc ascendentur tribus, tribus domini" [Festetics codex 1494 k.] (M. nyelvtört. 19.)
Rövidítések


Lásd még

szerkesztés

felmenők, utód, lemenők, családfa, leszármazási tábla, filiáció, származás