Címerhatározó/Tiheméri címer

(Tiheméri címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Tiheméri család címerével foglalkozik.


Tiheméri máskép Szekér szerkesztés

A Kassáról Nagybányára került képíró atyja, Tiheméri máskép Szekér István az 1652-ik évben címeres nemeslevelet nyert, amelyet még ugyanazon évben Torna vármegye közgyûlésében kihirdettek. Tiheméri István az 1682-ik évben, mint kassai lakos, végrendeletet tesz, amelyben képíró fiáról is többször megemlékezik. "Tertio. Kiváltképpen képíró Mihály fiamnak hagyom az alsó konyhából nyíló hálulsó alsó házat, abból nyíló bolttal. Azontúl egy vasajtajú boltot, alatta levõ pinczékkel együtt úgy, hogy az elsõ és mostan említett hátulsó ház között konyhaköz (t. i. közös) legyen Mihály és András fiaim között, az sütõ kemencze tudniaillik köz legyen az három gyermekim között. Azontúl való boltos kis ház peniglen Mihály deák fiamé magáé. És azon ház végében való pusztán szabadon építhessen egy három lóra való istálót Mihály deák fiam. Azon kívül az Mihály deák részének az felét jól felépítse az én zsindelyembõl és fámból Szabó András fiam. Quinto. Vagyon hatezer zsindelyem, azt hagyom képíró Mihály deák fiamnak az hátulsó házbeli részének bezsin-delyeztetésére minden épületre való fajival és csatornájával együtt. Nono Az apáti hegyen Üveghes János és Nagy Imréné szõlõjök szomszédságában vagyon egy zálogos szõlõm hetven forintokban, azt hagyom egészben képíró Mihály deák fiamnak. Duodecimo. Az határban levõ szõlõt ismét az sebesi szõlõt hagyom képíró Mihály deák fiamnak, úgy hogy az szüretelõ edény, ami még megvagyon, köz legyen és együtt vehessék hasznát. Decimoquinto. Vagyon négy ezüst kanálom, melynek az két nagyobbikat és szépet hagyom képíró Mihály deák fiamnak. 16-to. Két arany gyûrûm is vagyon, ezeket hagyom az két fiamnak Szabó Andrásnak és képíró Mihály deák fiamnak. 20-mo. Az süvegemet hagyom az képíró deák fiamnak, egy szederjes angliai rókával bélelt mentémmel és egy szõnyeggel együtt." A végrendelet Kassa város levéltárában.

Képírónk Torna vármegyébõl származott; atyja Tiheméri Szekér István és felesége Deák Zsófia, valamint fiai Mihály — a késõbbi mûvész --és István, valamint rokona Szekér Tamás az 1652-ik évben nemességet szerezvén, azt még ugyanazon évben Tornavármegye közgyûlésén kihirdetette. [1]

  • Irodalom:

KEMÉNY LAJOS: KÉPÍRÓ TIHEMÉRY MIHÁLY, Művészet, Tizenegyedik évfolyam, 1912, Nyolcadik szám, p. 321-328.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Rövidítések


Lásd még: