Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bárdossy családok címerével foglalkozik.


A történeti forrásokból több Bárdossy család is ismert. Az egyik a bárdosi előnevet használja, Vas vármegyéből ered, első okleveles említése a XIV. századból való. Legnevezetesebb tagja Bárdossy László (1890 - 1946) miniszterelnök. A modern genetikai kutatások segítségével kiderült, hogy ennek a családnak egyik ága az a Bárdossy család, melyből 1768-ban, Mária-Terézia nemességet és címert adományoz a kassai születésű Bárdosy Jánosnak, Szepes vármegyei ülnöknek. (Bárdossy Péter adatközlése)

A másik az a Bárdossy család, amely Erdélyből, Maros-Torda vármegyéből származik és amelyből Bárdossy György (1817-1873) királyi táblabíró is származik. Felesége gróf Rhédey Janka volt.


bárdosi Bárdossy szerkesztés

 
Bárdossy György halotti címere

 

A Vas megyei Bárdossy család ősrégi nemesi család. A család címerét a fennmaradt pecsétlenyomatokon kívül csupán az 1705. január 9-én, Köveskúton elhunyt Bárdossy György halotti címeréből ismerjük. Bővebben

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Bárdossy 1768 szerkesztés

 
Bárdossy armális, 1768

   

 

Vasmegyei család.

Mária Terézia Bécs, 1768. május 25. Bárdosy János nemesség és címer, általa felesége, lomniczai Horváth-Kissevich Mária és Antal nevű fia.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

bardossy.hu

A címereslevél szövege:

Mi Mária Terézia, Isten kegyelméből a Rómaiak özvegy császárnéja, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária apostoli királynője, Ausztria főhercege, Burgundia, Felső- és Alsó-Szilézia, Brabant, Milánó, Stájerország, Karinthia, Krajna, Mantua, Párma, Placentia, Linburg, Luxemburg, Geldern és Württenberg hercege, a Szent Római birodalom, Magyarország, Burgovia, Felső- és Alsó-Luzácia őrgrófja, Svábország hercege, Habsburg, Flandria, Tirol, Terretum, Kyburg, Görz, Gradisca, és Arthesia grófja, Elzász tartományi grófja, Namur grófja, a Szlavón Marchia, Naon-i rév Salina és Mechlen úrnője jelen soraink rendjében tudatjuk mindenkivel akit illet, hogy számos hívünknek ez ügyben Felségünk elé terjesztett legalázatosabb kérésére, továbbá kegyesen figyelembe véve és megfontolva a Mi érdemes hívünknek, Bárdosy Jánosnak állhatatos hűséggel és híven teljesített szolgálatait, melyeket a körülményeknek megfelelően és az alkalmak szüksége szerint véghezvitt, mindenekelőtt a Mi előbb említett Magyar Királyságunk Szent Koronájának, Felséges Házunknak, és már a Mi Felségünknek híven és kitartóan, arra törekedett és róla kegyesen feltételezzük, hogy a jövőben is hasonló hűséggel és állhatatossággal fog törekedni arra és annak mutatkozik, tehát mindezekért, valamint a Mi császári és királyi kegyünkből és bőkezűségünkből, másrészt követve a Mi boldogult magyar királyi elődeink példáját, hogy mindazokat akik a Mi Magyar Királyságunk Szent Koronájának és a keresztény egyháznak erényeikkel érdemes szolgálatot tettek, az ő erényeiknek emlékezetéül, hogy őket még nagyobb teljesítményre ösztönözzük elhatároztuk, hogy emez Bárdosy Jánost és általa feleségétől nemes Horváth Kissevics Máriától már megszületett Antal fiát és Isten kegyelméből az ő ágyékából valamennyi törvényesen születendőt ( hozzájárulva számos hűséges tanácsadóm alázatos javaslatához ) nemtelen állapotából és helyzetéből, királyi hatalmunknál és bőkezűségünknél fogva, valamint kivételes kegyelmünkből, kiemeljük és az előbb említett Magyar Királyságunk és csatolt Részeinek valóságos és kétségtelen nemeseinek rendjébe és sorába kegyesen bevezetjük, hozzá-számláltatjuk, felvétetjük és hozzáíratjuk, engedélyezzük ezt és biztos tudtunkkal, eltökélt szándékkal megengedjük azt, hogy ők a jövendő időkben és mindörökre mindazon valamennyi kegyekkel, megtiszteltetésekkel, kiváltságokkal, mentességekkel, jogokkal, előjogokkal, kivé-telezettségekkel, melyekkel gyakran említett Magyar Királyságunk és annak csatolt Részeinek nemesei ez idáig akármi joggal vagy ősi szokásjog alapján éltek, örvendettek, használták azt és élvezték, élvezhessék ők is hasonlóképpen, használhassák, örvendhessenek és élhessenek vele, bírhassanak továbbá mindkét nembeli örököseik és utódaik valamennyien tudhassanak és bírjanak. Ezért az irántuk kinyilvánított kegyességünkből, jóindulatunkból és bőkezűségünk bizonyságául, valamint az igaz és kétségtelen nemesség jelképéül légyen ez a nemeslevél vagyis a nemesség jelvénye:

Álló hadisisak, vízszintesen azaz átlósan metszve, a pajzs felső része kék, az alsó vörös, melyre rávezetve hármas zöld halmon férfi látható teljes tüzérségi díszben, kinyújtott kezében itt arannyal díszített hüvelyből tőrt húzva ki, amott egyházatyainak mondott ezüst ke-resztet tartva. Vöröslőn, fej magasságában, emberi arcú arany nap, bal oldalon a pajzsra fekszik a rostélyos harci sisak, megkoronázva - miként nemeseknek szokásos adni - a Csáky grófok családjának jelvényéből vett lemetszett fejjel, fekete sas szárnyak között a tetején. A palástok jobb oldalt arany és kék színben, balról pedig ezüst és vörös színben, a pajzs szélein kecsesen és tetszetősen omlanak alá, miként mindezek a Mi jelen oklevelünk elején azaz fején a festő avatott keze által, a maguk eredeti színeiben világosabban ábrázolva tárulnak a megtekintők szemei elé.

Ezen Bárdosy Jánosnak és általa fiának Antalnak, ki említett Horváth Kissevics Máriától született és a jövőben Isten kegyelméből születendő törvényes valamennyi örökösének és utódainak mindkét nemből, elrendeljük adatni és azzal felruházzuk. Elhatároztuk és biztos tudomásunkkal, eltökélt szándékkal megengedjük, hogy ők a jövőben és örökre ezt a címert, azaz a nemesség jelképét, említett Magyar Királyságunk és csatolt részeinek igaz és kétségtelen nemeseinek módján, ugyanazon jogon, kiváltságon, előjoggal, engedményekkel felruházva, valamint mentességekkel, miként amazok természettől avagy ősi szokásjog alapján használják, annak örvendnek, élvezik és azzal élnek, hogy ők is mindenütt: csatákban, ütközetekben, viadalokon, lándzsatöréseken, lovagi tornákon, párviadalokban, bajvívásokban és mindenegyes valamennyi katonai és nemesi vállalkozásban, nem kevésbé pecséteken, takarókon, függönyökön, csarnokokban, gyűrűkön, zászlókon, pajzsokon, sátrakon, házakon, sírokon - általában mindenféle tárgyakon és hadi vállalkozásokban, mindkét nembeli örököseikkel és utódaikkal együtt - tiszta, hamisítatlan és kétségbe nem vonható nemesség címén, amelynek kapcsán rendeljük, hogy bármilyen rendű és rangú, állású, méltóságú, és kiválóságú ember mondja, nevezze, tartsa és tekintse őket kitüntetetteknek és felruházottaknak - hordhassák, viselhessék, vele örökké élhessenek, használhassák és benne örömüket lelhessék. Minek örök emlékezetéül és örökérvényű megerősítéséül jelen kiváltságlevelünket ellátjuk a Mi nagyobb függőpecsétünkkel, melyet mint Magyarország apostoli királynője az államtanácsban használunk, megerősített jelen kiváltságlevelünket ugyanazon Bárdosy János és általa a fent említett hitvesétől született fiának Antalnak, és a később Isten kegyelméből - miként az megígértetett - születendő mindkét nembeli valamennyi törvényes örököse és utóda részére kegyesen kiadtuk és kiállíttattuk. Adatott a Mi hűséges és őszintén kedvelt, tekintetes és méltóságos galántai Eszterházy Ferencnek, Fraknó örökös grófjának, a Szent István apostoli királyi nagykeresztes rend lovagjának, Moson és Sopron vármegyék főispánjának, kamarásunknak és valóságos belső titkos tanácsosunknak, Magyarországi udvarnokaink mesterének, valamint az említett lovagrend kancellárjának a kezéből, Bécsben, a mi ausztriai főhercegi városunkban, az Úr ezerhétszáz-hatvannyolcadik esztendejének május hava huszonötödik napján, Magyar-, Cseh- és többi országunk béli uralkodásunknak huszonnyolcadik évében, amikor a főtisztelendő és méltóságos, továbbá a főtisztelendő és tisztelendő urak Krisztusban atyák, úgymint - az esztergomi érseki szék üresedésben - Batthyányi József gróf, kalocsai és a vele kánonilag egyesített bácsi egyház érseke, vagreini Engl Ferenc Antal csanádi, vásonkői Zichy Ferenc gróf, győri, Tauszi Ferenc zágrábi, Klimo György pécsi, Chiolnich József boszniai, zajerdai Patatich Ádám báró, váradi, galántai Eszterházy Károly gróf, egri, Bajtay Antal báró erdélyi, waali Migazzi és Sonnenthurmi Kristóf gróf, a római anyaszentegyház presbiter-kardinálisa, a Római Szent Birodalom hercege, váci kormányzó, nagy-mányai Koller Ignác, veszprémi, Paxi Ker. János szerémi, Gusztinyi János nyitrai, Manczador Pius segnei és modruszi, valamint korbaviai, Pucz István belgrádi, Kiss Kolacyini Károly knini és Bajzáth József ansari vál. püspökök Isten egyházait szerencsésen kormányozták, továbbá szeretett rokonunk, fenséges Albert herceg úr, magyarországi királyi helytartónk, hasonlóképpen tekintetes és nagyságos erdődi Pálffy Miklós gróf, Dalmát-, Horvát- és Szlavónország bánja, id. Batthyányi Ádám gróf, tárnokmesterünk, erdődi Pálffy Károly Pál gróf, ajtónálló mesterünk, gyaraki Grassalkovich Antal gróf, lovászmesterünk, gyarmati Balassa Pál gróf, pohárnokmesterünk, Batthyányi Imre gróf, asztalnokmesterünk, méltóságos galántai Eszterházy Miklós Római Szent Birodalmi herceg, a nemes magyar testőrségünk kapitánya, az említett galántai Eszterházy Ferenc gróf, udvarnokmesterünk, galántai Fekete György gróf magyarországi udvarnokmesterünk, az említett erdődi Pálffy Károly Pál gróf, pozsonyi főispán és még sokan, akik említett Magyarországunk főispánságait és tisztségeit viselik.

Mária Terézia Eszterházy Ferenc Jablanczy József

s.k. s.k. s.k.

A család címerét Mayer Károly Ignác, bécsi festő készítette el - a fennmaradt elismervény szerint - 10 forint díjazásért A jóváhagyás Bisztriczey László címerfelügyelő feladata volt, aki azt rendben is találta. (bardossy.hu)

Rövidítések

Lásd még: