Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Krachun (olv. Kracsun) család címerével foglalkozik.


Krachun 1618 szerkesztés

 
túróci Bakos címer, 1618
 
 
 

Címeres levél: Magyarul:

Mi, Mátyás, Isten kegyelméből a rómaiak örökké felséges választott császára, Németország, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, Szlavónia, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és Bulgária stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, Brabant, Stájerország, Karintia, Krajna hercege, Morvaország őrgtófja, Luxemburg, Alsó-és Felső Szilézia, Württemberg és Teck hercege, Svábország fejedelme, Habsburg, Tirol, Ferrete, Kyburg és Görcz grófja, Elzász tartománygrófja, a Szent Római Birodalomnak őrgrófja az Enns feletti Burgauban, Felső- és Alsó Lausitzban, a Szlavón Hatrárőrvidék, Pordedone és Salina ura stb. Ezen oklevelünk tartalmával emlékezetére bízzuk értésére adva mindazoknak akiket illet, hogy amint a drágakövek közt a kígyókő, a legértékesebb kövek közt. a gyémánt és maga az arany, valamint a legfényesebb Nap a többi csillagoknál előbbre való, s ragyogó sugarainak fényessége által tündöklőbb, s első helyet követel magának, megvilágítva fényével a világ ezen igen kiterjedt szerkezetét, és keringése által a Föld legrejtettebb részeit körüljárva tápláló életet és fennmaradást éraszt messze mindenfelé az egész emberi nemnek, a többi élőlénynek és a dolgoknak; így uralkodik a leghíresebb királyoknak és fejedelmeknek a méltóság legkiemelkedőbb fejdíszével megalapozott, valamint könyörületességgel és szelídséggel övezett trónusa a leggazdagabb országokon és a legszélesebb területeken át, hűséges alattvalóinak erényeit és érdemeit az egyenlőség helyes mérlegével méri, mérlegeli, becsüli, ügyeikről és megmaradásukról gondoskodik, és akik valamilyen jeles tettel igyekeznek magukat próbára tenni s a hazának- amelynek mindennel adósak- a megsegítésére törekednek, méltó jutalomban részesülnek, nevüket és jelvényekkel, igazoló okirattal ékesített kiváló tetteiket az utódaikra hagyják: hogy egyrészt erényeiknek a fejedelmek tanúsítványával igazolt fényé megőrizze ékességét, másrészt az utódok száméra az elődök mintakép-utánzásának sarkantyúja és mindennapi ösztönzése ne hiányozzon. Amely példát, mint más, a legjobb fejedelemhez méltó erényekben, úgy e tekintetben is szintén szívesen követjük.

És emiatt megfigyelvén hívünknek a túróci Bakos Ádámnak hűségét és hűséges szolgálatainak érdemeit, melyeket először is királyságunk, Magyarország Szent Koronájának, azután felségünknek változatos helyeken és időkben a serénységére bízott hivatalban és ügyintézésekben hűségesen és kitartóan tanúsított és nyújtott, és ígéri, hogy ezután is hasonló ügyességgel és kitartással akar tanúsítani és nyújtani, ezen túróci Bakos Ádámot és általa nőági rokonait, Krachun Éliást és Jónást császári és királyi hatalmink teljességénél fogva említett királyságunk, Magyarország és a hozzá tartozó részek igazi és kétségtelen nemeseinek közösségébe és rendjébe soroltatjuk, felvetetjük s hozzáíratjuk. Jóváhagyva, s biztos tudomással és megfontolt lélekkel engedélyezve, hogy Ők innentől fogva az eljövendő időkben mindörökre mindazokat a kegyeket, kiváltságokat, kedvezményeket, tisztségeket, szabadságokat, jogokat, előjogokat és mentességeket, amelyekkel királyságunk, Magyarországunk és a hozzá tartozó Részek többi igazi és kétségtelen nemesei eddig bármilyen módon jog vagy szokás alapján használtak s élveztek, használnak s élveznek, azokat használhassák, élvezhessék és bírhassák, s mindkét nembeli összes örököseik és utódaik élvezhessék és bírhassák. Ezen irántuk tanúsított kegyelmünk, jóakaratunk és nagylelkűségünk bizonyságául az igazi és teljes nemesség jeleként ezt a címert, avagy nemesi jelvényt adományozzuk s engedélyezzük kegyesen ezen túróci Bakos Ádámnak és fent említett nőági rokonainak s mindkét nembeli összes örököseiknek s utódaiknak:

Egyenesen álló vörös színű hadipajzsot, alján elhelyezkedő hármas zöld dombbal, amelyen egy természetes, a felrepülőhöz hasonló sólyom három aranyló szálú búzakalászt tart a csőrében. A pajzs felső sarkaiban két arany csillag látszik sárgállani vagy vörösleni; a pajzson elhelyezkedő nyílt katonai sisakot királyi koronával díszítve. amelyből az előzőhöz mindenben hasonló, a csőrében három búzakalászt vivő sólyom magasodik ki. A sisak csúcsáról avagy tetejéről egyik oldalt kék és arany, másik oldalt pedig vörös és ezüst színű foszlányok azaz szalagok omlanak le a pajzs széle felé, magát a pajzsot illően ékesítve, miként mindez jelen oklevelünk elején, azazkezdetén a festő kezével és művészete által saját színekkel világosan megfestve látható. Biztos tudomással helyeselve s megfontolt lélekkel engedélyezve akarjuk, hogy ő mostantól ezután az eljövendő időkben mindörökre ezt a címert, avagy nemesi jelvényt említett királyságunk, Magyarország s a hozzátartozó Részek régi nemeseinek módjára ugyanazokkal a jogokkal, előjogokkal, engedményekkel, szabadságokkal és mentességekkel, amelyeket azoktermészettől fogva vagy ősi szokás szerint használtak s élveztek, használnak s élveznek, mindenütt a csatákban, harcokban, kopjatörésekben, lovagi tornákon, bajvívásokban, párviadalokban és más bármilyen katonai és nemesi gyakorlatokban, valamint pecséteiken, függönyeiken, kárpitjaikon, szőnyegeiken, gyűrűiken, zászlóikon, pajzsaikon, sátraikon, házaikon és síremlékeiken, általában pedig bármilyen fajta tárgyaikon és kiadmányaikon viseljék és hordják, s ezeket használhassák, élvezhessék s örüljenek azoknak, s mindkét nembeli összes örököseik és utódaik is ezt tehessék az igazi és hamisítatlan nemesség címén, mely által felékesítettnek mondja, nevezze, tartsa és számítsa őket, s mindkét nembeli összes örököseiket és utódaikat bárki, bármilyen állapotú, rangú, sorsú és méltóságú is legyen. Sőt, ezen dolog örök emlékezetére és érvényesítésére jelen oklevelünket kettős hiteles függő pecsétünkkel megerősítve, amelyet mint Magyarország királya használunk, ezen túróci Bakos Ádámnak és nőági rokonainak, s az ő összes, mindkét nembeli örököseiknek és utódaiknak kegyesen adományozzuk s engedélyezzük.

Kiadatott számunkra őszintén kedvelt hívünk, a Krisztusban igen tisztelt atya, Pázmány Péter úr, az esztergomi érseki székesegyháza érseke, ugyanezen hely örökös ispánja, Magyarország prímása, született legfőbb pápai követ, titkos kancellárunk és tanácsosunk keze által prágai királyi várunkban a, Úr 1617. évében, október hónap 31. napján, római királyságunk ötödik, magyarországi s más országokbeli uralkodásunk kilencedik, csehországi királyságunknak pedig a hatodik évében, amikor Isten egyházait szerencsésen kormányozzák ezen főtisztelendő és Krisztusban tisztelt atyák: ugyanezen Pázmány Péter úr az esztergomi, Náprágyi Demeter a kánonjogilag egyesített kalocsai és bácsi egyházak érsekei, monyorókeréki Erdődy János gróf választott egri, Domitrovith Péter zágrábi, Thelegdy János váradi, Piber János pécsi, Ergely Ferenc veszprémi, az említett Náprágyi Demeter győri adminisztrátor, Almásy Pál választott váci, Lépes Bálint nyitrai, Hierovith Mátyás választott csanádi, Majthényi László választott szerémi, Balásffy Tamás választott boszniai, Dávid Pál választott tinnini, fráter Alfonso de Requesens risano-i és fráter Ioannes Baptista Agalich választott zenggi és modrusi püspökök, az erdélyi püspöki szék üresedésben lévén.

Továbbá ezen tekintetes és nagyságos urak vannak Magyarországon hivatalban: ghimesi Forgách Zsigmond gróf, királyi országbírónk, monyorókeréki Erdődy Tamás gróf tárnokmester, Batthyány Ferenc gróf főlovászmester, nagylucsei Dóczy András főkamarásmester, rimaszécsi Széchy Tamás főasztalnokmester, homonnai Drugeth György főpohárnokmester, Révay Péter főudvarnokmester és hetesi Pethe LászIó királyi főajtónállómester, a nádori és a báni tisztségek üresedésben lévén, valamint erdődi Pálffy István pozsonyi ispán, sokan mások pedig királyságunk vármegyéinek irányítói s egyéb tisztségeinek betöltői.

balra: Mátyás király jobbra: [Pázmány Péter] esztergomi érsek alatta: Ferenczffy Lőrincz s.k.

Az oklevél alsó szegélyén középen és jobbra: Turóci Bakos Ádám címere és nemesítése. Érdemteljes személy és a nagyszombati érseki udvar prefektusa

Plicáján jobb oldalon:

Az Úr 1618. évében a Judica vasárnapot követő 2.hétköznapon (március 23-án, hétfőn) a Pozsony megyei főpapok, főnemesek és nemesek általános és szokásos közgyűlésén Somorja mezővárosban jelen oklevél visszaadatott, ünnepélyesen kihirdettetett és közzététetett általam, Haditrus György az említett Pozsony vármegye felesküdött jegyzője által.

Latinul:

Nos MatthiaslDei gtat\a electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Crotiae, Sclauoniae, Ramae, Seruiae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariae etc Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Camíolae, Marchio Morauiae, Dux Lucembu rgae, ac superioris et inferioris Silesiae, Wierthembergae et Thekae, Princeps Sueuiae, Co/mes Habspurgi, Tyrolis, Ferreti, Kyburgi et Goritiae, Landgrauius Alsatiae, Marchio Sacri Romani Impery Supra onasum Burgouiae ac superioris et inferioris Lusatiae, Dominus Marchiae sclauonicae portusA{avonis et salinarum etc, Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis Quemadmodum inter gemmas ophytes et lapides preciosissimos Adamas atque aureuslíIle et lucidissimus Sol prae caeteris Syderibus Praestantior et scintillantium radiorum claritate fulgentior, primum locum sibi vindicat patentissimamque hanc mundi Machinam lumine suo illustrans etlPer circuitum abditissimas terrae partes gyrans vitam nutrimentam et conservationem toti humano generi reliquisque animantibus et rebus longe lateque infundit, Ita Thronus clarissimorum Regum et prirrcipum eminentissimo dignitatis a Pice constitutus ac misericordia et lenitate cinctus opulentissimis Regnis et latissimis Regionibus perdominatur, fideliumque subditorum virtutes et merita directa aequiltatis lance ponderat librat et metitur rebusque et permansiont eorum prospicit et qui insigni aliquo facinore se ipsos probare conantur aut patriae cui omnia debent iuvandae incumbunt condignys praemys affrciuntur nomenque suum et illustri a facáinsignibus literarum monimentis decorata ad posteritatem transmittunt: ut et virtutis eorum splendor Principum testimonys illustratus Suum decus retineat et poste/ris maiorum suorum imaginis exprimendae calcar et quotidianum incitamentum non desit. Quod sicuti in alys optimo Princi Pi dignis virtutibus, ita hac quoque in attendentes fidem et fidelium parte et nos libenter imitamur, Et propterea servitiorum merita fidelis nostri Adami Bakos hurocziensis quae ipse Sacrae primum Regni nostri Hungarire Coronre et deinde Maiestati nostrre pro locorum et temporum vicissitudine in officio et negotys industriae suae commissis fideliter et constanter exhibuisse ac impendisse ac deinceps quoque pari dexteritate et constantia se exhibere et impendere velle pollicetur. Eundem Adamum Bakos Thurocziensem ac per eum Eliam et Ionam Krachun Thuroczienses Sororinos de Caesareae et Regiae potestatis nostrae plenitudine in coetum et ordinem verorum ac indubitatorum dicti Regni nostri Hungariae partiumque ei subiectarum Nobilium duximus aggregandum annumerandum atque adscribendum. Annuentes et ex ceríanostra scientia animoque deliberato concedentes út ipsi a modo imposterum futuris semper temporibus omnibus illis gratys privilegys indultis honoribus libertatibus iuribus praerogativis et immunitatibus quibus caeteri veri ac indubitati dilcti Regni nostri Hungariae partiumque ei subiectarum Nobiles hactenus quomodolibet de iure vel consuetudine usi sunt et gavisi, utunturque et gaudent, uti, frui et gaudere possi(n)t ac valeant haeredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus universaelvaleant atque possint. In cuius quidem nostrae erga ipsum exhibitae gtatiae et clementiae ac liberalitatis testimonium, veraeque et perfectae nobilitatis signum haec Arma sive nobilitatis Insignia; Scutum videlicet militare erectum rubri coloris tryugi Viridi monticulo in fundo stratum in quo naturalis Falco subvolanti similis tres spicas triticeas flavescente arysta rostro tenere.In superioribus autem Scuti angulis duae aureae stellae flavescere seu rutilare conspiciuntur. Scuto incumbentem Galeam militarem apertam Regio Diademate priori per omnia conformem falconem tres spicas triticeas rostro asportantem producente omatam. A summitate vero sive cono Galere lacinys seu lemniscis, hinc caelestini et aurei illinc rubri et albi colorum in Scuti oram fluitantibus, illudque apprime exomantibus: prout haec omnia in capite seu principio prresentium literarum nostrarum pictoris manu et artificio proprys suis coloribus recte depicta a se cernuntur: eidem Adamo Bakos Thurocziensi et supra recensitis Sororinis suis heredibusque et posteritatibus utriusque sexus universis, gratiose danda duximus et conferenda. Decernentes et ex certa nostra scientia animoque deliberato concedentes, ut ipse a modo inposterum futuris semper temporibus/eadem Arma sive nobilitatis Insignia instar altorum dicti Regni nostri Hungariae partiumque ei subiectarum Nobilium sub ysdem iuribus, prarogativis, indultis, libertatibus et immunitatibus, quibus ydem natura vel ex consuetudine usi sunt et gavisi utunturque et gaudent, ubique in praeliis, certaminibus, hastiludys, torneamentis, duellis, monomachys, ac alys omnibus et quibusvis exercitys militaribus et nobilitaribus, necnon sigillis, velis, corthinis, aulreis, annulis, vexillis, clypeis, tentorys, domibus, sepulchris, generaliter vero in quarumlibet rerum expeditionum generibus, sub merae ac syincere nobilitatis titulo, quo eos ac hreredes ipsorum utriusque sexus universos ab omnibus cuiuscunque status, dignitatis, conditionis et prreeminentiae existant homines insignitos dici, nominari, haberique et reputari volumus ferre, gestare, illisque uti, frui et gaudere possint ac valeant hreredesqure et posteritates ipsorum utriusque sexus universae valeant atque possint. Imo damus et elargimur prresentium per vigorem. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras duplicis et authentici Sigilli nostri munimine quo ut Rex Hungarire utimur impendenti communitas Eidem Adamo Bakos Thurociensi et Sororinis suis ipsorumqueftreredibus et posteritatibus utriusque sexus universis, gratiose dandas duximus et concedendas. Datum per manus fidelis nostri nobis syncere dilecti Reverendissimi in Christo patris domini Petri Pazmany Archiepiscopi Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, locique eiusdem comitis perpetui, Primatis Hungariae, legati nati summi et Secretary Cancellary et Consiliary nostri in Arce nostra Regia Pragensi Tricesima die mensis octobris Anno Domini Millesimo sexcentesimo decimo septimo Regnorum nostrorum Roma/ni quinto Hungaria et reliquorum nono, Bohemiae vero anno sexto. Reverendissimis et venerabilibus in christo patribus dominis eodem Petro Pazmany Strigoniensis et Demetrio Napragy Colocensis et Bachiensis Ecclesiarum canonice unitarum Archiepiscopis comite Ioanne Erdeody de Moniorokerek electo Agriensis, Petro Domitrovith Zagrabiensis, Ioanne Thelegdy Waradiensis, Ioanne Piber Quinqueecclesiensis, Francisco Ergelio Vesprimiensis, praefato Demetrio Napragy Administratore lauriensis, Paolo Allmasy electo Vaciensis, Valentino Leepes Nitriensis, Mathia Hierovitio electo Chanadiensis, Ladislao Maythiny electo Sirmiensis, Thoma Balasffu electo Boznensis, Paulo David electo Tininiensis, fratre Alfonso de Requesens Rosonensis et fratre Ioanne Baptista Agallich electo Segniensis et Modrusiensis Ecclesiarum Episcopis ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Transsylvaniensi Cathedrali Sede vacante. Item Spectabilibus et Magnificis Comite Sigismundo Forgach de Ghymes Judice Curire nostrre Regiae, Comite Thoma Erdeody de dicta Moniokerek Thavernicorum, Francisco de Batthian Agazonum, Andrea Doczy de Nagy Luche Cubiculariorum, Thoma Szechy de Rimaszech Dapiferorum, Georgio Drugeth de Homonna Pincernarum, Petro de Rewa Curiæ nostræ et Ladislao Pethe de Hethes ianitorum nostrorum Regalium Magistris, Palatinali et Banali honoribus vacantibus ac Stephano Palffo de Erdeod Comite Posoniensis caeterisque quamplurimis Regni nostri Comitatus tenentibus et honores.

balra: Matthias rex

jobbra: [Petrus Pazmany] Archiepi scopus Strigoniensis

alatta: Laurentius Ferenczffy m. p.

Az oklevél alsó szegélyén középen és jobbra:

Arma et nobilitatio Adami Bakos Thurocziensis Est benemerita persona ac praefectus Curiae Archiepiscopalis Tyrnaviensis

Plicáján jobb oldalon:

Anno domini millesimo sexcentesimo Decimo Octavo feria 2da proxima post dominicam Judica, in generali ac frequenti congregatione dominorum praelatorum, magnatum et nobilium Comitatus Posoniensis, in oppido Samarya rehibitae sunt praesentes, solemniterque proclamatae et publicatae, per me Georgium Haditrum antelati Comitatus Posoniensis Juratum notarium H.m.p.


  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs