Címerhatározó/Rholly címer

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Rholly , Rhollo család címerével foglalkozik.


Német eredetű család. 1761-től Sárosizsép birtokosai. A 19. században a faluban volt kúriájuk.


  • Irodalom:

Szekrényessy Attila: Egy felvidéki kastély hétköznapjai - A sárosizsépi Bujanovics-kastély. Plectrum kiadó Fülek, 2007. ISBN 978-80-89262-07-6 (Falutörténet, a Rholly és Bujanovics család története)

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs