Címerhatározó/Újfalussy címer

(Újfalussy címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ujfalusy, Ujfalussy családok címerével foglalkozik.


divékújfalusi Ujfalussy

szerkesztés
 
Az Ujfalussy család címere egy 1424-es pecséten
 
tőkésújfalusi Újfalussy címer

"A Divék nemzetség a Felvidéken ősi birtokos, az oklevelek szerint legelőször Turóc vármegyében tűnik fel (1246), majd Trencsén, Nyitra és Bars vármegyében terjedt el. Első ismert őse Divéki Akur fia Akur. Másik fia Kozma. Az előbbi a Bossányi, az utóbbi az Ujfalusy család őse.

A Divék nemzetség címere: Kékben zöld dombon álló lombos fa alatt jobbra lépő medve, felette jobbról fogyó ezüst félhold, balról hatágú arany csillag. Sisakdísz: növekvő pajzsbeli medve. Takarók: kék-arany, fekete-arany.

Baranyi István nyugalmazott anyakönyvvezető, Mohol"

tőkésújfalusi Újfalussy

A mára férfiágon kihalt család a 108 nemzetség egyikéből a Divékből ered. Egy 18. századi Nyitra vármegyei bírósági ítélet kimondta, hogy az Aba és a Divék nemzetség Csaba királyfi kisebbik fiától, Édementől ered (az Árpád-ház a nagyobbik fiútól Edtől). Az iratokat rejtélyes kezek megsemmisítették, az adatot csak a szájhagyomány tartotta meg, melyet aztán egy 19. században kiadott könyv őrzött meg. A család Nyitra vármegyében volt birtokos, ahol a Lipovniczkyakkal került rokonságba, még a 15. század második felében.[1]


  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[2]


ujfalussi Ujfalussy (szilvásujfalusi)

szerkesztés

 

Régi Nyitra, majd Szabolcs vármegyei eredetű család, már a XV. század elején szerepelnek, mint birtokosok Zalkod, Viss, Tiszaeszlár, Kenézlő, Kis-Léta, Mihálydi községekben. Az Óbégányiak Zalkod (Zalgoch) és Kenézlő birtokosai, 1478-ban az Ujfalussyakkal a kenézlői rév és vámjog felett osztozkodnak. - A már nemes Ujfalussy család újabb címeres nemeslevelet nyer I. Lipóttól 1697-ben. - Szatmár vármegyében a XVIII. század végén szerepelnek. Mihály II. Rákóczi Ferenc hű embere és tanácsosa volt. 1697-ben és 1820-ban, Ujfalussy György, József táblabíró, Mihály ügyvéd, József, Miklós, György és Lajos mindannyian Apályi községben földesurak, Szabolcs vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. A család jelenleg birtokos Lippó, Szinérváralja, Remetemező, Krassó, Borhíd és több községekben. - Tagjai közül Miklós 1843-ban követ, utóbb alispán, 1868-ban főispán és kormánybiztos, a Szent István rend vitéze. - Lajos 1848-49-ben országgyűlési képviselő. - Sándor cs. és kir. kamarás a Johannita-, a vaskoronarend és a Lipót rend lovagja, főispán. - Miklós sz. k. kir. huszárfőhadnagy, cs. és kir. kamarás, a Johannita-rend lovagja, nagybirtokos.- György cs. kir. huszárhadnagy. - Lajos nagybirtokos.

A szilvásujfalusi Ujfalussy család Rhédey Klaudina révén áll rokonságban az angol királyi házzal. A család férfi- és nőágon is él. Felmenői, rokoni kapcsolatai közt megtalálhatók: Rhédey Ferenc és Bocskai István erdélyi fejedelmek, a Toldi, Fáy, Kossuth, Berzeviczy, Bóta és számos más magyar nemesi és főnemesi család.

További rokonságban áll a cipszer gyökerű Mauks-családdal (ld. még Mauks Margit, Mauks Ilona, Mauks Donát, Mikszáth Kálmán, Langmahr János, von Hohenberg-család). Ezek révén a család a Hohenberg-Hohenzollern ágon jogos trónkövetelője Románia uralkodói címének.

Címer: Kékben zöld alapon, csőrében patkót tartó hattyú. Sisakdísz: Görbe kardot tartó aranygriff. Takarók: kékarany, veresezüst.[3]

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Ujfalussy 1602

szerkesztés

 

Thaly János 1602. március 29. Prága I. Rudolt nemesség és címer általa: gyermekei János, Gergely, András, testvére Márton, nővére fiai Ujfalussy Pál és Jakab

P 681 Thaly cs. lt. évr.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Ujfalusy 1635

szerkesztés

 

MNL OL:

Ujfalusy Benedek 1635. július 6., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer általa: testvérei András, György

P 690 Ujfalussy cs. lt. 1. tétel

Turul:

26. Wyfalussy, újabb írásmód szerint: Újfalussy család nemes levele, adom. Wyfalussy Benedek részére II. Ferdinánd által Bécsben 1635. julius 6-án.

Czímer: Álló pajzs kék mezejében gyümölcsökkel megrakott körtefa, melynek tetején egy természetes színű, csőrében fekete kalapot tartó holló áll. A pajzson nyilt sisak, azon egy jobb felé helyezett, vörös ujjas, kivont kardot tartó kar. Takaró: jobbról kék-vörös, balról ezüst-vörös.

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 122-125. [5]

  • Külső hivatkozások:

[6]


Rövidítések


Ujfalusy 1655

szerkesztés

 

Ujfalusy György 1655. április 26., Pozsony III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Charapkova Mária, gyermekei György, János, testvére András

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[7]


Rövidítések


Ujfalussy 1696

szerkesztés

 

Pataky János 1696. július 23., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Domokos Erzsébet, valamint Ujfalussy Mihály, felesége Sipos Katalin, ennek gyermekei István, Mihály, Tamás, Katalin, Anna, Borbála

P 1560 Ujfalussy cs. lt. 1. tétel

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[8]


RövidítésekLásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs