Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az ab Hortis, Abhortis család címerével foglalkozik.


Christian Augustin ab Hortis (1598-1650), szepességi szász orvos, botanikus címere, 1631 Ch→

Kempelen:

Abhortis. Tulajdonképen Augusztini. Az 1631 nov. 3 nemesség- és czímeradományozást l. ott. A családból egyesek az Abhortis családnevet is viselték az ab Hortis előnév után; igy az 1754/55 évi orsz. nemesi összeíráskor ily néven Borsodmegyében Sámuel, Szepesmegyében pedig Sámuel és János igazolták nemességüket. – Vö. még Siebm. 1–2; T VII/123 és Augusztini.

Augusztini. A czímeres nemeslevelet 1631. nov. 3. A. Keresztély nyerte (Szepesm. lt. és OL.: Htt. Nob. szepes.) Kihirdette 1632. febr. 8. Szepesmegye. – Czímer: ezüst mezőben vörös keritéssel körülvett kiskert, közepén fenyőfával; sisakdisz: jobbról [183. l.] ezüst, balról vörös szarvak között a fenyőfa; takarók: vörös-ezüst. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor a családból György Nyitramegyében igazolta nemességét. – Nevezett Keresztély (Györgynek Debitz Bachariától született fia) 1598. decz. 6. született, külföldön (1620. Bazel) orvosi diplomát szerzett és Késmárkon városi főorvos lett. Felesége Székely Zsuzsanna, kivel ennek ősi birtokára, Lomniczra költözött, ahol 1650. aug. 21. meghalt. – Vö. NI . I/75. – l. még Abhortis.

Turul, 1889/3. 123.: Igy a megyei levéltárban őrzött czímeres nemeslevelek következők: 1. Ab-Hortis család nemeslevele, adományoztatott II. Ferdinánd által Abhortis Keresztély Ágost orvostudor részére Bécsben 1631. február 6-án.
Czímer: Az álló pajzs ezüst mezejében vörös kerítésű kertecske (horticulus), melynek közepében egy zöld fenyűfa látható. A koronás nyilt sisakon fekete ökörszarvak között zöld fenyűfa emelkedik. Takaró: vörös-arany.

Magyarország címeres könyve: Augustini–Abhortis. 39. T. 1. II. Ferdinánd Augusztini Keresztélynek „Abhortis” előnévvel 1631. IX. 3. c. n. l. ad. – Kihird: Szepes vm. 1631. – Ivadékai az „Abhortis” nevet viselik. – Szepes vm. lt.

Bárczay: A heraldika kézikönyve. 167. l.: Palánk (pallisade, Pallisadirung). Az Abhortis-család czímerében (444. ábra).

  • Irodalom:

SVÁBY FRIGYES: KÖZLEMÉNYEK SZEPES VÁRMEGYE LEVÉLTÁRÁBÓL. II. CZÍMERES NEMES LEVELEK SZEPESMEGYE LEVÉLTÁRÁBAN. Turul 1889/3. 123. [1]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs