Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Apaffy család címerével foglalkozik.


apanagyfalvi Apaffy

szerkesztés

A család neve néha Abafi alakban fordul elő.

 
Ch→
 
Az Apaffy család régi címere, Nagyfalvai Apaffy Ferenc 1493 Ch→
 
Apaffi Mihály almakeréki síremlékének fedőlapja, 1661

  

Az Apaffy czímer – úgy a mint azt Apaffy Mihály erdélyi fejedelem pecsétein és pénzein látjuk, – egyike azon kevéssé ízléses czímereknek, melyek az újabb származás bélyegét viselik magukon. E czímert használta a család kihaltáig.

Reichenau: «Siebenbürger Adel» című művében (Siebm. IV. kt. 12. füz. 15. tb.) nem mulasztotta el az alkalmat, hogy ezen ismert czímert, a pallossal átszúrt sisakot, a zöld alappal s gyümölcsös szőlőtőkével együtt, aranyszegélyzetű tojásdad paizsban, mint az Apaffyak ősi czímerét (1285-ből!) be ne mutassa. Már egy korábbi alkalommal megjegyeztem, hogy az Apaffyak ezen czímere, ha nagyon korai, a XVI. század elejéről, legjobb esetben a XV. század végéről származhatik, e kort megelőzőleg az Apaffyak más czímert használhattak. E feltevésemet az «Országos levéltár»-ban történt legújabb kutatások igazolták, a mennyiben Nagyfalvai Apaffy Ferencz 1493. ápr. 6-án (D. o. 19989) következő czímerrel pecsétel: haránt helyezett pallos, melynek pengéjét nyugvóA nap a paizs jobb felső sarkában «kelő»; középen «déli»; balra «nyugvó». Ugy hiszem, hogy az Apaffy czímer szerkesztője előtt ezen finom megkülönböztetések ismeretesek lehettek.* nap sugarai látszanak megvilágítani.

CSERGHEŐ GÉZA: Az Apaffyak, Rhédeyek és Wesselényiek legrégibb ismert czímerei. Turul, 1890/1.

[1]

  • Irodalom:

Nagy Iván I. 48-52. l.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs