Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Asztalos családok címerével foglalkozik.


Bántó másképpen Asztalos szerkesztés

 
 
Ch→

Nyulásziné:

Bántó másképpen Asztalos György 1598. március 11., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer

F 21 Armales B nr. 52

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 21-B - No. 52. [1]

Báthory Zsigmond, Erdély, Moldva, Havasalföld és a Római Szent Birodalom fejedelme, Gyulafehérvár, 1598. 3. 11., címer, magyar és erdélyi nemesség, házmentesség, Bántó alias Asztalos György (Georgius Bánto alias Aztalos) részére. Házszomszédok: Zákány Gábor gyulafehérvári requisitor (nemes Gabriel Zakany), Kálmáncsehi István (Stephanus Kalmanchehi). Kihirdetése: Almásy Albert, Gyulafehérvár vára, 1598. 5. 22, in facie sedis iuditiariae arcis Albensis.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini coloris, in cuius campo falco dextro pede arcum intendere, iaculumque tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, ex cuius cono teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utraque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant, - Van címerfestmény - Hajdúsámsoni ...abatj - ép

A pajzs alatt felirat: EI a batj(?) de Sz. Samson, talán a címerfestő neve vagy utalás Hajdúsámsonra. [Sz. L.]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. [2]


Asztalos 1675 szerkesztés

 
Ch→

Szatmármegyei család. Pál és István 1675-ben kaptak czímeres nemeslevelet I. Lipóttól, melyet ugyanez évben Nagykárolyban hirdettek ki. A nemességet igazolták Szinérváralján 1768-ban, Nagykárolyban pedig 1830-ban nemesi bizonyítványt adtak ki a család számára. Tagjai közül Mihály, a XVIII. század vége felé szolgabíró. - Pál, 1848-49-ben országgyűlési követ és Erdély kormánybiztosa. - Sándor, 1848-49-ben honvédezredes. - György, 1848-49-ben résztvett a kővárvidéki expediczióban és fogságot szenvedett. Jelenleg nagykárolyi ref. lelkész. - László, okleveles gazda, - Bertalan vasuti tisztviselő, - Kálmán fábiánházi lelkész, - Lajos, újpesti jegyző.

Czímer: kékkel szegélyezett vörösben, zöld alapon ágaskodó, hatágú aranycsillagtól és ezüst félholdtól kísért természetes farkas, előlábaival csákányra támaszkodik. Sisakdísz: vörösruhás, vörös kucsmás magyar vitéz, növekvően, jobbjában 3 búzakalászt tart, balját csípőjén nyugtatja. Takarók: kékarany, vörösezüst.[3]

  • Irodalom:

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: Szatmár vármegye[4]

  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs