Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Bárány családok címerével foglalkozik.Bárány 1592

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Bárány. B. Péter nagyenyedi lakosnak 1592. évben használt c. p. – Címer: a paizsban három lábon álló, jobbra fordult bárány, első jobb lábát felemelve. – Alsófehér vm. lt. Auth. Kem. Tom. I. Nr. 88.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 43.[1]

 • Külső hivatkozások:szöllősi Bárány

szerkesztés

Kempelen:

Bárány (szöllősi).
A XVI. században élt család. (NI . I/179.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [2]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1601

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Bárány. B. Márton 1601. IV. 2. a Bakoss de Kakuth-családdal Rudolf királytól nyertek közös c. n. l. – Kihird: Nyitra vm. 1607. és Deésen 1628. évben. – Hit. másolat Nyitra vm. lt. Nob. fasc. II. 59.

Kempelen:

Bárány.
Czímeres nemeslevelet 1601. ápr. 2. B. Márton kapott. (Nyitram. lt.)

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 44.[3]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [4]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1628

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Czímeres nemeslevél 1628-ból (Barsm. lt. Hamisitott név! ).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [5]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1630

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Czímeres nemeslevelet 1630. máj. 25. B. Mátyás, Bálint és István testvérek kaptak. (Borsodm. lt.) – Vö. Bor. 216.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [6]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1646

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Czímeres nemeslevelet 1646. okt. 2. B. Ferencz kapott. Kihirdette Borsodmegye. – Vö. Bor. 223.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [7]

 • Külső hivatkozások:sámsondi Bárány

szerkesztés

Kempelen:

Bárány (sámsondi).
Nemességét 1655-ből l. Gyfv. LR. XXVI/570.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [8]

 • Külső hivatkozások:debreceni Bárány

szerkesztés
 
Ch→

Borovszky:

Bárány (Debreczeni).
Őse Mihály 1656 febr. 7-én nyert címeres nemeslevelet III. Ferdinánd királytól. János miskolci lakos nemességét Bihar vármegye kétségbe vonván, II. József császár 1789 ápr. 6-án kelt elhatározásával megerősítette nemességét. János testvére volt András cs. kir. kapitány. Ennek fia Ágoston 1829-ben Temes vármegye táblabírája lett, a XIX. század negyvenes éveiben adta ki két alapvető művét „Temes vármegye emléke” és „Torontál vármegye hajdan és most”. A fenti János fia Péter ennek fiai: János 1832-ben főhadnagy, József újaradi uradalmi tiszttartó, 1832-ben hirdettették ki nemességüket.

MCK:

Bárány de Debreczen. 71. T. 4. B. Mihály s felesége Torni Erzsébettől szül. gykei: Mihály, János és István 1656. II. 7. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Egri kapt. lt. – Kihird: Bihar vm. 1657. XII. 4. – Megerősittetett B. János részére József uralkodó által 1789. IV. 6. – Kihird: Temes vm. 1833. XII. 9. – Lendvay „Temes vm. N. Cs.” 38. l. – B. Mártonnak 1806. évi c. p. Gróf Teleki lt. Teleki Sámuel oszt. 1806. – B. Bertalannak 1837. évben használt c. p. Borsod vm. „Végrendeletek” III. 1. d. 1837.

Kempelen:

Bárány (debreczeni).
Czímeres nemeslevelet 1656. febr. 7. B. Mihály s felesége, Torni Erzsébettől szül. gyermekei: Mihály, István és János III. Ferdinándtól kaptak (egri kpt. lt.) – Kihirdette 1657. decz. 4. Biharmegye. Megerősittetett 1789. ápr. 6. B. János részére. (LR. LIV/201.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös ruhás, nyusztprémes vitéz jobbjában kardot tart; sisakdisz: a vitéz növekvő alakban; takarók: kék-arany, vörüs-ezüst. – Nemesi bizonyitványt nyert a család 1815. febr. 15., 1818. aug. 6., 1824. máj. 28., 1826. febr. 14. és 1902. jun. 14. Borsodmegyétől. A nemesség Temesmegyében is kihirdettetett 1828. jul. 14., 1832. ápr. 9. és 1833. decz. 9. – Leszármazás:

Vö. NI . I/177–8.; Lendv. II/38–9.; Kősz. 25.; rcsk.

 • Irodalom:

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. TEMES VÁRMEGYE. TEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr. 404.[9]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 44.[10]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [11]


 • Külső hivatkozások:

Bárány 1694

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Czímeres nemeslevele kelt 1694. (szepesi kpt. lt.).

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [12]

 • Külső hivatkozások:jászberényi és rendesi Bárány

szerkesztés
 
Ch→
 
 
 

Borovszky:

Bárány. (Jászberényi és Rendesi)
Dunántúli család, mely idővel Középszolnok, Heves és Máramaros vármegyékbe is kiterjedt. János és György 1698-ban új nemességet kapnak I. Lipóttól melyet még ugyanez évben Középszolnok és Heves vármegyékben hírdetnek ki. A család tagjai nagyobb 580részt földbirtokosok voltak. János, 1695-ben zilahi bíró, Mihály 1847-48-ban a somlyói nemesek között szerepel, Lázár, a ki Kővárremetén birtokos volt, az 1848-iki hadjáratok alatt a nemzetőrök élén állott, mikor a katalini hídnál feltartoztatták Urbán csapatait. Béla, jelenleg szinérváraljai főbíró és birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon, repülésre kész fehér galamb. Sisakdísz: a pajzsbeli galamb. Takarók: kékarany, vörösezüst.[13]

MCK:

Bárány de Jászberény et Rendes. 71. T. 5. I. Lipót király 1698. II. 18. B. Jánosnak és Györgynek uj nemességet adományoz. – Kihird: K.-Szolnok és Heves vm. 1698. – Szatmár vm. Monogr. I. 579–580. l.

Siebmacher:

Bárány I. v. Jászberény.
Wappen: In B. auf gr. Boden eine flugbereite w. Taube. – Kleinod: Die Taube. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. 18. Februar 1698 (kundgemacht: im Hevesver u. im K. Szólnoker Comitate, 12. Juli 1698) für Johann u. Gregor Bárány v. Jászberény – adeligen Herkommens.

(Nach d. orig.).

 • Irodalom:

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. SZATMÁR VÁRMEGYE. SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. 579-580.[14]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 44.[15]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[16]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1754

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Zalamegyében Ferencz, Imre, László, 2 András, Márton és Pál vétettek fel a kétségtelen nemesek közé.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [17]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1768

szerkesztés

Kempelen:

Bárány.
Győrmegye bizonyitványa alapján 1768. Mihály Veszprémmegyében. hirdettetett ki.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [18]

 • Külső hivatkozások:szeniczei Bárány

szerkesztés

Kempelen:

Bárány (szeniczei). Nyitramegyei család. – Nemesi bizonyitványt 1789. Pestmegyétől Ádám és Márton félegyházi lakosok kaptak. 1841-ben Gusztáv Tolnamegye bizonyitványa alapján hirdettetett ki Pestmegyében. – A családból B. János főgymn. tanár 1867. szept. 5. engedélyt nyert a B. név elhagyása mellett a Szeniczey családnév felvételére. – Talán ebből a családból valók az az István és János is, akik 1825. ápr. 30. Nógrádmegyében hirdették ki nemességüket. –

Czímerpecsétje Pestmegye levéltárában. – Vö. NI . I/179–80.; Kősz. 25.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [19]

 • Külső hivatkozások:Bárány 1790

szerkesztés
 
 
Ch→MCK:

Bárány. 71. T. 3. B. József udv. kancelláriai fogalmazó, B. Károly szombathelyi cz. kanonok. János és Mihály testvérek s néhai testvérük György fiai: József, János, Ferenc és Ignác s általuk Józsefnek leánya: Antónia és a Mihály leánya 1790. XI. 18. Lipóttól nyertek c. n. l. – Kk. LV. 320. – Győr vm. lt. – Kempelen I. 377.

Kempelen:

Bárány. Czímeres nemeslevelet 1790. nov. 18. B. József, magyar udvari kancelláriai fogalmazó, Károly szombathelyi cz. kanonok és nyulasi lelkész, János és Mihály testvérek s néhai testvérük György fiai: József, János, Ferencz és Ignácz s általuk Józsefnek Preizing Erzsébettől szül. leánya Antónia s Mihálynak Spreng Teréztől szül. leánya II. Lipóttól kaptak. (LR. LV/320. és Győrm. lt.) – Czímer: négyelt paizs; az 1. és 4. aranynyal és feketével vágott mezőben a mező szineivel váltakozó szinnel vágott jobbra fordult koronás sas kiterjesztett szárnyakkal, a 2. és 3. kék mezőben hármas halmon befelé fordult ezüst oroszlán előlábaival gyökeres zöld fát tart; sisakdisz: aranynyal és feketével, illetőleg kékkel és ezüsttel vágott sasszárnyak között kardot tartó növekvő ezüst oroszlán; takarók: fekete-arany, kék-ezüst. (NIf. III/13.) – József Győrmegyénél kezdte szolgálatát, innen az udv. kamarához Bécsbe került, ahol eleinte mint lajstromozó müködött, majd udv. fogalmazó lett. – Leszármazás:

Vö. NI . I/179.; Siebm. 37.; rcsk.

Siebmacher:

Bárány II.
Wappen: Geviertet; 1 u. 4 in von G. und # getheiltem Felde, ein gekerönter Adler in verwechselten Farben; 2 u. 3 in B. auf gr. Dreiberge, ein einwärtsgekehrter s. Löwe, mit beiden erhobenen Vorderpranken den Stamm eines entwurzelten gr. belaubten Baumes in dessen Mitte fassend. – Kleinod: Zwischen von G. und # und von B. und S. getheiltem offenem Fluge, ein s. Löwe mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Decken #g. – bs.

Adels u. Wappenbrief d. d. 1790. Für die Geschwister Bárány.

(L. R. Nr. 55 f. 320).


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 43.[20]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[21]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[22]

 • Külső hivatkozások:

Bárány 1801

szerkesztés
 
Ch→

MCK:

Bárány. B. Márton diveni lakosnak 1801. évben használt c. p. – Siebm. W. Ung. A. 30. t. – Címer: kerek talpu paizsban, zöld téren mellét tépő pelikán. – Sisakdisz: kar kezében három liliomot tart.

Kempelen:

Bárány.
B. Márton (Nógrádm.) 1801. évi czímerpecsétje: a paizsban zöld halmon fészekben ülő pelikán fiait vérével eteti; sisakdisz: könyöklő kar három liliomot tart. (Siebm. 37.) – Vö. NI . I/179.

Siebmacher:

Bárány III.
Wappen: Pelikán auf gr. Hügel, mit dem Schnabel seine Brust ritzend. – Kleinod: Gebogerner Arm, drei Lilien an den Stengeln haltend.

(Siegel d. d. 1801 mit Initialen des Martin v. Bárány, in Divén, Neograder Comitat).


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913. 43.[23]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[24]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[25]

 • Külső hivatkozások:

Bárány-családbeliek

szerkesztés

Kempelen:

Bárány-családbeliek.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharmegye részéről János, Somogymegye részéről pedig András, György, Pál, István és Sándor fordulnak elő.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[26]


 • Külső hivatkozások:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Rövidítések