Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Ballók család címerével foglalkozik.


dersi Ballók

szerkesztés
 
Ch→
 
 
Számítógépes programmal színezve

Kempelen:

Ballók (derzsi). Czímeres nemeslevelet 1669. szept. 27. B. Mihály nyert. Nemességét 1786. Tordamegyében János igazolta. (LR. LIII/477.) Czímerpecsétjét az 1776. évből l. a gróf Teleki-család marosvásárhelyi levéltárában. - Vö. Pálmay: Udvarhely 17.

MCK:

Ballók de Ders. B. Jánosnak 1770. és 1776. évben használt egyező c. p. – Gróf Teleki lt. – Gróf Teleki Sámuel oszt. – Címer: négyes paizs, 1. és 4. osztályban zöld téren vágtató ló; 2. és 3. osztályban növekvő oroszlán jobbjában karddal. – Sisakdisz a paizsbeli oroszlán.


Székelyderzs egyik nemesi eredetű családja a Ballók. Nemesi címerük Kolozsváron, az Egyházi Képviselő Tanács termében található, olyan unitárius családok címereivel egy helyen, akik támogatói, nehéz időben megtartói voltak unitárius egyházunknak. Ez a bejegyzés a nemes Ballók nemzettség egyik sarjáról szól.

Háromszéken szinte minden falunak van legalább egy híres-neves embere, akire büszkék lehetnek, akit meg lehet mutatni a nagyvilágnak, akinek neve jelkép lehet a településen. Udvarhelyszéken érdekes módon megfogyatkoznak az ilyen neves emberek.

Régóta keresem, hogy Székelyderzs történetéből kit is lehet kiemelni: tudóst, tanárt, kutatót, papot...? Bárkit. Eddig csak a Petki család leszármazottai között lehetett válogatni, de úgy tapasztaltam, hogy a az ő nevük nem túl népszerű (Lehet, hogy a szomszédos Petek falu miatt?), nem szívesen azonosulnak velük a helyiek. A falu egyik nemesi eredetű családja a Ballók. Nemesi címerük Kolozsváron, az Egyházi Képviselő Tanács termében található, olyan unitárius családok címereivel egy helyen, akik támogatói, nehéz időben megtartói voltak unitárius egyházunknak. Van az egyházközség tulajdonában egy 19. század derekáról való gyülekezeti lajstrom, amelyből tartalmazza akkori Ballókok neveit. A család történetét egyébként eléggé ellepi a múlt homálya.

A homály eloszlatását segíti az itt következő néhány adat: " 1725. december 24-én éjjel a katolikus Henter Dávid, Elek és János, társaságukba vevén Kálnoki Mihályt, Kézidszék királybíráját, egy csapat német vasas oltalma alatt, még virradat előtt, az éjszaka sötétjében Szentivánon az unitárius templomba betörtek, azt elfoglalták és az emberi kéz alkotta dolgokkal földiszítették. A helybeli papot a parókiáról szelíden eltávolították és holmiját meghagyták nála." Később kiderül, hogy pap atyánkfia összejátszott a katolikus főurakkal, ugyanis a velük nem együttműködő " iskolamesterrel csúnyán elbántak, az iskolaházból szinte meztelenre vetkőztetve kidobták." Az erőszakoskodást az unitárius közösség tagjain tovább folytatták. Természetesen német vasasok együttműködésével. A különös módon kieszelt kínzások és hullagyalázások olyan módszereit használták, amelyre a krónikás döbbenettel jegyzi: " még Diocletianustól is sok lett volna". Az unitáriusok főgondnoka Daniel Péter följelentést tett az országgyűlésnél és jogorvoslást kért. A rend helyreállításának folyamatában büszke unitárius öntudattal jegyzi fel a krónikás: " Annyi üldözés nyomán is csak hárman akadtak, kiket látszólag a pokol kapui meg tudtak törni. Azonban érettebb megfontolás után ezek is visszatértek az unitárius egyházba, s a helybéli papnak derzsi Ballók Andrásnak a kezéből a szent úrvacsorát föl akarták venni. De hibázott annnyiban, hogy nem merte kiosztani."

Az unitárius egyház nagyon veszélyes időszakában a székelyderzsi Ballók nemzettség sarja, derzsi Ballók András unitárius papként szolgálta egyháza megmaradását.

Forrás: derzsipapek.blogspot.com [1]

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [2]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[3]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs