Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Banich, Banics családok címerével foglalkozik.


 
Ch→

Wenzel:

239. (137. b.)
István Máté boszniai nagybán békességet fogad a raguzaiaknak.
1249.

(Tvrtkovity id. m. 12. l.; a Glasznik czímű belgrádi folyóirat VI. k. 1854, 179. l.; Miklosich id. m. 32. l.)

(Magyar forditás.) Az atyának és fiunak és szent léleknek nevében Amen. Urunk Jézus Krisztus megtestesedésének M.CC.XL.IX. esztendejében, martius havában, a VII. indictioban. Én István Máté Istennek kegyelméből Bosznia nagybánja testvéreimmel és boéraimmal, kik itt alá írvák, esküszünk neked, Delfin Jakab raguzai kenéznek és minden főuraknak és az egész községnek Jézus Krisztus urunkistenünkre, és a legszentebb istenanyára szüz Mariara, és a tiszteletteljes éltető keresztre az isteni szent evangeliumokra, és szent Balázs boldogságos vértanura, és minden öröktől fogva Isten előtt kedves szentekre saját akaratommal, őszinte szívvel (és) igaz hittel, minden szinlés és rosz szándék nélkül, hogy hozzátok leszünk örök és szilárd békességgel, és szíves szeretettel és minden igazsággal. S földünkön és birtokunkon szabadon járhassatok mindenfelé, minden tized és egyéb bármiféle adó nélkül; s jobbágyaink, és embereink, és alattvalóink szeressenek titeket és veszedelem elől ovjanak igaz hittel. S ha jobbágyaink vagy embereink közül valaki igazságtalanságot követne el rajtatok, történjék a panasz előttem, és én igaz ítéletet fogok nekik (im) itélni; s a mint én nektek nem szolgáltatok igazságot, úgy én legyek a bűnös. S ha ti ellenségeskedésben lesztek a rácz királylyal, én titeket ki ne adjalak, se nem dolgaitokat; sőt titeket oltalmazzunk (így, uchranimo) 355minden dolgaitokkal. S az, mi történt eddig, vagy (történni fog) utóbb, legyen pernek tárgya, s ne legyen (ez iránt) kivétel. S hogy eljöjjünk Raguzába, mikép rajtunk ne muljék semmi; míg (pedig) itt földünken leszünk, kinek keresete van, az jöjjön, én örömest szolgáltatok igazságot; ha igazságot nem szolgáltatok, én (legyek) a bűnös. S ezen kívűl, ha a szerb hitelt ad az olasznak (vlachnak), pereltessék a raguzai kenéz előtt; és ha az olasz hitelt ad a szerbnek, pereltessék a bán előtt; és más olaszra nézve, és más szerbre nézve (ez iránt) ne legyen kivétel; és semmikép ne legyen kivétel más szerbre, s más olaszra nézve, hanemha a felperesre nézve. S ha valamely igazságtalanság törtennék azok közt, ezen igazságtalanság igazíttassék ki igazsággal. S ezen békesség és ezen fogadás semmikép, semmi ürügy alatt és semmi czél tekintetéből fel ne bontassék, se ki ne játszattassék (alá ne ásattassék), sőt szilárd (állandó) legyen mindörökig. S akarjuk, hogy mindaz, mi itt irva van, állandó legyen mindörökig saját magunk, és gyermekeink, és unokáink és jobbágyaink, és embereink részéről. S a kik ezt megszegik, akár mi magunk, akár fiaink, akár unokáink, akár jobbágyaink, vagy a mieink közül bárki is, azt Isten sujtsa, és a szent istenanya, és minden szentek, kik itt irva vannak. Istennek békessége legyen velünk, Amen. Ezek esküdtek: Ugrin kenéz, Radona kenéz, Grdomir kaznicz (Miklosich szerint = ennuchus), Szemjun kaznicz, Purcsa vajda, Grubiesa pohárnok, Blelehan kaznicz, Obicsenovics Jezs, Gunetics Domaszlav, Szvracsics Hraniszlav, Drugovics Radoje, Banics Beriszlav, Odramcsics Kakmuzs, Vukaszovics Vukcsa.

Engel:

[V. Várnagyok és várbirtokosok]
Klissza, horv. Klis (Horvátország, Klis m.)
Banich János [Garaié] 1396-10-17 (Dl. 36288, Smič. XVIII. 150)

Szalánc, szlk. Slanec (Abaúj m., ma SL.)
Banich-i János [Losonciaké] 1415-02-02 (Zs. V. 170)

 • Irodalom:

Wenzel Gusztáv: Árpád-kori új okmánytár. Codex Diplomaticus Arpadianus Continuatus. Pest, 1860. 2. kötet. Ó-szláv nyelven szóló okmányok. 239. (137. b.) szám, 352-355. lap

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457. In: Arcanum DVD könyvtár. IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft. DVD-ROM, Budapest, 2003.

Enver Ljubović: Grbovnik Gacke, Krbave, Like, Senja i Vinodola. Senj, 2007.

 • Külső hivatkozások:

Banich 1610

szerkesztés
 
 
Ch→
 
 


MNL OL:

MNL-OL-R 64-1.-161.

II. Mátyás magyar király, Bécs, 1610. 6. 7., címer, magyar nemesség Banics András (Andreas Banich), valamint a felesége, Lukacsovics Dorottya, a fia, Banics Bartinus (Márton?), és a leányai, Banics Anna és Banics Borbála részére. Kihirdetése: Nyitra vm., Nyitra, 1610. 8. 3.

Címerleírás: [Scutu]m videlicet militare erectum coelestini coloris triiugi naturali petra in fundo stratum, in cuius vertice seu cacumine natur[alis integer aureus gryphus, ore hianti, lingua rubicunda] exserta, alis expansis, cauda inter pedes posteriores reflexa, anterioribus pedibus sursum [erecte stare, dextro vero pede anteriori sagittam fort]iter tenere ad dextrum scuti latus conversus quodammodo progredi conspicitur. Scuto incumbentem galeam [militarem apertam regio diademate, ad dextram par]tem mediam manum dextram gryphi sagittam unam tenentem, ad sinistram vero a[lam aquilinam, superne aureo, inferne autem nigro colore] depictam, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc rubri et albi, illinc v[ero aurei et nigri colorum in scuti oram fluit]antibus, illudque apprime exornantibus. - Van címerfestmény - - kopott, jobb alsó sarka hiányzik - A kiegészítések Áldásy alapján. A sisakdísz sasszárnya arannyal és feketével vágott.
A leírásban a festményhez képest fel van cserélve a sisakdíszben szereplő sasszárny és griffláb. Címerszőnyeg: arany keret, aedicula, kék damaszkolt háttér, kísérőcímerek: Magyarország, Csehország, Ausztria, Burgundia (leszakadt)

MCK:

Banich. 68. T. 3. B. András, felesége Lukacowich Dorottya s gykei: Bartinus, Anna és Borbála 1610. VI. 1. Mátyás királytól kaptak c. n. l. – Kihird: Nyitra vm. 1610. VIII. 10. – Dr. Áldásy 107. – Kempelen I. 349.

Kempelen:

Banich.
Czímeres nemeslevelet II. Mátyástól 1610. jun. 7. B. András s felesége Lukacowich Dorottyától született gyermekei: Bartinus, Anna és Borbála nyertek. (M. N. Muz.lt.) Kihirdette 1610. aug. 10. Nyitramegye. – Czímer: kék paizsban hármas sziklán arany griff jobbjában íjat tart; sisakdisz: jobbról griffláb nyilat tart, balról aranynyal és feketével vizszintesen vágott sasszárny; takarók: vörös-ezüst, fekete-arany. – Vö. Áld. 107.; Siebm. pk. 14.

Siebmacher-Pk.:

Banics.
Wappen: In B. auf einem w. Dreiberge stehend ein g. Greif, einen gefl. Pfeil mit d. Spitze nach abwärts schräglinks gerichtet haltend. – Kleinod: G. Greifenfuss mit g# geteiltem Flügel und mit d. Pfeile, hier mit d. Spitze nach aufwärts. – Decken: rs. – #g.

Adels- u. Wappenbrief v. König Mathias, d. d. 1. Sptb. 1610 für Ambrosius Banics sammt Ehefrau u. Kindern.

(L. C.).

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [2]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.)[3]

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000. (Arcanum DVD könyvtár. IV.) [4]

= Nyulásziné No. 426

Áldásy I. No. CLXXVII.

 • Külső hivatkozások:Banich 1657

szerkesztés

Kempelen:

Banich.
Nemessége 1657. kelt. (Bojn. 1.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [5]

Bojnicic János: Series nobilium, quorum litterae armales in general. congregationibus regn. Croatiae, Sclavoniae et Dalmatiae publ. et acceptatae sunt. A. 1557–1848. Zágráb, 1896. 1. [6] [7]

 • Külső hivatkozások:

Banich 1664

szerkesztés

Kempelen:

Banich.
Nemessége 1664. kelt. (Bojn. 1.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [8]

Bojnicic János: Series nobilium, quorum litterae armales in general. congregationibus regn. Croatiae, Sclavoniae et Dalmatiae publ. et acceptatae sunt. A. 1557–1848. Zágráb, 1896. 1.[9] [10]

 • Külső hivatkozások:

Banics 1718

szerkesztés
 
Ch→
 
 

MCK:

Banics. 68. T. 4. B. Boldizsár 1718. VIII. 19. Károly királytól nyert c. n. l. – Kk. XXXII. 124. – Kempelen I. 349.

Nagy Iván:

Banics család.
A czimeros nemes levél szerzője Banics Boldizsár, ki azt III. Károly királytól 1718-ban kapta. Czimere: kék mezőben zöld tér fölött fekete ménen nyargaló veresbe öltözött bajnok, ki jobb kezével a kantárt, a balban zászlót tart. A sisak fölötti koronán vörös mezben vitézi kar kardot villogtat. Foszladék innen aranykék, onnan ezüst vörös*. [* Collect. Herald. Nro. 527.]

Kempelen:

Banics.
Czímeres nemeslevelet 1718. aug. 19. B. Boldizsár kapott. (LR. XXXII/124. és Vasmegye lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon vörös ruhás, menyét-kucsmás magyar vitéz fekete lovon ül s jobbjában zászlót lobogtat; sisakdisz: vörös ruhás kar kardot tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Vasmegyében Boldizsár (Berkifalu, 1733.) fia él. – Vö. Balogh 170.; NI . I/171.; Siebm. 35., horv. 10.

Siebmacher-Mo.:

Banics.
Wappen: In B. über gr. Boden auf # Rosse mit gr. Decke sprengend, ein ganz in R. gekleideter Krieger mit Pelz besetzter r. Kucsma u. hohen g. Stiefeln, – in der erhobenen Rechten den Schaft einer zweizipfligen r. Fahne, in d. Linken einen Krummsäbel haltend. – Kleinod: R. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1718 für Balthasar Banics.

(L. R.)

Siebmacher-Ho.:

Banics (Banić II.). (Taf. 8).
Wappen: In B. über gr. Boden auf # Rosse mit gr. Decke sprengend, ein ganz in R. gekleideter Krieger mit pelzbesetzter r. Mütze u. hohen g. Stiefeln, – in der erhobenen Rechten den Schaft einer zweizipfligen r. Fahne, in d. Linken einen Krummsäbel haltend.

Kleinod: R. bekleideter gebogener Arm, in der Faust einen Krummsäbel mit g. Kreuzesgriffe haltend. Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Karl III. d. d. 1718 für Balthasar Banics.

(L. R.)

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[11]

Nagy Iván: Magyarország családai. I. [12]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [13]

Siebmacher: Wappenbuch Der Adel von Ungarn[14]

Siebmacher: Wappenbuch Der Adel von Kroatien und Slavonien. [15]

 • Külső hivatkozások:

[16]

[17]


Banich 1783

szerkesztés
 
Ch→

Kempelen:

Banich.
Czímeres nemeslevelet 1783. aug. 25. B. József nyert. (Siebm. horv. 10.)

Siebmacher-Ho.:

Banich (Banić I.)
Wappen: Von B. und S. geviertet. 1 u. 4: S. Halbmond begleitet von drei (1, 2) s. Sternen. 2 u. 3: Auf gr. Berge r. Löwe, der Krummsäbel hält.

Kleinod: Nat. Pfauenwedel.

Decken: bs. – rs.

Erbländischer Adelsstand mit dem Prädikate „von Sturmberg” von Kaiser Josef II. d. d. Wien, 25. August 1783 für den Fähnrich des Otočaner Grenzregimentes Johann Banich.

(Original im Besitze der Familie in Cović, Bezirk Otočac.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet [18]

Siebmacher: Wappenbuch Der Adel von Kroatien und Slavonien. [19]

 • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs