Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként Nyilas címerével foglalkozik.


Bukkari címere 1778; vörös tarpajzs Ch→
Bakar címere Ch→
Bakar zászlója

Bukkari (horvátul Bakar, régi magyar nevén Szádrév, olaszul Buccari) város és község Horvátországban, a mai Tengermellék-Hegyvidék megyében.

Tagányi:

XXXI. Tábla.
Bukari szab. kir. város régi czimere Szent András apostolt feje körül az égi fényövvel ábrázolja, a mint jobb kezében egy arany csillagot, a balban pedig a róla nevezett arany keresztet tartja. A pecsét körirata: „S. te. obcinie. na. bakkre.” – a magy. orsz. levéltár udv. kanczelláriai osztályának 1778. évi 2941. sz. után.

Bukari város 1681. évi czimerének körirata „Sigill. Comun. Buccariensis 1681.” Ezen belül alant egy folyam ezüst vize fölött vert híd látható, melyen Szent András apostol áll, maga elé tartva a nevéről nevezett arany keresztet s bal kezében halat tart, mig előtte a hid párkányán a boldogságos Szüz karján a gyermek Jézussal ül s fölöttük félig eltakarva a nap arany képe ragyog. – Az orsz. ltár udv. kanczelláriai osztályából 1778. évi 2941. sz. a.

Bukari város mostani czimerét 1778-ban kapta, melyet tarczimernek neveznek, mert pusztán damasczirozott vörös mezőből áll. Az arany liliom koronával födött pajzsnak őrei jobbról szűz Szent Margit, fején fejedelmi koronával, arany öltönyben s jobbjában zöld pálmaágat, baljával pedig ezüst lánczon zöld sárkány alakjában a pokol ördögét tartja megkötözve; mig jobbról Szent András apostol áll vörös öltönyben, háttal az úgynevezett Szent-András keresztre támaszkodva, baljában egy ezüst halat tartván. – Az orsz. ltár. udv. kanczelláriai osztályból 1778. évi 2941. sz. a s a beküld. pecsétlenyomat után.

  • Irodalom:

Magyarország címertára. KIADJA: ALTENBURGER G. és RUMBOLD B. A SZÖVEGÉT IRJA: TAGÁNYI KÁROLY. BUDAPEST, 1880. 53-54. (Új kiadása: Arcanum DVD könyvtár. IV. Családtörténet, heraldika, honismeret. Arcanum Adatbázis Kft. DVD-ROM, Budapest, 2003.)

  • Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs