Címerhatározó/Deméndi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Deméndi család címerével foglalkozik.


Deméndi László váradi püspök pecsétje, 1380

Jó volna ismernünk Deméndi László váradi püspök címerét is, de az apró ábrázoláson nem vehető ki.

Déméndi László, Demjéni vagy Vayai († 1382. március 23. előtt) magyar katolikus főpap, udvari orvos.

I. Károly Róbert király magával hozta Nápolyból orvosát, Benedeket, és neki adományozta Deméndet (Hont vármegye), innen a család neve. László szintén orvos, kalocsai kanonok. 1367-ben Nagy Lajos magyar király neki adta a nyitrai püspökség javadalmát azzal a kötelezettséggel, hogy három éven belül szenteltesse magát püspökké, ami meg is történt.

A Magyar Archontológiában – mint Demjéni László – 1367. július 29. és 1372. október 27. között nyitrai megyés püspök. Innen áthelyezték a veszprémi egyházmegye élére, melyet 1377. október 2-ig irányított. 1378. január 4-től már váradi megyés püspök. Egy oklevél tanúság szerint püspökként is megtartotta – Nagy Lajos király mellett – orvosi tisztét.

További sorsa bizonytalan, mert 1382. február 10-én még a püspökök sorában olvasható a neve, de március 23-án a váradi püspöki szék már üres.[1]

  • Irodalom:

Engel Pál – Lővei Pál: A magyar királyi és az osztrák hercegi család 1380. évi házassági szerződésének két sokpecsétes oklevele. Ars Hungarica 41. 2015/2. 117-133.


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs