Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Hartman, Hartmann családok címerével foglalkozik.


mirkvásári Hartman

szerkesztés
 
Ch→
 
Hartman Simon sírköve a szászmuzsnai evangélikus templomban

Keserű:

2484. Hartmannus Stretfurteniis Tr.: 1616. szept. 15, Thorn, Péczeli Király Imre és György Pál komáromi rektor ajánlásával érkezett (Armbruster 1975, 86), majd később az ő ajánlásával érkeznek erdélyi fiatalok (342, 1835, 2602. sz). Utóbb városi jegyzö Segesvárt (Kloes 1975, 63). 1619-1621 között a segesvári gimnázium rektora, új rendtartást vezetett be és kiérdemelte ezáltal a „restaurator gymnasii" címet (Nussbacher II, 116). Utóbb lp. Kisselyken, majd 1628-1639 között Szászmuzsnán (Arz).

Gagyi:

[Muzsnán] (Szászmuzsna)... megnéztem az ottani Evangélikus Erődtemplomot. A főoltár melletti kis szobában figyeltem fel a sarokban a földön egy címeres sírkőre. ... A címer körül szereplő név egy bizonyos Simon (Simeon) Hartmannus Stretfurteniis, azaz Mirkvásári Hartman Simon...

A következő sorok SZABÓ MIKLÓS - TONK SÁNDOR ERDÉLYIEK EGYETEMJÁRÁSA A KORAI ÚJKORBAN 1521-1700 című munkájából van: "1616. szept. 15, Thorn, Péczeli Király Imre és György Pál komáromi rektor ajánlásával érkezett (Armbruster 1975, 86), majd később az ő ajánlásával érkeznek erdélyi fiatalok (342, 1835, 2602. sz). Utóbb, városi jegyző Segesvárt (Kloes 1975, 63). 1619-1621 között a segesvári gimnázium rektora, új rendtartást vezetett be és kiérdemelte ezáltal a „restaurator gymnasii" címet (Nussbacher II, 116). Utóbb, lp. (lelki pásztor) Kisselyken, majd 1628-1639 között Szászmuzsnán (Arz)." Az itt említett Thorn, az észak-Lengyelországi Torun városa németül.

A Német evangélikus gimnázium, Segesvár, 1851-es számában utalnak rá egy 1618.Maj.18.-i kelt jegyzőkönyvben. Továbbá, Fabó András: A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangelikusok okmánytára (Pest, 1869), ezt találni:

1. tétel:
Brandenburgi Katalin az idegenek szőlőitől járt egyházi bor- dézmát újra megerősíti; Gyulafejérvár, jun. 29. 1630.. (Cathariná Brandenbitrgica decimam vini ecclesiis ab extraneis pendi solitam denuo confirmat; 29. jun. 1630.) - "Nos Catharina dei gratia nata marchionissa brandenburgica, sacri romani imperii et Transylvaniae princeps, partium regni Hungáriáé domina et siculorum comes, ac Borussiae, Juliae, Cliviae, Montium ducissa. Damus memoriae per praesentes, quod fideles nostri reverendi ac honorabiles Georgius Theilesius, saxonicarum ecclesiarum in Transylvania superintendens et birthalbensis, et Simon Hartmannus musnensis ecclesiarum pastores vigilantissimi, suis ac aliarum nonnullarum personarum ecclesiasticarum nominibus et in personis humillima et devota supplicatione nobis porrecta significarunt...."

(latin fordító által a lényeg - "Emléket állítunk a jelenlévőknek, hogy hűséges és tiszteletreméltó Theilesius György, az erdélyi és a Berethalomi szász egyházak felügyelője és Hartmannus Simon, a **Musna-i egyházak legfigyelőbb lelkipásztorai **névben és névben és személyben....")

  • Irodalom:

KESERŰ BÁLINT (szerk.): ERDÉLYIEK EGYETEMJÁRÁSA A KORAI ÚJKORBAN 1521-1700. FONTES RERLIM SCHOLASTICARUM IV. SZEGED 1992. 2484. szám, 247. old. [1]

  • Külső hivatkozások:

Attila Gagyi, Címer kedvelők köre, Facebook, 2023. ápr. 28. [2]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs