Címerhatározó/Kébel címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kébel, Kébell család címerével foglalkozik.


Kébell Mihály (†1734) bihari apát címere a pozsonyi ferences konvent protocollumából, 1710-1763

Kébell címer.jpg

A Kébel család a 16. század közepén jött be Magyarországra Münchenből. A 17. század végéig Nagyszombatban gyógyszertárat üzemeltettek, ahol a család két tagja is betöltötte a város bírójának (Judex) tisztségét.

+++++++

Nagy Iván:

Kébell család.
Kébell László 1735-ben III. Károly király által emeltetett nemességre.
Czimere vizirányosan kétfelé osztott paizs, felül kék, alul vörös, melyben hármas fehér sziklán arany-zerge áll. A paizsfölötti sisak koronájából szintén hármas fehér szikla áll ki, és annak középsőjén a leirt zerge. Foszladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék *. [* Collect. Herald nro 304.] Kébell Mihály 1723-ban temni czimzetes püspök volt *. [* 1723-ki törvény záradéka.]

+++++++++++++++++++++

M.Kat.Lex.:

Kébel Mihály (†Nagyvárad, 1734. febr. 9.): választott püspök. - 1709: tölgyesi plnos, bihari apát és váradi knk., 1714: kisprép. és ált. helynök. 1719. II. 24: temneni vál. pp., X. 9: szentjobbi apát. 1721. IV. 15: nagyprép. - Utóda a temneni c-en 1747: Stehenics János. T.E.[1]

+++++++++++++

Bunyitay 425-426.

29.


Kébell Mihály apát, váradi kanonok, vikárius jelentése gróf Csáky Imréhez a belényesi oláhokról. Várad, 1711 május 29.

Varadini 29 Maii 1711.

Kegyelmes Uram… az elmúlt napokban Búcsi urammal Belényes-vidéki ispánságokot visitáltuk, ő kegyelme oeconomia-beli dolgokat vizsgálván, én pediglen az igaz romai anyaszentegyháztúl elpártolt oláh papokat előbbi unióra… hozni akarván, de nem sok consolatioval, mert expresse kimondották, hogy mindaddig, valameddig havasalföldi, Affatém nevű görög (és schismaticus) püspöktől nem lesz 426parancsolatjuk, hogy abban a hitben maradjanak meg, amelyben üdvezűlt Benkovics Ágoston váradi püspök idejében voltának, hozzánk nem hajolnak, és így kinek két felesége vagyon, kinek három még mostanában is, megválik tovább, mit végezhetek vélek… alázatos káplánya, szolgája

Kébell Mihály m. p.

(Gróf Csáky-nemzetseg szepes mindszenti levéltára: VII. 289.

Kegyelmes uram, mivel méltóztatott Excellentiád vicarialis pecsétet nékem küldeni, nem tudom amellett extendáltatik-e authoritasom Belényes vidékén levő olá papokra; mivel üdvezűlt Páter Farkas úram is váradi vicarius lévén, azokra is vigyázott.

Ugyanaz ugyanahhoz. Várad 1711. apr. 10. U. o.)[2]

  • Irodalom:

Nagy Iván[3]

Magyar katolikus lexikon - Kébel címszó[4]

Liber Beneficiorum Ecclesiasticorum. Az esztergomi érsekségben 1699-től vezetett javadalom-jegyzék. Kézirat a Prímási Levéltárban. 577.

Schematismus historicus venerabilis dioecesis Magno-Varadiensis latinorum pro anno domini et millenarii MDCCCXCVI. Nagyvárad, 1896. 109.

A VÁRADI PÜSPÖKSÉG TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL A JELENKORIG.NEGYEDIK KÖTET A VÁRADI PÜSPÖKÖK A SZÁMÜZETÉS S AZ ÚJRAALAPÍTÁS KORÁBAN (1566–1780)FÜGGELÉK (BUNYITAY VINCE MUNKÁJA.)OKIRATTÁR. 425-426.[5]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs