Címerhatározó/Kükemezey címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kükemezey család címerével foglalkozik.


Ch→

Nagy Iván:

Bánó család.
Ősi székhelye Sáros vármegye, hol ősi birtokai nagy részének jelenleg is birtokában ül. A család ősei saját okirataik szerint már IV. Béla ideje előtt ott birtokosokúl tünnek föl. Legelső tudható törzsöke a családnak Vizibor vagy Isabor, kinek Gyármán fiától a Báno családon kivül a még élő Kalnássy és Kükemezey, és már kihalt Bagosi és Gyármán családok származtak*, mint ezt a következő táblázat mutatja. [* E szerint Lehoczky id. M. 42. l. hibásan emlit Komlósy, (Kalnásy helyett) Gyarmati (Gyármán) és Körtvélyesy családot is. Ez utolsó – mint tudjuk – a Rákóczyakkal egy törzsből a Bogathradván nemből ered.] ...

173Gyármán Vizibornak fia IV. Béla király idejében a tatárok ellen harczol, és ezeknek táborából Nath testvérével egy elrablott magyar herczeg asszonyt kiszabadit; egy ütközetben pedig buzogányával egy osztrák herczeget vert agyon*. E jelenetekre vonatkozik a családnak (a még élő Kalnássy és Kükemezeyekkel egyenlő) czimere, melynek paizs udvarában két oroszlán egy herczegnő fejére koronát helyez. (A két oroszlán Gyarmánt, és egyik testvérét jelentené). A paizs fölötti koronából pedig egy bajnok emelkedik ki, kezében buzogányt tartva. (Ez magát Gyármánt jelvényezné fölebb emlitett vitézségeért). E czimerrel él a család jelenleg is. ...

Kempelen:

Kükemezey
Sárosmegyének egyik legrégibb családja. Egy közös törzsből származik a Bagossy, Bánó és Kálnássy családokkal. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Sárosm.-ben Imre, Ferencz özv., 2 János, László; Ungmegyében Imre; Zemplénmegyében pedig Gábor fordulnak elő az igazolt nemesek között. A családból Mihály Sárosmegyének 1802. ápr. 9. kelt bizonyságlevelével 1804. okt. 22. Trencsénmegyében hirdetteti ki nemességét. – ... Vö. NI. VI/520–1.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. ELSŐ KÖTET [1]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 6. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs