Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Kardos családok címerével foglalkozik.


buzitai Kardos

szerkesztés

Ősrégi kihalt család, melynek okleveles nyomai a XIII. századig felnyúlnak, a midőn, mint a XIV. században, a legelőkelőbb családokkal áll atyafiságban. (Cs.)[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

tasnádi Kardos

szerkesztés

Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem sajátkezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele, melyben újból nemességet [nemességújítás] adományoz tasnádi Kardos Mihálynak, feleségének Fegyverneki Erzsébetnek és fiaiknak.

Pergamenoklevél. A fejedelem mellett Jósika István kancellár és Balásfi János titkár is kézjegyével látta el. Kelt: Gyulafehérvár, 1597. V. 5. Középen javítva, kis szöveghiánnyal. Egykor a függőpecsétet tartó madzaggal. A kezdősor igen díszes iniciáléi őzet, nyulat, sárkányt, elefántot, valamint egy kígyót zsákmányoló ragadozó madarat ábrázolnak. Intitulációja ornamentális díszítéssel dúsított, kalligrafikus arany betűkkel íródott. Az oklevél szép példája a korszak — magyarországiaknál jóval gazdagabban díszített — erdélyi címeresleveleinek. Érdekesség, hogy a fejedelmi udvar oklevelein jóval erősebben érezhető a császári kancellária dekoratív stílusa, mint felső-magyarországi társaikon.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 100. árverés (2006. 11. 17.) - 65. tétel [2]

  • Külső hivatkozások:

Kardos 1598

szerkesztés

Nemesi és czimerlevelet Kardos Pál kapott I. Rudolftól 1598-ban a maga, valamint neje Cheger Kata és testvérei, Máté, György és Anna részére. Litkán, Vajdán és Csenyétén laktak.

Czimere: kék mezőben, zöld alapon fekvő férfitörzs felett álló vörös ruhás, mellvértes, fehér nadrágos, magasszáru arany csizmás, vassisakos férfi, a kinek oldaláról kardhüvely lóg, fölemelt jobbjában, arany markolatu kardot tartva, mely egy turbános török fejbe van szúrva; bal kezében arany csillagot tart. Sisakdísz: a férfialak növekvőn. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/56.html

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Kardos 1661

szerkesztés

Kempelen:

Címereslevele kelt 1661. máj. 10.; kihird. Borsodm. – Vö. NIf. III/100. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

Borovszky:

1661. május 10. Szegedi Balázs, fiai: János, Gáspár és Mihály, testvére: István; továbbá: Molnár Péter, Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint, fiai: János és Gergely, Végh Balázs, Nagy János és István. (Jk. VII. 678.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]


  • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[3]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 232-233.[4]


  • Külső hivatkozások:kardosfalvi Kardos

szerkesztés

János 1763 nov. 29-én nyert nemesi bizonyságlevelet Trencsén vármegyétől, hol a család a XVIII. században jelentékenyen szétágazott. János Baranya vármegyében telepedett le, honnan fiai János és József Temes vármegyébe költöztek. József 1798-1814-ig Temes vármegye szolgabírája volt, 1801-ben hirdette ki a nemességét. Fia Imre 1825-1846-ig részint esküdtként, részint szolgabíróként szolgálta Temes vármegyét.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs