Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szegedi, Szegedy (néha Szögedi, Czegedy) családok címerével foglalkozik.


Szegedi 1279 szerkesztés

 
A Szegedi család nemesi rangra emelése, 1279

Baranyavár megyéjében Pécstől nyugatra, a megye szélén fekszik Nagyváty és ettől délre az Okor vizénél volt Szeged. A szegedi lövők a vátyi sagittariusoktól származtatták magukat. A vátyiakat (sagittarios suos de Wagh), t. i. Demetert, Abrámot, Mátét, Demét, Gált és Mikost, mint királyi lövőket, múlt és jövő érdemes szolgálataikért V. István király [1272-ben] földjeikkel együtt kiemeli a lövők sorából és áthelyezi a királyi serviensek s országos nemesek közé.[Fejér V/I. 184.] 32-33. Ezen lövők közül Ábrám és Deme 1279-ben is előfordul. 1274. június 3-án szerepel Ambrosius filius Tywan, az Apathunkaya-i nemesek között, a vasvári káptalan oklevelében.[1]

1279-ben IV. László a vátyi [székely] lövők közül való szegedieket (Jo. f. Deme, Abram f. Tywanus, Paul f. Zegen! et omnes alii cognati eorundem [és összes rokonukat] de Zegued, qui de conditione sagittariorum de Waagch! originem duxerant) az Okor melletti szegedi földjükkel együtt a lövők közül kivéve s földjüket tőlük elhatárolva a nemesek közé emelte (a nexu sagittarie conditionis eximere ... ac in numerum ... regni nostri nob-um, qui vulg. servientes vocantur, transferre), mint már ezt V. István engedélyezte [DL 60 145!, F. V/2. 491-492. [4][5] ]. 1287-ben Szegedi nemesek földet vettek Gyűrűn [Pozs. k. o. lt. 66. 3. l, Koller II. 229-30.[6] ], 1311-ben Peszérit adják el [Smič. VIII. 277. [7] ]. 1323-ban Miklós szegedi földjét tartozékaival (cum silvis, fenetis, t-is arabilibus) bátyja, Tuian fia, Demeter engedélyével átadta leányának, Angych-nak, [Dinnyeberki] Bene fia Domokos feleségének [DL 50 551 [8] ]. 1330-ban Szegedi nemesek tanúskodnak [DL 2632!, A. II. 470 [9][10] ]. A Baranya megyei egykori Szegedi falu ma puszta Kacsóta határában: nyugatra, Szigeti puszta és Szentdienes határában, északra: Szigeti dűlő. (A Szegedi családot néha a Szigeti névvel illették.)

 • Irodalom:

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, I. 1987. 382. (Baranyavármegye)

ERDÉLYI LÁSZLÓ: ÁRPÁDKORI TÁRSADALOMTÖRTÉNETÜNK LEGKRITIKUSABB KÉRDÉSEI. KOLOZSVÁRI ÉRTEKEZESEK A MAGYAR MŰVELŐDÉSTÖRTÉNELEM KÖRÉBŐL. 6. sz. Budapest, 1915.[11]

JERNEY JÁNOS: A' MAGYARORSZÁGI BESENYÓKROL. A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG ÉVKÖNYVEI. NEGYEDIK KÖTET. Buda, 1840. 173-174.[12]

 • Külső hivatkozások:04. Petheo?? (fl. 1000 k.) (Fejér CDH. VII/5. Suppl. 60.)

03. Zegen?? (fl. 1055, Gamas) (Zegen filius Petheo) (Fejér CDH. VII/5. Suppl. 60.)
...
02. Chaka? (fl. 1170 k.) = Lagun? (Fejér CDH. VII/5. Suppl. 214., 216., 208., 215., 217.;[13] Hugo II. 16-23.[2])
01. lányok (fl. 1211)
01. Tyvan? (fl. 1211) (Tyvan cum fillis, Tyvan filius Chaka) (Fejér CDH. VII/5. Suppl. 214., 216.)
0. Deme (fl. 1250 k., Szegedi) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
1. János (fl. 1279, Szegedi) (Iohannes filius Deme) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
2. József (fl. 1290 k., Peszéri) (Smič. VIII. 277.)
3. István (fl. 1330) (Stephano filio Henyz) (DL 2632!, A. II. 470)[3][4]
2. Egyed (fl. 1290 k., Peszéri) (Smič. VIII. 277.)
3. Miklós (fl. 1330) (Nicolao filio Egidii) (DL 2632!, A. II. 470)
2. Domokos (fl. 1330) (DL 2632!, A. II. 470)
3. János (fl. 1330) (Joanne filio Dominici) (DL 2632!, A. II. 470)
0. Tywanus (Tiván) (fl. 1250 k., Szegedi) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
1. Abram (Ábrám) (fl. 1279, Szegedi) (Abram filius Tywanus) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
2. Tiuan (fl. 1300 k.)
3. Demeter (fl. 1323, Szegedi) (DL 50 551)
3. Miklós (fl. 1323, Szegedi) (DL 50 551)
4. Angych (fl. 1323, Szegedi) = Dinnyeberki Bene fia Domokos (DL 50 551)
2. János (fl. 1294-96, Vrmand?) (Tyuan et Ihoannes fily Abran) (Koller VII. 294., Horvát Istv.: TudGyűjt. 1821/1. 75.)[14] [15]
0. Zegen (Szegyej) (fl. 1250 k., Szegedi) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
1. Pál (fl. 1279, Szegedi) (Paulus filius Zegen) (DL 60 145!, F. V/2. 491-492.)
 1. Urkundenbuch des Burgenlandes, bearb. Irmtraut Lindeck-Pozza, Graz–Köln, Publikationen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 1965, II, 55 (No. 77); Szabados György: Ünődbeli asszony. A turulmonda újraértelmezésének két ellenpróbája. Csörsz Rumen István szerk.: Ghesaurus. Tanulmányok Szentmátoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Budapest, 2010. 29.
 2. Charles-Louis Hugo: Sacri et canonici Ordinis Praemonstratensis annales, in duas partes divisi. Pars prima, monasteriologiam, sive singulorum ordinis monasteriorum singularem historiam complectens. Tomus II. Nanceii, 1736. pp. XVI-XXIII.[1]
 3. A Heniz = Henész személynév előfordul 1230 körül (FNEtsz. I. 584.). Szentpétery Imre: A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei. Budapest, 1916. 117. [2]
 4. 1263. júl. 14.: A székesfehérvári káptalan oklevelében Heniz leányági utódait nagyanyjuk hitbére és anyjuk negyede fejében a király előtt perelve 10 márkával kielégíti. Wenzel VIII. 73. (Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE. ACTA JURIDICA ET POLITICA, Tomus LI. Fasciculus 1. Szeged, 1997. 48.)[3]

alsószegedi Szegedi szerkesztés

1457. aug. 22.
Bertalan prépost és Gál cantor Balázs gömöri főesperes kérésére Lukács veszprémi helynökkel szemben kimondják illetékességüket. Írta: Szegedi Fanchal Benedek császári közjegyző. (Bónis 343.)

1457. szept. 3.
Andrasszékesfehérvári prépost, pápai küldött bíró azt az 50 forintot, melyért Garai László nádor kibérelte a Newegh-i tizedet, az esztergomi káptalannak visszaítéli. Írta: Szegedi Benedek császári közjegyző. (Bónis 343.)

1494. febr. 10.
Sestrannecz András (győri egyházmegye) pápai-császári közjegyző előtt magnificus Felsőlindvai Szécsi Miklós providus Alsozeged-i Benedek mestert, az esztergomi lakos providus Miletinczi Antal mesternek az id. Szécsi Miklós és fiai ellen sallarium tárgyában indított perében' ügyvédjét meghatalmazásától megfosztja, további aktusai semmisek. Dl 101183. (Bónis 482.)

1500. körül
Transsumptum cum interpositione aut[heticationJis et decreti. — Amadei Tamás doctor decretorum esztergomi helynök előtt Pesth-i Gergely in decretis licentiatus canonicus ... Strigoniensis, allumpnus collegii Christi pauperum scolarium nuncupati ... Strigoniifundati ... VIII. Ince pápa bulláit mutatja be és hitelesítteti a kollégium nevében. Alsószegedy Benedek pápai közjegyző, helyettese szignálja. Beneéthy fk. 178b. fül. (Bónis 523.)

1506. febr. 14.
Ferrara-i Amadei Tamás doctor decretorum, nyitrai fóesperes és esztergomi helynök plébánosoknak. A Balázs béli apát monostorát megrohanó Holupák, Pokol Péter és társaik ellen bocsássanak ki idézést huszadik napra ... taliter, quod huiusmodi vestra citatio ad eorum notitiam verisimiliter possit devenire ... Írta: Alsószegedi Benedek jegyző. Pannh. VIII.548. (Bónis 540.)

1508. szept. 2.
Alsószegedy Benedek mester, esztergomi szentszéki jegyző (notarius consistorialis Strigoniensis) kertjében, közjegyző és tanúk előtt Pápóczi Imre mester előadta, hogy a káptalannak a prépost ellen a küldöttbírák előtti perében a prépost Szent István finnepén, vasárnap, a bírák idézőlevelével őt tegnapra, szept. 1-re idéztette (ad videndum), s a végrehajtókat eltiltotta attól, hogy neki, illetve a káptalannak akár az eredeti okleveleket betekintésre, akár másolatait kiadják. Knauz, Pozsony 40. (Bónis 545.)

1507. ápr. 19.
Az esztergomi helynök az esztergomi egyházmegye és tartományi plébánosoknak. Metzler János előadta, hogy Awer Boldizsár özvegye, honesta Borbála férje halála után 200 [forintot] vetttőle kölcsön, de ezt felszólításra sem fizeti meg... Írta: Alsószegedy Benedek jegyző. DI 46789. (Bónis 547.)

1507. máj. 14.
Ferrara-i Amadei Tamás doctor decretorum nyitrai fóesperes, esztergomi kanonok és helynők parancsa hat esztergomi egyházmegyés plébánoshoz. Miután a Kwssaw-i Justh András által Thekeswyfalw-i Péter ellen az utóbbinak 354 forintbanelzálogosított birtokai miattfolyt perben a közben elhalt Péternek fia: Mátyás felmutatta Perényi Imre nádor 1506. okt. 27-i oklevelét a felek egyezségéről, meghagyja, hogy a kiközösített és egyházi szertartás nélkül eltemetettPétert oldozzák fel, és részesítsék egyházi temetésben. Balra alul sajátkezű aláírás, jobbra: Alsószegedy Benedek jegyző. Dl 72946. (Bónis 547.)

1509. dec.
Másolat határozattal történt közbevetésről (trassumptum cum interpositione auctoritatis et decreti). Ferrara-i Amadei Tamás doctor decretorum esztergomi helynök előtt, az ítélkezés helyén, az esztergomi katedrális oszlopcsarnokában (in porticu cathedralis ecclesie Strigoniensis, in loco iudicii, ubi iura causantibus reddi solent) Pesth-i Gergely (Nyásinál: György) licentiatus, az esztergomi Collegium Christi növendéke (in decreto licentiatus et canonicus iamfate ecclesie Strigoniensis allumpnus collegii Christi pauperum scolarium nuncupati Strigoniensis fundati) bemutatta a kollégium nevében VIII. Ince pápa 1504. szept. 12-én kelt bulláit, s ezeknek közokiratba foglalását kérte (cum interpositione decreti et auctoritatis nostre ordinarie). A helynök átírja s rendes hatóságával kimondja, hogy az átiratnak az eredeti hitelét adják. Erről Alsószegedy Benedek pápai közjegyző helyettese, István, az esztergomi szentszék jegyzője közokiratot állít ki. Beneéthy fk. 179a.; Nyási fk. 190a. fol. (Bónis 554.)

1509.
Peregyezség (instrumentum transactionis). — Közjegyző előtt II. Gyula pápa 7. évében Garai Antal esztergomi kanonok és nemes Alsószegedy Benedek mester, esztergomi kúriai jegyző (notarius curie Strigoniensis) egyezségre lépnek hosszas perükben. A kanonok 100 forintot adotta jegyzőnek, évi 5 forint bérlet (pensio) fejében, ezért Esztergom nagyobb utcáján, a néhai Golya Sebestyén és Zenthy András polgárok házai közöttfekvő kőházát bizonyos feltételekkel lekötötte neki. Perük folyt: 1. Péter Reggio-i bíboros, magyarországi legatus előtt, 2. az ő küldöttbírái előtt, 3. Esztergom város bírája és esküdtjei előtt, 4. Atthya-i Miklós lector és Ferrara-i Amadei Tamás doctor decretorum nyitrai főesperes és kanonok, mint a várostól fellebbezettügynek a földesúr, Tamás bíboros által kijelölt bírái elő tt, 5. néhai Pál milkói püspök és Pesth-i G(ergely), mint a fenti ügynek a bíboros-kiküldte bírái előtt; most azonban megszüntetik, leveleiket érvénytelenítik, és a jegyző négy részletben fizetést vállal, valamint azt, hogy hivatalos jegyzői minőségében (durante suo officio notariatus) minden oklevelet ingyen fog neki kiállítani. Beneéthy jk. 218a.; Nyási fk. 214b. fol. (Bónis 555.)

1510. máj. 2.
Ferrara-i Amadei Tamás doctor decretorum nyitrai főesperes, esztergomi kanonok és Tamás bíboros-érsek helynöke a királynak. 1509. máj. 1-jén Koromháza-i Korom Lőrinc özvegye, most Lászlofalwa-i Ewrdeg Jánosné: Ilona idézést kért Koromháza-i Korom Bálint ellen a Blathnycza vár és három faluból neki járó hitbér és res paraphernales tárgyában az esztergomi szentszék elé. Ezt kibocsátotta. 1510. jan. 21-én a felperesi ügyvéd (Philippus litteratus de Florencia) és az alperesi Ügyvéd (nemes Csuti Menyhért mester) megjelentek és igazolták magukat, amit Alsószegedy Benedek pápai közjegyző (principalis scriba ac notarius) helyettese, Asszonyfalvy Benedek nemes mester, beírt a jegyzőkönyvbe (in manuali sive protocollo). ... D1105812. (Bónis 557.)

1519. márc. 23.
Olaus Joannis Bangh de Medelforfia pápai közjegyző előtt, Budán, Batthyány Benedek várnagy házában az erdélyi egyházmegyés B. Orbán szolnoki főesperes önként bevallotta, hogy mivel Hieronymus Balbus doctor iuris utriusque pozsonyi prépost, volt szolnoki fóesperes javadalmáról az ő javára lemondott, nyolc évre 200 aranyforint fizetését vállalja, először Szent Mihálykor, aztán pünkösdkor Budán, a Fukárok bankjában (in banco Fukarorum) vagy másutt; erre kötelezi utódait is, sőt atyja, B. Benedek és fivére: B. György is in solidum kötelezik magukat, minden egyházi bíróság előtt, a kamara ügyhallgatói (auditores) vagy a legatusi szék előttis. A közokirat végrehajtható. A Batthyányak ügyvédükül vallják erre az ügyre Egidius Zephirust, Csuti Menyhértet, Albisi Bernát egri cantort, két római papot, Gáspár doctorem Hispanum, Alsószegedi Benedek esztergomi szentszéki jegyzőt, Sárosi Imre, Török Mihály és Újlaki Márton legatusi bírósági ügyvédeket. VKM 45. vegyes 30. (Bónis 591.)

1520. jún. 11.
Pesthi Gergely licentiatus decretorum barsi főesperes,esztergomi kanonok és Nyási Demeter doctor decretorum szantoríni püspök, esztergomi helynök által (propter eius absentiam ... iudex surrogatus) minden esztergomi egyházmegyés plébánosnak. Az esztergomi egyházmegyés Váradi Zobonya Imre nemes és más egyháziak (ceterorum vitricorum seu sindicorum ecclesie par. beatorum Petri et Pauli apostolorum de ... Warad) panasza: egyesek hagyatékokkal és pénzösszegekkel tartoznak és nem fizetnek. Meghagyja, hogy a megnevezendőket tizenöt napon belüli fizetésre intsék, különben közösítsék ki, s akinek kifogása van, azt huszadik napra értesítéssel idézzék elébe. Írta: Alsószegedi Benedek jegyző. Dl 107228. (Bónis 597.)

1520. nov. 20.
Nyási Demeter doctor decretorum szantoríni püspök, Tamás esztergomi bíboros-érsek helynöke a Feled-i és több más esztergomi tartományi plébánosnak (Rimaszombat is). Serkee-i Lorantfy Miklós és felesége: Anna panaszolták, hogy 1. az előadó (exponens) előző felesége: Chythnek-i Katalin egy 200 aranyat érő gyöngyös ruhát hagyottvégrendeletben a feledi templomnak, de ezt Chythnek-i András nem akarta az elzálogosító Serkee-i Lorantfy Miklósnak a 16 forint zálogösszegért kiadni, 2. Chythnek-i András a hittel ígért 200 forint tartozását nem fizeti meg Serkee-i Lorantfy Miklósnak; 3. Osgyáni Bakos Imre egyezség alapján hitbér-hozományért járó 75 forinttal, Derenchen-i Miklós pedig 50 forin ttal adósa Annának. Kérésükre meghagyja, hogy a nevezetteket tizenöt napon belüli teljesítésre hívják fel, ellenkező esetben közösítsék ki; ha sérelmeznék, huszadik napra idézzék (értesítéssel) Esztergomba. Írta: Alsószegedi Benedek jegyző. Dl 72193. (Bónis 599-600.)

1520. dec. 6.
Különleges ügyvédvallás (procuratorium mandatum speciale). — X. Leó pápa 8. évében Tamás szűcs budai házában nemes Alsozeged-i Syger Máté fia: Benedek pécsi egyházmegyés pápai közjegyző és tanúk előtt egregius veszprémi egyházmegyés nemesek egymást, valamint Olomotz-i Lopis János doctor iuris utriusquet, Thawrinus István doctor decretorumot, Bernardus de Modrusio papot, Werbow-i Calixtus váradi cantort, Chwth-i Menyhért székesfehérvári és zágrábi kanonokot, Kayar-i Antal győri kanonokot, Johannes de Lewchouit, Philippus de Certhaldo, illetve Philippus de Florentiat, Bathor-i Mihály esztergomvár-szentistváni custost, Saros-i Imrét, Wyhel-i Mártont, Szebeni Therek Mihályt, Thewkes István esztergomi plébánost, Balázs székesfehérvári papot, Papa-i Gergelyt, Garay Pétert, Zewny Tamást és (Haraszty-i Péter áthúzva, helyette:) Győri Istvánt egyházi és világi bíróság előtti percselekményekre minden jószáguk lekötésével bőséges formában ügyvédekül vallják. Tanúk: Tamás szűcs, Lyncz-i János és T-i Ambrus. Nyási fk. 416a. fol. (Bónis 600.)

1521. jan. 1.
Átírás helynöki pecséttel (transsumptum sub sigillo vicarii). — Demeter esztergomi helynöknek a káptalani házak sorában levő házábana székesfehérvári egyházmegyés magnificus Erdewd-i Bakócz Péter, Tamás bíboros-érsek és egregius Bozthe-i Ferenc leánya: Margit, az ő veszprémi egyházmegyés nővérük (!) nevében (tamquam coniuncta persona), valamint Chwth-i Menyhért Waska-i főesperes, és zágrábi kanonok, az utóbbiak ügyvédje, bemutatták magnificus Karlowyth János korbáviai comes saját hiteles pecséttel ellátott oklevelét. Kérésükre a helynök nemes Alsozegedy Benedek mester pápai közjegyzővel, jegyzőjével közokiratba foglaltatja, az átiratnak az eredeti erejét adja (decretum) és a vicariatus pecsétjével erősíti meg. Tanúk: András doctor decretorum pápai közjegyző, esztergomi és csázmai prépost, Iborlyczko-i István gömöri, Körmendi János doctor decretorum komáromi fóesperes, esztergomi kanonokok, Fehérvári László és Zathmar Nemethy Péter esztergom-zöldmezei kanonokok. — A[lsószegedi] S[ügér] Máté fia: Benedek pécsi egyházmegyés pápai közjegy-ző, a helynök jegyzője, Tamás győri egyház-megyés pápai közjegyző és H[araszty] A. fia: Péter pécsi . egyházmegyés pápai közjegyző zá-radékai. Nyási jk. 418b. fol. (Bónis 601.)

 • Irodalom:

Bónis György: Szentszéki regeszták. Iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE. ACTA JURIDICA ET POLITICA, Tomus LI. Fasciculus 1. Szeged, 1997.[16]

 • Külső hivatkozások:

Szegedi 1572 szerkesztés

MNL OL:

Szegedi Mihály

1572.06.15
Típus I
Kiadó Miksa 1 | Bécs |
1572.06.15
Honos Torna
Sorszám 1sz796
Tartalomgazda: MNL OL [17]

Csoma:

Több Szegedi nevü család élt a megyében [Abaúj-Tornában]. Ezek között legrégibb azon Szegedi-család, mely az 1725. évi nemesi nyomozatkor Kovács-Vágáson lakott. E család egyik őse Mihály, Miksától kapta armalisát Bécsben 1572. év jun. 15-én, mely 1576-ban Tornán kihirdettetett.1 [1 A. V. lt. Investig. 1725]

Borovszky-Zemplén:

Szegedy. Három ily nevű családot találunk a [Zemplén] vármegyében. Sz. Ambrus 1573-ban hirdetteti ki nemeslevelét Zemplén vármegyében. Egy másik Sz. Imre 1579-ben kéri nemeslevelének kihirdetését. György (1592) pataki várparancsnokként szerepel, a ki 1588-ban hirdetteti ki nemeslevelét. E három család egyike 1610-ben Cselejben birtokos. Az 1754-55. évi összeirásban e nevü családból András, István, Mihály, János és László szerepelnek Zemplén vármegye nemesei sorában.

 • Irodalom:

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 530-531.[18]

ZEMPLÉN VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede. In: Borovszky, Zemplén vármegye [19]

 • Külső hivatkozások:mezőszegedi Szegedy szerkesztés

A címerük alapján az 1279-ben nemességet kapott Szegedi lövők leszármazottai lehetnek. Ez lehet a(z egyik) mezőszegedi Szegedy család őse is. Erre utal a szegedi Kalmár család eredeti címere, a három nyilat tartó koronás oroszlán.

   

Nyulásziné:

Szegedy Márton 1579. december 15., Prága I. Rudolf nemesség megerősítése és címer általa: felesége Zsófia, gyermekei Mihály, Gáspár, Anna, testvére András

R 64

MNL OL:

Rudolf magyar király, magyar nemesség megújítása, címer Szegedy Márton, valamint a felesége, Zsófia, a fiai, Szegedy Mihály, Szegedy Gáspár, a leánya, Szegedy Anna és a fivére, Szegedy András részére, Prága, 1579. 12. 15. Kihirdetése: 1. Heves és Külső-Szolnok vm. Eger 1581. 1. 1., 2. Pozsony vm. Somorja 1589. 5. 8., 3. Abaúj vm. Gönc 1611. 1. 31.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum, linea per medium transversim ducta, superne in rubeum, inferne vero in aureum campos divisum, cuius imam partem viridis campus occupat, super quem lupus integer naturali suo colore depictus, ore patulo, lingua exserta ac cauda sursum erecta, posterioribus pedibus innixus, erectus stare, anterioribus vero laevo in dextrum scuti latus protenso, dextro vero elevato, sagittam per medium comprehensam ceu minitabundus tenere cernitur. Scuto superimpositam galeam militarem clausam, regia corona dimidium lupum, priori per omnia similem, proferente ornatam. A summitate vero seu cono galeae laciniis seu taeniis aurei ac rubei colorum, in utrumque scuti latus defluentibus, illudque decenter exornantibus.

HU MNL OL, R 64, Jelzet : 1_0047[20]

MNL OL:

Szegedi de Mezőszeged Márton n:Zsófia gy:Mihály,Gáspár,Anna t:András

E 148 - Magyar Kamara Archivuma - Neo-regestrata acta - F. 311. - N°. 48.
Q - DL 21028.
E 148 - Magyar Kamara Archivuma - Neo-regestrata acta - F. 1004. - N°. 64.
O 69 - Kúriai Levéltár - Acta post advocatos - F. 20. - N°. 146.
O 18 - Kúriai Levéltár - Processus tabulares - 4 - 1402.1579.12.15
Típus I
Kiadó Rudolf 1 | Prága | 1579.12.15
Honos Heves
Pozsony
Abaúj
Nyitra
Sorszám 1sz797
Tartalomgazda: MNL OL [21]

MNL OL:

Szegedy de Mezőszeged Márton n:Zsófia gy:Mihály,Gáspár,Anna t:András

O 18 - Kúriai Levéltár - Processus tabulares - 4 - 1402.1579.12.15
Típus I
Kiadó Rudolf 1 | Prága | 1579.12.15
Honos Heves
Sorszám Sz427
Tartalomgazda: MNL OL [22]

MNL OL:

Szegedy de Mezőszeged Ferenc

1646
Típus I
Kiadó 1646
Sorszám 1sz813
Tartalomgazda: MNL OL [23]

Csoma:

Más Szegedi-család volt [Abaúj-Tornában] az, melynek ősei Márton és András testvérek már elébb is nemesek, Mártonnak neje Zsófia, gyermekei: Mihály, Gáspár és Anna Rudolftól Prágában 1579. évi decz 15-én czimerlevelet nyertek. E család 1581-ben Egerben, 1589-ben Samarján, Pozsonymegyében hirdette ki nemességét és csak 1611-ben jött megyénkbe, a midőn nemességüket ez év jan. 31-én Gönczön is kihirdették. A czimer: veres és aranyban osztott paizsban, zöld alapon, ágaskodó farkas, jobb első karmában hegyével felfelé álló nyilat tart; sisakdisz: a paizsalak növekvőn; takarók: veres-arany.2 [2 Eredetije Ujj György birt.]

Reiszig:

Ugyanolyan előnevű, de az előzőtől [itt a következőtől] különböző család. Innen származott Szegedi János, híres nagyszombati jezsuita.

Kőszeghy:

Szegedy de Mezö-Szeged Ferencz 1646-ban kapott ármális levelet. Pest vármegyében a jelen században Szegedy Ferencz kineveztetett táblabírónak az 1829-ik évben; a család leszármazási táblája: Polgári Perek fasc. 21. Nr. 6. fasc. 37. Nr. 23. Czímerpecsétje: Polgári Perek fasc. 14. Nr. 2., fasc. 18. Nr. 5. jelzetek alatt őriztetik.

 • Irodalom:

Nyulásziné No. 228

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 531.[24]

Reiszig Ede: A mezőszegedi Szegedy-család ősei. Turul, 1918-21. 20-31.

Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pestvármegyében. Bp., 1899. 365.[25]

 • Külső hivatkozások:

[26]


mezőszegedi Szegedy alias Kalmár szerkesztés

 
Szegedy-Késmárky címer
 
 
Szegedy Róza siremléke a sümegi temetőben

     

Siebmacher:

Wappen, adeliges: In B. über gr. Hügel ein v. einem gr. Blätterkranze überhöhter, r. gew., scheinbar fliegender # Adler in d. Rechten ein g. Scepter, in d. Linken ein Schwert mit g. Parirstange schräge u. mit d. Spitze nach abwärts gerichtet haltend. – Kleinod: Die Shildfigur, ohne Hügel. – Decken: bg. – rs.

(Viele Siegel u. gemalte Wappen).

Wappen, freiherrl.: Geteilt; oben in B. ein gekr. br. Adler in d Rechten ein g. Scepter in d. Linken einen Krummsäbel mit g. Parirstange nach abwärts gerichtet haltend; unter durch einen w. Balken schräg geteilt von R. und B.; oben ein aufwärtsschreitender, doppelxhw., g. Löwe, unten in g. Neste ein Pelikan mit seinen Jungen (Ensch). – Zwei Helme: I. Der Adler. – Decken: bg. – Der Löwe wachsed. – Decken: rg.

In den Ctten v. Eisenburg, Zala u. Veszprim vorkommendes, bekannteres Geschlecht, nach Einigen aus dem Szabolcser Ctte Stammend, was aber nicht richtig zu sein scheint.

Adels- u. Wappenbrief mit „v. Mező-Szeged” d. d. 3. April 1646 für Franz Szegedy, Oberrichter der Stadt Kaschau, welcher unter demselben Datum, auch eine k. Donation auf Inke im Somogyer Ctte erhält.

Kön. Donationen für dessenSohn Paul, auf Kövesút u. Acsád im Eisenburger- und auf Eötvös im Zalaer Ctte.

Freiherrenstand sammt Wappenbesserung u. Erlaubniss zur Führung des Namens „Szegedy-Ensch” v. Kaiser Franz Josef I., d. d. 27. Febr. 1874 (Dipl. v. 31. July 1. J.) für Emerich Szegedy v. Mező-Szeged.

Der erstbekannte Ahnherr, ist der obige Franz gewesen. Seine Nachkommen, die nun im einfachen Adelstande unter d. Namen Szegedy und im Freiherranstande als Szegedy-Ensch blühen, nannten sich vormals auch „Szegedy v. Acsád”.

(N. J. X. 547-550. – M. N. Zsebk. I. Bpesth, 1882, 528-529).[27]

+++++++++++++

"A mező­sze­gedi Sze­ge­diek ere­de­ti­leg való­ban Sze­ge­den éltek és keres­ke­de­lem­mel fog­lal­koz­tak (első­sor­ban az ország fő import­cikke, a posztó beho­za­ta­lá­val), ennek meg­fe­lelően a Kal­már nevet visel­ték. Sze­ged 1552-es vissza­fog­la­lási kísér­lete, illetve az azt követő török meg­tor­lás ide­jén kény­sze­rül­tek távozni. Több átmenti telep­hely után végül Kecs­ke­mé­ten álla­pod­tak meg, ahol mind­járt a város leg­elő­kelőbb réte­gébe kerül­tek. Innen is tovább­áll­tak Nagy­szom­batba, majd Kas­sára. Köz­ben 1579-ben nemes­sé­get sze­rez­tek, később bir­to­ko­kat is vásá­rol­tak, de a keres­ke­del­met ezután is foly­tat­ták.[62] [Rei­szig Ede: A mező­sze­gedi Szegedy-család ősei. Turul 36–39(1918–1921) 20–31., J. Újváry Zsu­zsanna: Egy keres­kedő­csa­lád meta­mor­fó­zisa (A mező­sze­gedi Sze­gedi csa­lád). In: Óra, szab­lya, nyo­szo­lya. Élet­mód és anyagi kul­túra Magyar­or­szá­gon a 17–18. szá­zad­ban. Szerk. Zimá­nyi Vera. Buda­pest, 1994. (Tár­sa­da­lom– és művelő­dés­tör­té­neti tanul­má­nyok 9.) 33–85., Uő: Egy haj­dan­volt mező­vá­rosi pol­gár­csa­lád, a mező­sze­gedi Sze­gedi csa­lád házassági-társadalmi kap­cso­la­tai a 16–17. szá­zad­ban. In: Mező­vá­ros, refor­má­ció, iro­da­lom. Szerk. Szabó And­rás. Buda­pest, 2005. (His­to­ria Lit­ter­aria 18.) 99–112., Sza­kály Ferenc: Sze­gedi diasz­pórák a XVI. szá­zadi Magyar­or­szá­gon. In: Uő: Mező­vá­ros és refor­má­ció. Buda­pest, 1995. (Huma­niz­mus és refor­má­ció 23.) 196–204. Vö. még J. Újváry Zsu­zsanna: Kassa város pol­gár­sága a 16. szá­zad végén és a 17. szá­zad első felé­ben. Tör­té­nelmi Szemle 22(1979) 577–591., Uő: Pol­gár vagy nemes? A kas­sai patrícius-polgárok házassági-társadalmi kap­cso­la­tai a XVII. szá­zad­ban. In: Ezred­for­duló — szá­zad­for­duló — het­ve­ne­dik évfor­duló. Ünnepi tanul­má­nyok Zimá­nyi Vera tisz­te­le­tére. Szerk. J. Újváry Zsu­zsanna. Pilis­csaba, 2001. 395–426.]" (Glück László: Az önállóság csúcsától a járadékosság küszöbéig. Egy vál­lal­ko­zó­csa­lád útja a 16–17. szá­zad for­du­ló­já­nak Magyarországán. Maramarossziget.info 2010. 9. 16 [28])

Glück:

A mezőszegedi Szegediek eredetileg valóban Szegeden éltek és kereskedelemmel foglalkoztak (elsősorban az ország fő importcikke, a posztó behozatalával), ennek megfelelően a Kalmár nevet viselték. Szeged 1552-es visszafoglalási kísérlete, illetve az azt követő török megtorlás idején kényszerültek távozni. Több átmenti telephely után végül Kecskeméten állapodtak meg, ahol mindjárt a város legelőkelőbb rétegébe kerültek. Innen is továbbálltak Nagyszombatba, majd Kassára. Közben 1579-ben [??] nemességet szereztek, később birtokokat is vásároltak, de a kereskedelmet ezután is folytatták.891 [891 Reiszig: Szegedy; J. Újváry: Szegedi; Uő: Szegedi család kapcsolatai; Szakály: Szegedi diaszpórák. Vö. még J. Újváry: Kassa polgársága; Uő: Polgár vagy nemes.]

Csoma:

Megyénkből [Abaúj-Tornából] származott azon mezőszegedi Szegedi-család is, melynek első őse Szegedi Ferencz kassai főbiró III. Ferdinándtól 1646 ápr. 3-án "mezőszegedi" előnévvel armalist és a somogymegyei Inkére adományt nyert. E család nemesi ágon Szabolcsmegyében és dunántul, s mint báró, Szegedi-Ensch néven most is él.

Orosz:

Kalmár (szegedi). Báthory Gábor fejedelemtől 1610. évi május 17-én nyert czímerlevelet Kalmár de Szeged Demeter a következő czímerrel: Kék pajzsban zöld alapon 3 nyilat tartó oroszlán. Sisakdisz nem adományoztatott, a takarókról pedig csak az van jelezve, hogy különböző szinűek. Kihirdette ugyanazon évben Biharmegye, másolata Hevesmegye levéltárában. 1725. évben Mihály dévaványai lakos. (1725. év 183. sz.)

Kempelen:

[Nála mezőtelegdi előnévvel szerepel.]

Szegedi (Szegedy), (mezőtelegdi). Címereslevele kelt 1646. ápr. 3. –Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Tolnam.-ben Antal, László, Veszprémm.-ben pedig Ferenc fordulnak elő az igazolt nemesek között. – Vö. NI. X/547–550. (gen.); T. XXXVI/20–31. (gen.); Balogh 132.; Kősz. 365.; Komáromm. monogr. 580.; MNZsbk. I. R. I/563–4. (gen.); Csoma 532.; Siebm. 631.; Somogym. monogr. 630.

[Balogh = Balogh Gyula: Vasvármegae nemes családjai (Szombathely, 1901.); Kősz. = Kőszeghi Sándor: Nemes családok Pest vármegyében (Budapest, 1899.); MNZsbk. = Magyar nemzetségi zsebkönyv. I. Rész. Főrangu családok (Budapest, 1888.) – II. Rész. Nemes családok. Első kötet (Budapest, 1905.); Csoma = Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai (Kassa, 1907.)]

Borovszky-Pozsony:

Szegedy. (Mezőszegedi). A Sz. családdal még a mohácsi vész előtti korszakban találkozunk Pozsony vármegye területén. Gáspár 1516-ban Majtényban birtokos. A XVI. század végén Pozsony vármegyébe települő Sz. család attól a Sz., másként Kalmár Jánostól származik, a ki a nagy szegedi veszedelem (1552) után családjával együtt előbb Makóra, majd Beregszászra s utóbb Kecskemétre költözött, hol 1581-ben elhalt. Ez időtől kezdve a család a mezőszegedi előnévvel él. Fiai közül Márton (szül. 1543 táján, † 1612) a XVI. század második felében Nagyszombatba költözött, míg testvére András (szül. 1552 Beregszász, † 1610 Kassa) Kassán telepedett le, hol városi tanácsos lett. Márton fia: Gáspár (1572-1629) majtényi Échy Orsolyával kötött házasságával terjedelmes birtokokat szerzett. Gáspár hasonnevű fia Ilmér, Bazin és Asszonyfalva helységekben volt birtokos (1612-59). Ő terjesztette tovább Márton ágát, melynek Mihály jezsuitával 1742-ben magvaszakadt, kinek testvére Erzsébet (1756) Rajcsányi Ádám kanczelláriai tanácsos neje lett. Márton egyik leszármazottja Ferencz Leonard, 1644 esztergomi kanonok, 1661 káptalani nagyprépost (1660-63) erdélyi, (1663-69) váczi, majd (1669-1675) egri püspök († 1675 október 20). E családból Márton és András 1579-ben nyertek czímeres levelet, melyet 1589-ben Pozsony vármegyének Somorján tartott közgyűlésén hirdettek ki. A család Majthény, Kis-Mácséd és Zavar helységekben bírt földesúri joggal, mely birtokokat utána a Bencsik, Czingel, Andreánszky, Bokross és Horváth családok örökölték. Czímer: (1579-iki) veressel és aranynyal haránt vágott pajzsban, zöld alapon, természetes színű farkas, kinyitott szájjal, jobb előlábával feje fölött nyilat tart. Sisakdísz: paizsbeli kinövő farkas. Takarók: veresarany. Sz. Ferencz püspök czímere: kékben, zöld halmon nyugvó koronán, két egymással szemközt ágaskodó oroszlán, előlábaikkal rózsát tartva. Sisakdísz: paizsalak. (Eredetije a gyöngyösi ferenczrendiek czímerkönyvében.)[29]

Szálkai:

18. Szegedi Kalmár Demeter
(1610. május 17., Gyulafehérvár)

Szegedi Klamár Demeter címereslevelét 1610. május 17-én Gyulafehérváron adományozta Báthory Gábor, amit ugyanezen év november 16-án Váradon, Bihar vármegye közgyűlésén hirdettek ki.54 [54 MOL R 64. Mérete 355x574/68/ - mm. Vörös-zöld-kék zsinóron 70 mm. átmérőjű viaszágyba nyomott vörös függőpecsét függ.]

Az oklevélben a címer helye üres maradt, a leírás szerint: "álló katonai pajzs égszínkék színben, melynek alját zöld domb foglalja el, melyre teljes oroszlánalak van festve, teste kiegyenesedve, szája nyitva, vöröslő nyelve kinyújtva, farka a magasba emelve, hátsó lábain állni, mellső lábai közül a balt védelmezőn kinyújtja, jobbjában pedig három nyílvesszőt erősen szorítva tartani látszik."55 [55 "Scutum videlicet militare coelestini coloris cuius fundum viridis cespes occupat, in quo leo integer depictus, corpore erecto, ore aperto, linguaque rubicundo exerta et cauda sursum levata, posterioribus pedibus stare anterioribus vero levo protenso dextro autem tres sagittas fortiter comprehensum tenere conspicitur." A leírás alapján szerkesztett címert közli a Siebmachers Wappenbuch. Kalmár, II. v. Zseged] Úgy tűnik azonban, hogy a család később mégis szükségesnek tartotta megfestetni az ősi címert - stílusjegyei alapján a 18-19. század fordulója körül - mégpedig külön lapra, nagy méretben. Mindez egy erősen provinciális, a szövegtől több ponton eltérő formában valósult meg: zöld domb tetején ágaskodó oroszlán látható, amely felemelt jobbjában talán kerek pajzsot, talán dobot - fölötte huszárcsákó - baljában íjat és három nyílvesszőt tart, feje fölött zárt korona lebeg, előtte talajba szúrt bárd tetején madár ül. A pajzson valószínűleg a Szent Korona népies-naiv rajza kapott helyet. ?ellette kétoldalt az évszám 16 - 10 és az adományozó kezdőbetűi B - G látszanak. A B betűt azonban érdekes módon fordítva festették, talán a festő nem értett a betűvetéshez. Erre utal a lap tetején gyermetegen megrajzolt, két sorban elhelyezett kapitális - értelmetlenül egymás mellé sorakoztatott - betűsor is. A pajzs, illetve az egész lap üresen maradt részeit az erdélyi virágos reneszánsz stílushegyeit magán viselő növényi ornamentika tölti ki. A címer jó példa egy 17. századi címer kései, népies újragondolására.


Szegedy-Ensch báró szerkesztés

 

Szegedről származik. A jelenleg virágzó nemzedék egyenes őse, a kitől a leszármazás szakadatlan, Tamás volt, a ki 1550-ben Szegeden született s közös törzsből ered János fiaival: Mártonnal és Andrással, a kik 1579-ben nemességújító czímerlevelet, 1596-ban pedig Bolyár és Mikla soltvármegyei birtokokra királyi adományt nyertek. Midőn 1552-ben Tóth Mihály hajduvezér, a város menekült főbírája, az 1542-ben török kézre került szegedi várat rohammal visszaszerezni igyekezett, vállalata nem sikerült és a család őseinek is menekülniök kellett Szegedről. János még 1552-ben Makóra, majd onnan Beregszászra költözött, hol egyik fia, András is született. De nem sokáig maradt itt, hanem innen sok hányattatás után Kecskeméten telepedett meg, hol 1581-ben elhalálozott; fiai: Márton és András ellenben Kassán telepedtek le. Valószínűleg az ő hívásukra jött Kassára rokonuk, alkalmasint János testvérének fia, Tamás is, a ki 1576-ban, 26 éves korában, Kassán polgárjogot nyert. Miután nőül vette Török Katalint, 1597-ben Agárdon, Zemplén vármegyében, birtokot vásárolt, hol még az 1598-99. évi adóösszeírások szerint is birtokos volt. Fia, Ferencz, 1608-ban Györgyiben (Abauj-Torna várm.) egy udvarházat és egy pusztai részt szerez zálogban. Neje, Alsó-Baksai Dédesy Erzsébet volt, a kivel 1607 előtt kelt egybe. Fia, II. Ferencz, 1632-ben egyezkedik nővérével, Katalinnal, az atyjuk után rájuk maradt mádi szőlőből és a kassai házból álló örökségen. II. Ferencz kassai hadbíró 1639-ben Pázmány, Asszonyberke és Nagyfüged részbirtokokat nyerte III. Ferdinánd királytól adományul Heves vármegyében, majd 1655-ben Eleczkén egy nemesi udvarházat és Nyitrában Surány helységet. 1646 ápr. 27-én királyi biztosító levelet nyert egy 8000 frt értékű jószágra, melynek fejében fia, Pál (1687-1710), Vas, Zala és Somogy vármegyék alispánja, az Inkei Loránth család magszakadása következtében a koronára szállott több somogyi birtokra nyert adományt. Pál ez adomány alapján még a XVII. század végén birtokába vette Inke, Sand, Lepled helységet és pusztákat. Az adománylevelet azonban, miután az Inkey család is igényt tartott e helységekre, csak 1727 szept. 12-én állíttatják ki fiai: Antal, László, később a kőszegi kerületi tábla ülnöke és Ferencz Veszprém vármegye alispánja. A fenti Pálnak Telekesi Török Katalintól született fia, Ferencz, terjesztette tovább a családot. Ennek fia Mihály, a ki 1764-ben osztozik testvéreivel. Fia, Károly (szül. 1779 decz. 7, Gór Vasmegye, † 1858 szept. 3, Hermán) cs. és kir. kamarás Imre (szül. 1812 jún. 26, † 1879 febr. 17) cs. kir. kamarás, az orosz Szent-András-rend vitéze, 1874 júl. 31-én osztrák bárói rangot nyert. Károly legidősebb fia Sándor, Somogy vármegye főjegyzője (1844-1848) és országgyűlési követe (1847-48) volt. Imre fiai: Károly (szül. 1847, † 1913) a hermáni hitbizomány haszonélvezője és Sándor (szül. 1859, † 1912) m. kir. honvédhuszárkapitány, kinek özvegye Inkén birtokos. Fia Sándor, a hermáni hitbizomány jelenlegi haszonélvezője. A család czímerét a Vas vármegyét tárgyaló kötetben közöltük (Reiszig Ede dr. adatai). [30]

Rietstap:[31]

SZEGEDY DE MEZÖ-SZEGED: Or, to the eagle Sable, beaked, membered and crowned of the field, holding in its dextral paw a sword Argent, and in its sinister, by the medium of the blade, base in bottom, a saber bent Argent, hilted Or.

SZEGEDY-ENSCH DE MEZÖ-SZEGED: Per fess: 1st, Azure, to the eagle Sable, langued Gules, crowned Or, holding of its a dexter sword Argent, hilted greenhouse Or, and of a its sinister saber Argent, hilted Or; 2nd, per bend Gules on Azure, a bend Argent, debruising on the per bend one, Gules charged of a lion Or, langued Gules, and Azure of a pelican with its small in its surface, the whole Argent. Two crowned helmets. Crest: 1° an eagle of profile facing the sinister, Proper, langued Gules, crowned Or, holding of its dexter greenhouse a sceptre Or, in pale, the sinister pressed on the blade of a saber Argent, hilted greenhouse Or, set in fess. Lambrequins: Or and Azure; 2° a demi-lion issuant Or, langued Gules. Lambrequins: Or and Gules (V. Ensch).

 • Irodalom:

Reiszig Ede: A mezőszegedi Szegedy-család ősei. Turul, 1918-21. 20-31.

SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Baranyai Béla orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárosa. In: Borovszky: Somogy vármegye. 591-634.[32]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[33]

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 531-532.[34]

Johann Baptiste Rietstap: Armorial général, contenant la description des armoiries des familles nobles et patriciennes de l'Europe, précédé d'un dictionnaire des termes du blason.

Glück László: Az öt máramarosi város társadalma a 16–18. században. PhD-értekezés. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 2013. 343.[35]

J. Újváry Zsuzsanna: Egy kereskedőcsalád metamorfózisa (A mezőszegedi Szegedi család). In: Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17–18. században. Szerk. Zimányi Vera. Bp., 1994. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 9.) 33–85.

J. Újváry Zsuzsanna: Egy hajdanvolt mezővárosi polgárcsalád, a mezőszegedi Szegedi család házassági-társadalmi kapcsolatai a 16–17. században. In: Mezőváros, reformáció, irodalom. Szerk. Szabó András. Bp., 2005. (Historia Litteraria 18.) 99–112.

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906. 111.[36]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[37]

POZSONY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky-Pozsony vármegye [38]

Szálkai Tamás: Armales Transyvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból. Máriabesnyő - Gödöllő, 2009. 64-65.

 • Külső hivatkozások:

[39]


nagyszegedi Szegedy szerkesztés

MNL OL:

Szegedy de Nagyszeged Ferenc,Zsigmond,Mátyás

1581.04.14
Típus I
Kiadó Rudolf 1 | Prága | 1581.04.14
Honos Szatmár
Bereg
Szabolcs
Sorszám 1sz798
Tartalomgazda: MNL OL [40]

Borovszky-Szabolcs:

Szegedy I. (Nagy-szegedi). Sz. Ferencz 1581-ben nyert czímerlevelet. Ivadéka 1767-ben Gemzsén és Gyulajon bírtak földesúri joggal.

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (nagyszegedi). Címereslevele kelt 1581. – Vö. NIf. III/149. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

 • Irodalom:

SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József. In: Borovszky: Szabolcs vármegye. 532.[41]


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[42]

 • Külső hivatkozások:Zeghedy 1583 szerkesztés

Gorzó 139.:

Zeghedy Tamás, Désy János és Várady András II. Rudolf királytól 1583 április 28-án Pozsonyban kelt nemeslevelet kapnak. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1584 június 11-én Sáros megyében kihirdettetett. A család fehérgyarmati és szatmárnémeti-i lakos. Fasc. 3. ador. nro. 221.

+++++

Gorzó 117.:

Szegedy István, Imre és Mihály szatmárnémeti-v lakosok a vármegyétől nemesi bizonyítványt kapnak. Kötet 51. Irom. 17. 1841 nemesi ügy alatt.

 • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910. 139., 117.[43]

 • Külső hivatkozások:Szegedi 1600 szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedi György a:Dóra n:Sarolta t:Miklós

1600.06.24
Típus I
Kiadó Rudolf 1 | Prága | 1600.06.24
Honos Abaúj
Bihar
Sorszám 1sz799
Tartalomgazda: MNL OL [44]

MNL OL:

Szegedi György a:Dorottya n:Sára t:Miklós

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Bihar megye - Documenta - F. 1. - N°. 61.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1784 - F. 75.
C 43 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta secundum referentes - Balassa - 1783 - F. 245.
C 43 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta secundum referentes - Csáky Imre - 1782 - F. 4.1600.07.24
Típus I
Kiadó Rudolf 1 | Prága | 1600.07.24
Honos Abaúj
Bihar
Sorszám Sz429
Tartalomgazda: MNL OL

Csoma:

Egy harmadik [abaúj-tornai] Szegedi-családnak: Györgynek, anyjának: Dórának, nejének: Sárának és testvérének: Miklósnak Rudolf adományozott Prágában 1600 jun. 24-én armalist, mely Gönczön 1602. máj. 6-án kihirdettetett.3 [3 Hit. m. Biharm. ltára.] A czimer: kék paizsban, zöld alapon, veres ruhás, mellvértes férfiu áll, fején sisakkal, fekete csizmában, jobbjában görbe kardot tart, melyre török fő van szurva, balját csipőjére támasztja. Sisakdísz, takarók nincsenek.

Nagy Iván:

Szegedi György és Miklós 1600-ban kaptak czímeres nemes levelet. Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren álló vitéz, vörös ruhában, mellén fehér pánczéllal, fején sisakkal, lábán fekete csízmával, kezében kivont kard hegyén levágott török fejet tartva. * [* Adami, Scuta gentil. tomo XII.]

Utódaik ismeretlenek.

Megemlítendő még, ámbár családi eredetét és összeköttetését nem ismerjük, Szegedy Ferencz, ki előbb váczi, 1669-től egri püspök, Heves és Külső-Szolnok t. e. vármegyék főispánja, cs. k. tan. és kanczellár volt. Meghalt 1675-ben. * [* Ennek ajánlá Ágoston Péter: „Mirra szedő Szarándók” czimű könyvecskéjét. Nyom. 1672.] [45]

Siebmacher:

Wappen: In B. gr. Boden ein r. gekl. Mann mit eisernem Brustharnisch, hohen # Stiefeln und Eisenhelme, in d. erhobenen Rechten einen Krummsäbel haltend auf dessen Spitze ein schnurrbärtigen, vom Rumpfe getrennter Türkenschädel gespiesst erscheint d. Linke in d. Hüfte gestützt. – Kleinod und Deckentinkturen: Nicht verlliehen.

Adels- u. Wappenbrief v. König rudolf, d. d. Prag, 24. Juni 1600 (kundgemacht: Göncz, Abaujer Ctt, 6. Maj 1602) für Georg Szegedi, für seine Mutter Dorothea, für seine Ehefrau Sara und für s. Bruder Nicolaus.

Nagy Iván (Magyarorsz. csal. X. 551) ist, den auf Bischof Franz Szegedy bezüglichen Absatz betreffend, im Sinne des Artikels „Szegedy III.” dieses Werkes, richtig zu stellen.

(Leg. C. Ctt. A Bihar).[46]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1600. jan. 24. (Biharm. lt.;OL.:Htt, Nob. Bihar). – Vö. NI. X/551.; Siebm. 621.; Csoma 531.

 • Irodalom:

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 531.[47]

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[48]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[49]


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[50]


 • Külső hivatkozások:radnóti Szegedy szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy de Radnót Miklós n:Hunyady Katalin gy:Anna,Krisztina

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 4. kötet - 196. oldal1607.11.06
Típus I
Kiadó Rákóczi Zsigmond | Kolozsvár | 1607.11.06
Honos Küküllő
Sorszám 1sz800
Tartalomgazda: MNL OL [51]

Siebmacher:

Wappen: In B. gebogener Arm, in der Faust Schwert, dessen Spitze durch Türkenschädel gestossen erscheint. – Kleinod: 3 r.g.b. Straussfedern. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief von Sigismund Rákóczi d. d. Kolozsvár 6. November 1607 für Nicolaus Szegedi und Ehefrau Katharina Hunyadi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. IV). [52]

+++++++

Kempelen:

Címereslevele kelt 1607. nov. 6. (Gyfv. LR. IV/196.) – Vö. Siebm. erd. 225.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[53]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[54]

 • Külső hivatkozások:Szegedi 1608 szerkesztés

MNL OL:

Szegedi István,Péter

C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1838 - F. 72.1608
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | 1608
Honos Gömör
Sorszám Sz430
Tartalomgazda: MNL OL [55]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [56]


Szegedi 1608. 5. 19. szerkesztés

MNL OL:

Szegedi Pál,Márton

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 5. kötet - 161. oldal1608.05.19
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | 1608.05.19
Sorszám 1sz801
Tartalomgazda: MNL OL [57]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [58]


gelencei Szegedi szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (gelencei). Címereslevele kelt 1608. szept. 25.; kihird. Aradm. – Vö. Márki II/710. [Márki = Márki Sándor: Arad vármegye és Arad város története (Arad, 1891.)]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[59]


 • Külső hivatkozások:géresi Szegedi szerkesztés

 

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (géresi). Címereslevele kelt 1610. máj. 1. – A további adatokat l. Bak alat.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[60]


 • Külső hivatkozások:borosjenői Zegedy szerkesztés

MNL OL:

Zegedy de Borosjenő

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 433/1917. OL szám1610.08.18
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | Kolozsvár | 1610.08.18
Sorszám 1z148
Tartalomgazda: MNL OL [61]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (borosjenői). Címereslevele kelt 1610. aug. 8. (Szatmárm. lt.) Kihird. Biharm. – Vö. Gorzó 139.

Gorzó:

Zegedy János de Borosjeneő és Zobonya Demeter, valamint Makay György de Borosjeneő Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 augusztus 8-án Kolozsvarott kelt nemeslevelet kapnak. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 -évben Zaránd és 1675 évben Bihar megyében kihirdettetett. Szegedy Bálint és fia nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[62]

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910. 139.[63]

 • Külső hivatkozások:Szegedi 1610 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy János

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 6. kötet - 453. oldal1610.02.04
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | 1610.02.04
Honos Torda
Sorszám 1sz802
Tartalomgazda: MNL OL [64]

Kempelen:

A Dobai családdal 1610. nyert nemességet (LR. erd. II/346–360.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[65]


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1611 szerkesztés

Szegedy család a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [66]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[67]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [68]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

 • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[69]

 • Külső hivatkozások:

[70]Szegedi 1612 szerkesztés

MNL OL:

Szegedi Mátyás n:Szőke Katalin

O 67 - Bírósági Levéltárak - Megyei levéltárak felterjesztett elenchusai és mutatói - Abaúj - 1613 - 289. oldal1612.04.04
Típus I
Kiadó Mátyás 2 | Bécs | 1612.04.04
Honos Abaúj
Torna
Sorszám 1sz803
Tartalomgazda: MNL OL [71]

MNL OL:

Szegedy

C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1786 - F. 37.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1784 - F. 75.
Típus I
Honos Abaúj
Sorszám Sz438
Tartalomgazda: MNL OL [72]

Csoma:

Szegedi Mátyás és neje Szőke Katalin II. Mátyástól Bécsben 1612 ápr. 4-én... nyertek czimerlevelet.

 • Irodalom:

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 531.[73]

 • Külső hivatkozások:

MNL OL [74]


Szegedi 1613 szerkesztés

MNL OL:

Szegedi István n:Szilágyi Zsuzsanna

1613.03.23
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | Szeben | 1613.03.23
Honos Bihar
Sorszám 1sz804
Tartalomgazda: MNL OL [75]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [76]


szegedi Szegedi szerkesztés

MNL OL:

Szegedi de Szeged András

F 139 - Cista diplomatica - I jelzetű productionalisok - 8. Küküllő megye - N°. 200.1615
Típus I
Kiadó Bethlen Gábor | 1615
Sorszám 1sz805
Tartalomgazda: MNL OL [77]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [78]


Szegedi 1618 szerkesztés

Szegedi (Szegedy) (borosjenői). Nemességét 1618-ból l. Gyfv. LR. X/70. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[79]


 • Külső hivatkozások:ujtordai Szegedi szerkesztés

 
Ch→

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (ujtordai). Címereslevele kelt 1619. aug. 25. – A további adatokat l. Ajtoni (ujtordai) alatt.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[80]


 • Külső hivatkozások:gunyafalvi Szegedi szerkesztés

MNL OL:

Seged de Gunyafalva Ferenc

E 227 - Magyar Kamara Archivuma - Libri donationum - 5. kötet - 442. oldal1620
Típus I
Kiadó Ferdinánd 2 | 1620
Birtok Veszprém
Zala
Vas
Sorszám 1s339
Tartalomgazda: MNL OL

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [81]


Szegedi 1621 szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy Ferenc

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 11. kötet - 5. oldal1621.11.08
Típus I
Kiadó Bethlen Gábor | Hunnobrod | 1621.11.08
Sorszám 1sz806
Tartalomgazda: MNL OL [82]

Siebmacher:

Wappen: In B. uaf g. Blätterkrone Mann, in der Rechten Schwert, in der Linken Axt haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Bethlen als König von Ungarn d. d. Humombrod 8. November 1621 für Franz Szegedi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XI). [83]

Kempelen:

Címereslevelekelt 1621. nov. 8. (Gyfv. LR. XI/5.) – Vö. Siebm. erd. 225.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[84]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[85]


 • Külső hivatkozások:Szegedi 1622 szerkesztés

Csoma:

Szegedi Dániel testvérjével, Jánossal II. Ferdinándtól Bécsben 1622 jun. 7-én nyertek czimerlevelet.

MNL OL:

Szegedi Dániel,János

O 67 - Bírósági Levéltárak - Megyei levéltárak felterjesztett elenchusai és mutatói - Abaúj - 1622 - 73. oldal1622.06.07
Típus I
Kiadó Ferdinánd 2 | Bécs | 1622.06.07
Honos Abaúj
Torna
Sorszám 1sz807
Tartalomgazda: MNL OL [86]

 • Irodalom:

Csoma József: Abauj-Torna vármegye nemes családjai. Kassa, 1897. 531.[87]

 • Külső hivatkozások:

[88]


váradgyai Szegedi szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy de Váradja István

1623.07.29
Típus I
Kiadó Bethlen Gábor | Gyulafehérvár | 1623.07.29
Sorszám 1sz808
Tartalomgazda: MNL OL [89]

Nyulásziné:

Szegedi István 1623. július 29., Gyulafehérvár Bethlen Gábor nemesség és címer általa: fia István

F 21 Armales Div. Nr. 10

MNL OL:

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1623. 7. 29, Váradgyai Szegedi István ifjú - a fejedelem kengyelfutója - - juvenus Stephanus Szegedi de Waradgia - - részére címer, erdélyi nemesség, házmentesség (Marosváradgyán)

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cujus campo sive area super quodam viridicespite brachium quoddam humanum humerotenus resectum armis involutum et retroflexu ce(...)in pugione (...cap)ut humanum et qu(...) turcicum recensamputatum sursum porrectum tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium var(... gemm)is unioni(sque ...), ex quo tres pl(umae ...) in summitatre eminere visuntur. Ex cono vero galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, ... - Van címerfestmény - - kopott -

Kihirdetése: Erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1625.05.24[90]

Siebmacher:

 

Wappen: In B. auf gr. Boden mit dem Ellbogen gestützt ein geharnischter, gebogener Arm, in der Faust ein Schwert mit g. Parirstange haltend, dessen Spitze durch den Hals eines mit einem w. Turbane bedeckten schnurrbärtigen, von der Schnittfläche des Halses blutenden Türkenschädels gestossen erscheint. – Kleinod: Keines verliehen. Drei g.r.w. Straussenfedern. – Decken: rs.–bg.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Bethlen Fürst v. Siebenbürgen d. d. Gyulafejérvár 29. Juli 1623 (kundg.: Gyulafejérvár 1625) für Stefan Szegedi de Varadja.

(Orig. R. A. Budapest. – K. M. 70).[91]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (váradjai). Címereslevele kelt 1623. jul. 29. (OL.: kolosmon. conv. Arm. Div.) – Vö. Siebm. erd. 226.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[92]


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[93]

 • Külső hivatkozások:

[94]

[95]Szegedi alias Szabó szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy-Szabó István

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 13. kötet - 12. oldal1625.05.01
Típus I
Kiadó Bethlen Gábor | Gyulafehérvár | 1625.05.01
Sorszám 1sz809
Tartalomgazda: MNL OL [96]

Siebmacher:

Wappen: In B. geb. Rechtarm, in der Faust Krummsäbel haltend, dessen Spitze durch Türkenschädel gestossen erscheint. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Gabriel Bethlen d. d. Gyulafejérvár 1. Mai 1625 für Stephan Szegedi alias Szabó aus Borosjenö.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XIII). [97]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Szabó, borosjenei). Címereslevele kelt 1625. máj. 1. (Gyfv. LR. XIII/12.) – Vö. Siebm. erd. 225.; Márki II/215. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.; Márki = Márki Sándor: Arad vármegye és Arad város története (Arad, 1891.)]

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[98]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[99]

 • Külső hivatkozások:Szegedi másképen Tikmonyas szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Tikmonyas). Nemességét 1628-ból l. kolosmon. conv. Prot. Q. 34.

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor [a különféle Szegedi, Szegedy családok] Abauj-, Bereg-, Bihar-, Borsod-, Nógrád-, Nyitra-, Somogy-, Szabolcs-, Szatmár-, Szepes-, Ugocsa-, Ung-, Zala- és Veszprémm.-ben igazolták nemességüket. – Vö. Siebm. 621.; T. VI/176., VII/194., XXXII/89.; Jedl. II.; Pozsonym. monogr. 697.; Gorzó pk. 28.; Közl. szepesm. multjából V/54. (gen.); Petri VI/483–5.; Zemplénm. monogr.540.

[Jedlicska = Jedlicska Pál: Kiskárpáti emlékek, I. k. (Budapest, 1882.), II. k. (Eger, 1891.); Borovszky-Pozsony vármegye; Petri – Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája.; Borovszky-Zemplén vármegye]


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[100]


 • Külső hivatkozások:szegedi Szegedy szerkesztés

MNL OL:

Szegedy de Szeged

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 34/1899. OL szám1627.02.27
Típus I
Kiadó Bethlen Gábor | Fogaras | 1627.02.27
Sorszám 1sz810
Tartalomgazda: MNL OL [101]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Szegedy 1631 szerkesztés

Talán azonos az alábbi családdal.

Szálkai:

Szegedy 1631. szept. 6. II. Ferdinánd armális. Bihar megyében kihirdették: 1793, 1777, 1786 [225. lap]
A Bihar vármegye közgyűlésén kihirdetett nemesek katasztere [1605(1693)- 1848]

Az 1792. évi taksaösszeírás: ...Sárándon a Szegedi família 10 tagja valamivel jobb helyzetben volt, mivel 8 forint 30 krajcárt (8,5 Ft) tudtak fizetni... [161. lap]

Az 1754-55. évi országos nemesi összeírás Bihar vármegyében:
Püspöki: Rft den [rhénusi forint, dénár]
Stephanus Szegedi - 62 [179. lap]
Sárád: [184. lap]
Georgius Szegedi - 41
Stephanus Szegedi 1 14
Michael Szegedi - 63
Joannes Szegedi - 51

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) [102]

 • Külső hivatkozások:Szegedy 1632 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy György

1632
Típus I
Kiadó Ferdinánd 2 | 1632
Honos Szabolcs
Sorszám 1sz811
Tartalomgazda: MNL OL [103]

Borovszky-Szabolcs:

Szegedy II. Sz. György 1632-ben II. Ferdinánd királytól nyert czímeres nemeslevelet. Ivadékai 1738-ban Földes helységben laktak.

 • Irodalom:

SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József. In: Borovszky: Szabolcs vármegye. 532.[104]

 • Külső hivatkozások:pusztadaróci Szegedy szerkesztés

MNL OL:

Szegedy György gy:István,Mihály

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Ugocsa megye - Investigatio nobilium - A - 9.
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Ugocsa megye - Investigatio nobilium - B -
24.1634.05.07
Típus I
Kiadó Rákóczi György 1 | Gyulafehérvár | 1634.05.07
Honos Kolozs
Sorszám Sz431
Tartalomgazda: MNL OL [105]

Gorzó 117.:

Szegedy György, István és Mihály Rákóczy György fejedelemtől 1634 május 7-én Gyulafehérvárott kelt nemeslevelet nyernek. n. I. m. c. í. A nemeslevél 1634 június 27-én Kolozs vármegyében kihirdettetett. Szegedy Pál és István pusztadaróci lakosok nemesi igazolása.

Kempelen:

Címereslevele kelt 1634. máj. 7. (Szatmárm. lt.) – Vö. Gorzó 117.


 • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910. 139., 117.[106]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[107]


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1634 szerkesztés

Kempelen:

Címereslevele kelt 1634. (Ered.: OL.:Htt. Nob. Ugocsa).


 • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[108]


 • Külső hivatkozások:Szegedi 1640 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy István

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Zemplén megye - Revisio nobilium armalistarum - B - 10.
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Zemplén megye - Revisio nobilium armalistarum - B - 57.1640.02.12
Típus I
Kiadó Ferdinánd 3 | 1640.02.12
Honos Borsod
Sorszám Sz432
Tartalomgazda: MNL OL [109]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1640. febr. 12.; kihird. Borsodm. – Vö. Bor. I/222. [Bor. Borovszky Samu: Borsod vármegye története (Debreczen, 1906.)]

Borovszky:

1640. február 12. Szegedi András, fia: Mihály, leánya: Erzsébet. (JK. VI. 72.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]


 • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[110]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 222.[111] ]


 • Külső hivatkozások:Szegedi másképen Csapó szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Csapó). Nemességét 1640-ből l. Gyfv. LR. XIX/201. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[112]


 • Külső hivatkozások:

pesti Szegedi szerkesztés

Nagy Iván:

Erdélyi nagy-enyedi nemes család, melynek három nemzedéken családfája * következő:

 

Nem e család őse volt e? azon Szegedi István, kit mint kengyelfutóját Bethlen Gábor 1619. táján megadományozott és megnemesített azon elszánt készséges szolgálatért, midőn a Morva vízénél egy hid leszakadása által élete veszélyben forgott * – nem tudjuk. [* Kemény János Önéletirása. Kiadta Szalay L. 62. lap.] [113]

MNL OL:

Szegedi de Pest János

1641
Típus I
Kiadó 1641
Honos Alsó-Fehér
Sorszám 1sz812
Tartalomgazda: MNL OL [114]

MNL OL:

Kecskeméti-Literáti Mihály r: Szegedi de Pest János ennek gy:István,Mihály

F 139 - Cista diplomatica - I jelzetű productionalisok - 8. Alsó-Fehér megye - N°. 713.1641.06.07
Típus I
Kiadó Rákóczi György 1 | Kolozsmonostor | 1641.06.07
Sorszám 1k663
Tartalomgazda: MNL OL [115]

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[116]


 • Külső hivatkozások:Szegedi 1649 szerkesztés

 
Szegedi János címere a kassai promóciós iraton, 1697
 
A kassai egyetem végzett diákjainak promóciós irata, 1697

   

Szegedi János, kassai gimnáziumi hallgató címere, 1697.

Bécs 1649, III. Ferdinánd, címer Szegedy János és Sándor részére, akik már korábban is nemesek voltak.

Lehetséges, hogy a mezőszegedi Szegedy családból származtak, mert a pelikán a Szegedy-Ensch címerben is megtalálható, amelyet Rietstap címergyűjteménye is tartalmaz.[117]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1649. nov. 11. (Szepesi kpt. lt.; jászói conv. lt.) – Vö. Siebm. 621.

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Boden ein Pelikan mit d. Schnabel seine Brust ritzend u. mit d. heraustropfenden Blute drei Junge atzend. – Kleinod: Die Schildfigur ohne Boden. – Decken: rs. – bg.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III., d. d. Wien 1649 (kundgemacht: Sároser Ctt, 1650) für die schon früher adeligen Jhann u. Alexander Szegedy.

(Orig., Conv. Arch. Jászó, durch J. v. Csoma).[118]

MNL OL:

Szegedi de Gyulafehérvár János

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 24. kötet - 88. oldal1649.02.18
Típus I
Kiadó Rákóczi György 2 | Gyulafehérvár | 1649.02.18
Sorszám 1sz814
Tartalomgazda: MNL OL [119]

Horváth:

A mezôszegedi Szegedy családból származott Szegedi Ferenc, kassai főkapitány is, aki 1644-ben I. Rákóczi Ferenc felkelőinek fogságába került, majd a békekötés után III. Ferdinánd császár 1645-ben kiváltotta a fogságból és érdemeiért új birtokadományban részesítette. Ezen család címerében és sisakdíszében is felszálló sas volt.

Ezen kívül Nagy Iván több ilyen nevű nemesi családot is felsorol, akiknek az eredetét és címerét közelebbről nem ismerjük. Közülük is több neves értelmiségi került ki, de az eredetükről egyelőre nincs tudomásunk. Ilyen volt pl. Szegedi Ferenc Lénárd (1614-1675), aki már Nagyszombatban született és teológiai tanulmányai után váci, majd egri püspök (1654-1675) lett, valamint Heves és Szolnok vármegye főispánja. A székhelyét Kassán tartotta és ott is halt meg. Az eredetét talán tisztázhatná a Szegedi család levéltára, mely a Kassai Városi Levéltárban fennmaradt, s ebben már 1502-ből való oklevelek is megtalálhatók. A 18. század első felében a legismertebb Szegedi János (1699-1760) volt, a nagyszombati egyetem professzora, kiváló jogtörténész.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[120]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[121]

Pavel Horváth: Heraldická promočná tlač z roku 1697. GH-hlas (9) 1999/2. 5-15.


 • Külső hivatkozások:nagyterenyei Szegedy szerkesztés

MNL OL:

Szegedy de Nagyternye János,Sándor

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 1583/1906. OL szám
E 554 - Magyar Kamara Archivuma - Városi és kamarai iratok - N°. 1056. - ?202?1649.11.11
Típus I
Kiadó Ferdinánd 3 | 1649.11.11
Honos Sáros
Sorszám 1sz816
Tartalomgazda: MNL OL [122]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

MNL OL [123]


szigeti Szegedi szerkesztés

Máramarosszigetről származó család. Legismertebb tagja Szegedi Zsigmond, akinek a naplójában egy rovásírásos ABC is fennmaradt.

 
Szegedi Zsigmond naplójának rovásírásos ABC-je, 1655 k. (MNL OL, P 568, 45. tétel, D 5. No. 17.; p. 94r) Zsupos 2015. 74.
 
 
Szegedi Zsigmond naplójának címerleírásai, 1658 k. (MNL OL, P 568, 45. tétel, D 5. No. 17.; p. 94r)

MNL OL:

Szegedy de Sziget

E 148 - Magyar Kamara Archivuma - Neo-regestrata acta - F. 1865. - N°. 37.
Típus I
Honos Máramaros
Sorszám 1sz831 [124]

Zsupos:

szigeti Szegedi Zsigmond (Máramarossziget? 1616 k.–1681. 7. 13.), naplóíró. Apja Szegedi János ( -1639. a Húshagyó kedd előtti hétfőn), anyja Thuri Zsófia ( -1647. 8. 31.). 1644. január 13-án vette feleségül nagybányai Nyírő István leányát, Annát ( -1666. 2. 10.). Gyermekeik: Sámuel (1645. 4. 16.- ), Ferenc (1648. 9. 26.-1653. 3. 29), Erzsébet (1650. 5. 24.-1651. 3. 13.), Zsigmond (1652. 1. 30-  ; 1699-ben adószedőként szerepel), József (1654. 7. 5.- ; 1670-ben a fejedelmi táblán a kisebb kancellária írnoka), Sára (1656. 1. 17.-Huszt vára, 1657. 7. 2. - a lengyelek előli menekülés közben halt meg), Ferenc (1657. 9. 20.-1659. 5. 10.), Panda (1660. 4. 2.-1660. 8. 31.), János (1662. 1. 15.- ), Zsófia (1664. 8. 28.-1664. 9. 1.). A 10 gyermek közül csak Sámuel, Zsigmond, József és János érte meg a felnőtt kort.

Iskolai tanulmányait a sárospataki református kollégiumban végezte, ahol 1643. 1. 15-én jegyezték be a diákok közé. 1651-ben egy hónapig súlyos beteg volt, majd a felesége is hasonló betegségbe esett. 1652. 12. 19-én egy okiraton mint máramarosi jegyző szerepel (Jurat. Notar. Comitatus Maramar.). 1654. 1. 29-én megjelent a gyulafehérvári káptalan előtt, ahol apja, János és annak testvérei, László és Dávid, valamint felesége, Turi Zsófia nevében bemutatta armálisát. A nemessége igazolására azért volt szükség, mert Máramaros vármegye nemesei felmentést kértek II. Rákóczi György fejedelemtől a nemesi felkelés alól. A megye részéről ez ügyben a fejedelemhez küldött egyik követ Szegedi Zsigmond volt (a másik bőlsei Budai Zsigmond), és az Erdélyi Királyi Könyvek 1654. 8. 26-án Gyulafehérváron kelt bejegyzése szerint a felmentést meg is kapták, mivel bemutatták I. Rákóczi Gyögy 1637. 12. 2-án kelt adománylevelét, melyben 50 forintot ad Máramaros vármegye azon nemeseinek, akik részt vettek a lengyel hadjáratban, illetve a jövőben mentességet kaptak minden hadi cselekményben való részvétel alól. 1659-ben a leleszi konvent előtt a vármegye jegyzője számára átírás végett bemutatott egy, a Zsigmond király rendelete alapján 1405. 11. 6-án Visegrádon kelt oklevelet.

Tíz évig állt gróf iktári Bethlen István (1582-1648), korábbi erdélyi fejedelem (1630. 9. 28.-1630. 11. 26.), Bethlen Gábor öccsének szolgálatában, egészen annak haláláig (Ecsed, 1648. 1. 10.). 1665-ben Máramaros vármegye alispánja volt.

1665. 11. 21-én Zsigmond fiát az enyedi iskolába vitte. 1666-ban meghalt a felesége, amikor ő Fogarason volt az országgyűlésen. 1667. 5. 10-én küldte Sámuel nevű fiát a fejedelem udvarába. 1667 decemberében újra nősült, feleségül vette nemzetes Pankotay Mihály özvegyét, Szénási Ilonát (akinek Erzsébet nevű lányát is ő nevelte fel, majd 1675-ben ifjabb Szegedi Zsigmond felesége lett: nekik 4 gyermekük született). 1669. 2. 2-án az enyedi iskolába vitte József fiát. 1670-ben, mint a megye főjegyzője készíti el Hunyadi János 1453. 6. 1-jén Hátszegen kelt oklevelének másolatát.

A felesége Nyírő Anna, akinek lánytestvére, Erzsébet a férjével Nagybányán lakott és azok közé tartoztak, akik anyagilag támogatták a külföldi akadémiákon (Wittenberg, Heidelberg, Franeker) tanuló református ifjakat, akárcsak Szegedi Zsigmond a feleségével.

Az 1655–1681 közt vezetett naplójára (melyet a fia, Zsigmond 1675–1738 közt folytatott) 2015-ben Zsupos Zoltán, az OL munkatársa bukkant rá a levéltár anyagában. Ennek az első oldalán egy nagyon jelentős forrásnak számító rovásírásos ABC látható. Megtaláljuk benne a családjára vonatkozó genealógiai feljegyzéseket, a gyógynövények felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat, tanácsokat, egy égi jegy alatt található néhány ország és főváros, valamint néhány ország címerének a leírását is (melyeket talán egy korabeli kalendáriumból másolt ki). A naplóban található címerleírások a magyar nyelvű heraldikai nevezéktan és címerleírás szempontjából már önmagában becses emlékké teszik a naplót. (Számomra ennél csak egyetlen korábbi adat ismert, a csökmői Karácsony család 1606-os címeres levelének 1620-as magyar nyelvű átirata a Váradi Káptalan jegyzőkönyvében.) A fő értéke azonban a benne található rovásírásos ABC.

A napló korábban Szilágyi István (1819-1897), a máramarosszigeti főiskola hittani tanszéke tanárának, majd igazgatójának, az MTA levelező tagjának a tulajdonában volt, (ugyanebből a városból származott a Szegedi család is), majd tőle a Radvánszky családon keresztül került az Országos Levéltárba. A naplót 1850-ben Szilágyi köttette újra, amikor a rovásírásos ABC-t a pergamenborítóról a könyv belsejébe helyezte át, amivel azt megóvta a megsemmisüléstől.

 • Irodalom:

Zsupos Zoltán: A székely írásról. Budapest, 2015. 29-50.


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:Szeghedi 1649 szerkesztés

 

Siebmacher:

Wappen: In B. Löwe steigend, in der Rechten blutigen Dolch, in der Linken 3 Weizenähren haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczi II. d. d. Gyulafejérvár 18. Febr. 1649 für Johann Szegedi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XXIV). [125]

Turul, 1887:

SZEGEDY. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 37.
SZEGEDY. 1668. Leleszi orsz. lt. 17. szám.
SZEGEDY. 1675. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 448.
SZEGEDY. 1786. Váradi kápt. lt. XXIX. 385, 21.


 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[126]

KARAGYENA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE. Turul. 1887/4. 220.[127]

 • Külső hivatkozások:gyulafejérvári Szegedi szerkesztés

 

Siebmacher:

Wappen: In B. Löwe steigend, in der Rechten blutiges Schwert, in der Linken 3 Weizenähren haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczi II. d. d. Gyulafejérvár 18. Februar 1649 für Johann Szegedi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XXIV).[128]


Nagy Iván:

Közűlök Ignácz Küküllő megyei pénztárnok, utóbb főbiró 1825. körűl. József ugyan akkor törvényszéki ülnök, Rozália azon megyében mikeszászi és lunkai birtokosnő.[129]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (gyulafehérvári). Címereslevele kelt 1649. febr. 18. (Gyfv. LR. XXIV/88.) – Vö. Siebm. erd. 225–6.; NI. X/551–2.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[130]

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[131]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[132]


 • Külső hivatkozások:kozolyai Szegedi alias Maris szerkesztés

 

1649. június 22., II. Rákóczi György nemesség és címer Dózsa István, valamint Szegedi alias Maris István és Miklós részére.

MNL OL:

Szegedy-Maris de Kozolya Péter,István,Miklós

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 24. kötet - 103. oldal1649.06.22
Típus I
Kiadó Rákóczi György 2 | 1649.06.22
Sorszám 1sz815
Tartalomgazda: MNL OL [133]

Siebmacher:

Wappen: In ? gr. gekl. Ungar mit Dolch aufrechtstehenden # Bären im Rachen stossend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczi II. d. d. Demesd 22. Juni 1649 für Dozsa, Stephan und Nicolaus Szegedi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XXIV). [134]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (kozolyai). Címereslevele kelt 1649. jun. 22. (Gyfv. LR. XXIV/103.) – Vö. Siebm. erd. 226.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[135]


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet [136]

 • Külső hivatkozások:Szegedy 1651 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy Péter,Benedek

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 25. kötet - 351. oldal1651.02.28
Típus I
Kiadó Rákóczi György 2 | 1651.02.28
Sorszám 1sz817
Tartalomgazda: MNL OL [137]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1652 szerkesztés

Szolnok-Doboka:

1652 január 25-én Deésen kihirdették Szamosujvári vár clavigor (kulcsár) Korompaky György deák, Deési Makay, máskép Csizmadia {397.} Bálint, Széki clavigor (kulcsár vagy buzogányos) Aszalay István, Szegedy Benedek mezei katona és Péter nemeslevelét.

Folytatták a hűségi eskü letételét 1654. évi augusztus 15-én a generalis mustrán, mely alkalommal határozta a vármegye, hogy a kik Moldovába zsoldostól voltak a szolgabiró által procrealtatva, idéztessenek meg a nyolczas törvényszékre, hogy a zsoldosoknak fizessenek meg és megengedi a főispán, hogy a főbirák és tisztek magukat zsoldosokkal helyettesithessék. Hűségi esküt tettek ez alkalommal ezek:

...Deésen lakó Szegedi Benedek

 • Irodalom:

Szolnok-Dobokamegye monographiája, szerk. Tagányi Károly, Réthy László és Pokoly József. VII. Dés, 1905. 396-397., 363.[138]


 • Külső hivatkozások:dési Szegedi Szőcs szerkesztés

Kempelen:

Szegedi-Szöcs (deési). B.-Szolnokm.-ben 1656. kihird. család. – Vö. Szolnok-Dobokam. monogr. VII/396.

Szolnok-Doboka:

Deésen, 1656 november 9-én Deesi Szegedi Szőcs György a fejedelemnek itt levő ajtónállója nemeslevelét kihirdették.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[139]

Szolnok-Dobokamegye monographiája, szerk. Tagányi Károly, Réthy László és Pokoly József. VII. Dés, 1905. 397.[140]


 • Külső hivatkozások:Szegedi 1656 szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy István

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 26. kötet - 730. oldal1656.10.13
Típus I
Kiadó Rákóczi György 2 | 1656.10.13
Sorszám 1sz818
Tartalomgazda: MNL OL [141]

Siebmacher:

Wappen: In ? Mann roth gekleidet, auf der Schulter Wolfsfell Kalpag mit Adlerflug geziert, auf # Ross, in d. Rechten Krummsäbel, mit welcher er flüchtende Infanteristen köpft. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief v. Georg Rákóczi II. d. d. Gyulafejérvár 13. October 1656 für Stephan Szegedi.

(R. A. Budapest – Gyfv. L. R. XXVI). [142]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1656. okt. 13. (Gyfv. LR. XXVI/730.) – Vö. Siebm. erd. 325.

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[143]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[144]


 • Külső hivatkozások:

Szegedy 1659 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy István

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Bihar megye - Documenta - F. 5.1659
Típus I
Kiadó Lipót 1 | 1659
Honos Zemplén
Sorszám Sz433
Tartalomgazda: MNL OL [145]

MNL OL:

Szegedy István, Sebestyén de Sziget Mihály

1659
Típus I
Kiadó Lipót 1 | 1659
Honos Zemplén
Bihar
Sorszám 1sz819 Tartalomgazda: MNL OL [146]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Szegedy 1659. 8. 5. szerkesztés

MNL OL:

Sebestyén de Sziget Mihály gy:Mihály t:János r: Szegedy István

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Bihar megye - Documenta - F. 5.
A 23 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Litterae Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici - 1763 - N°. 246.1659.08.05
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1659.08.05
Honos Zemplén
Sorszám S132
Tartalomgazda: MNL OL [147]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

Szegedi 1661 szerkesztés

Szögedy István, Mihály, János és György, Lipót király Bécsben, 1661. május 10-én kiadott, Borsod vármegyében 1662. március 14-én kihirdetett armálisával igazoltak. Címerszerzők: Szögedi Balázs és vele együtt fiai, János, Gáspár és Mihály, testvére, István. A kihirdetés helye Szendrő végvára.[148]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1661. máj. 10.; kihird. Borsodm. – Vö. NIf. III/100. [NIf. = Komáromy András és Pettkó Béla: Nagy Iván, Családtörténeti értesitő. I–III. k. (Budapest, 1899–1901.)]

Borovszky:

1661. május 10. Szegedi Balázs, fiai: János, Gáspár és Mihály, testvére: István; továbbá: Molnár Péter, Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint, fiai: János és Gergely, Végh Balázs, Nagy János és István. (Jk. VII. 678.) [Jászói convent levéltára, az Országos Levéltárban levő elenchusok]

MNL OL:

Szegedi

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 851/1915. OL szám1661.05.10
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1661.05.10
Sorszám 1sz820
Tartalomgazda: MNL OL [149]

MNL OL:

Szegedy Bazil,János,Gáspár,Mihály, Molnár István,Péter,Miklós, Kardos Sebestyén, Kelemen Bálint gy:János,György, Végh Bazil, Nagy János,István

A 23 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Litterae Consilii Regii Locumtenentialis Hungarici - 1732 - N°. 237.1661.05.10
Típus I
Kiadó Lipót 1 | 1661.05.10
Honos Borsod
Sorszám Sz434
Tartalomgazda: MNL OL [150]

 • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[151]

Borovszky Samu: Borsod vármegye története. Budapest, I. 1909. 232-233.[152]


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1662 szerkesztés

 
Szegedy Ferenc egri püspök (1669–1675) címere a gyöngyösi ferencesek címerkönyvében, 1673, fol. 3r-3v.
 

Szegedy Ferenc (1614-1675), erdélyi (1660-1663), váci (1663-1669), egri (1669–1675) püspök címere

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gekr. gr. Hügel zwei geen einander aufspringende Lwen, eine gr. bestengelte, gr. beblätterte r. rose gemeinsam haltend. – Kleinod: Die Schilfigur ohne Hügel. – Decken: bg. – rs.

(Gemales Wappen des Bischofes Franz Leonhard Szegedy. – Siehe: Liber Congregationis Thaumaturgis S. Antonii de Padua, ec. Mscpt mit eingemalten Wappen, im Archive der Franziskaner zu Gyöngyös).

NB. Dieses Wappen, wurde auch wie folgt geführt: Auf einem Dreiberge zwei gegen einander aufspringende Löwen, ein Patriarchenkreuz geneinsam haltend.

(Siegel d. d. 1668 u. 1669 des bischofes Franz Szegedy).

Franz Leonhard Szegedy, v. 1662-1663 Bischof v. Siebenbürgen, v. 1663-1669 Bischof v. Waitzen, v. 23. Sptbr 1669-1675 Bischof v. Erlau, stirbt am 12. Sptbr 1675. Er war auch Obergespan v. Heves u. Külső-Szolnok, kais. Rath und Kanzler.

(P. P. B. Gams, Series Episcoporum. 1873. 368). [153]

 • Irodalom:

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn[154]

 • Külső hivatkozások:

Szegedi alias alvinczi Szőcs szerkesztés

MNL OL:

Szegedy-Szőcs de Alvincz Mihály

F 1 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Libri regii - 27. kötet - 697. oldal1663.06.25
Típus I
Kiadó Apafi Mihály 1 | 1663.06.25
Sorszám 1sz821
Tartalomgazda: MNL OL [155]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

alvinczi Szegedi szerkesztés

Közűlök Sámuel kir. táblai ügyvéd M.-Vásárhelyen.[156]

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[157]


 • Külső hivatkozások:Czegedy 1662 szerkesztés

MNL OL:

Czegedy István

1662
Típus I
Kiadó 1662
Honos Borsod
Pest
Sorszám 1c723
Tartalomgazda: MNL OL [158]

MNL OL:

Győry-Tölczeky Mihály n:Kalmár Dóra, Dömső-Tölczeky András n:Sajgó Erzsébet, Czegedy István, Gál-Tölczeky András

1662
Típus I
Kiadó 1662
Honos Borsod
Pest
Sorszám 1g999
Tartalomgazda: MNL OL [159]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1663 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy Pál

1663.11.04
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1663.11.04
Honos Szatmár
Bereg
Sorszám 1sz823 [160] Tartalomgazda: MNL OL

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Szegedi másképen Rácz szerkesztés

MNL OL:

Rácz-Szegedy de Gyulafehérvár Ferenc

F 2 - Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára - Protocolla - Stephanus Böszörményi - 254. oldal1665.05.22
Típus I
Kiadó Apafi Mihály 1 | Gyulafehérvár | 1665.05.22
Sorszám 1r70
Tartalomgazda: MNL OL [161]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (másképen Rácz). Nemességét 1665-ből l. Gyfv. kpt. Prot. Steph. Böszörményi 254. [Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.]

Gorzó:

Rácz (szegedi) tyukodi lakos nemesi igazolása 1801. 11. 25 nobilit 1258/1814 kgy. jkv.

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[162]

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjaihoz pótkötet. Nagykároly, 1912. 26.[163]

 • Külső hivatkozások:Szegedy 1666 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy István n:Szabó-Ivankovics Katalin gy:István t:Margit

1666.04.20
Típus I
Kiadó Bécs | 1666.04.20 | nemesség és címer adományozása
Honos Nógrád
Sorszám 1sz822
Tartalomgazda: MNL OL [164]

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1668 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy Pál

C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1824 - F. 75.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1820 - F. 45.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1794 - F. 2.1668.11.07
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1668.11.07
Honos Szatmár
Bereg
Sorszám Sz435
Tartalomgazda: MNL OL [165]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1668. (leleszi conv. lt.) – Vö. T. XIII/141. [T. Turul]

Turul, 1887:

SZEGEDY. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 37.
SZEGEDY. 1668. Leleszi orsz. lt. 17. szám.
SZEGEDY. 1675. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 448.
SZEGEDY. 1786. Váradi kápt. lt. XXIX. 385, 21.

Turul, 1895:

Szegedy Pál armálisa. 1668.


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[166]

KARAGYENA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE. Turul. 1887/4. 220.[167]

LEHOCZKY TIVADAR: A leleszi konvent levéltárában őrzött nemeslevelek. Turul 1895/3. 141.[168]


 • Külső hivatkozások:Szegedy 1669 szerkesztés

MNL OL:

Szegedy István n:Melith Anna gy:István,Ferenc,Ágnes

1669.08.09
Típus I
Kiadó Lipót 1 | 1669.08.09
Honos Heves
Sorszám 1sz825
Tartalomgazda: MNL OL [169]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1669. jul. 9. – Vö. Orosz 273.

Orosz:

Szegedy. Az 1669. évi júl. 9-én Szegedy István, neje Mellith Anna, gyermekei István, Ferencz és Ágnes részére adományozott nemeslevél kihirdettetett ugyanazon évben. Egyéb adatunk nincsen a családról. (1669. év 90. jkl.)


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[170]

Orosz Ernő: Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai. Eger, 1906. 230.[171]

 • Külső hivatkozások:Szegedy 1675 szerkesztés

Turul, 1887:

SZEGEDY. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 37.
SZEGEDY. 1668. Leleszi orsz. lt. 17. szám.
SZEGEDY. 1675. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 448.
SZEGEDY. 1786. Váradi kápt. lt. XXIX. 385, 21.

 • Irodalom:

KARAGYENA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE. Turul. 1887/4. 220.[172]


 • Külső hivatkozások:kisgörgényi Szegedi szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (kisgörgényi). Nemességét 1679. okt. 28-ból l. Gyfv. LR. XXVIII/75. – Vö. Pálmay: M.-Torda 127.

[Gyfv. LR. = gyulafehérvári liber regius (királyi könyv) a m. kir. országos levéltárban.; Pálmay: Maros-Torda = Pálmay József: Maros-Torda vármegye nemes családjai (Marosvásárhely, 1904.)]


 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[173]


 • Külső hivatkozások:Szegedi 1687 szerkesztés

 

MNL OL:

Szegedy István,Ferenc,Márton r:László,István

C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1845 - F. 119.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1844 - F. 76.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1826 - F. 41.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1825 - F. 93.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1824 - F. 116.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1822 - F. 43.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1821 - F. 13.
C 57 - Helytartótanácsi Levéltár - Departamentum nobilitare - megye - 1817 - F. 52.
C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Szabolcs megye - Catalogus nobilium - 4.1687.08.03
Típus I
Kiadó Lipót 1 | Bécs | 1687.08.03
Honos Szabolcs
Sorszám Sz436
Tartalomgazda: MNL OL [174]

MNL OL:

Szegedy Márton,Ferenc,István

1687
Típus I
Kiadó Lipót 1 | 1687
Honos Szabolcs
Sorszám 1sz826
Tartalomgazda: MNL OL [175]

Kempelen:

Címereslevele kelt 1687. aug. 3. (Szatmárm. lt.) – Vö. Szabolcsm. monogr. 532.; Bold. 108.; Gorzó 116.

Gorzó:

Szegedy István, valamint testvérei Ferenc és Márton, Lipót kiralytól 1687 augusztus 3-án kelt nemeslevelet nyernek. n. 1. m. c. í. Szegedy János kántorjánosi-s lakos nemesi vizsgálata.

Borovszky-Szabolcs:

Szegedy III. Sz. Márton, Ferencz és István, valamint rokonaik László és István 1687-ben nyertek czímeres nemeslevelet, mely 1688-ban hirdettetett ki. E család sarjai 1724-26-ban Apagyon és Gyulajon laktak. A XIX. század elején pedig Ajak, Balkány, Petneháza, Lövő-Petri községekben bírtak földesúri joggal.

Borovszky-Szatmár:

Szabolcs vármegyéből származik, honnan egyik ága a múlt század első felében Szatmár vármegyében is elterjedt, a hol Sályi, Kisnamény, Csaholcz, Penyige és Darnó községekben volt birtokos és ez utóbbi helyen ma is az. Márton, Ferencz és István, továbbá László és másik István 1687-ben nyertek czímeres nemes-levelet I. Lipóttól, melyet egy évvel később hirdettek ki Szabolcsban, a hol a család Apagy, Gyulaj, Ajak, Balkány, Petneháza és Lövőpetri községekben volt birtokos. A család a mezőszegedi előnevet viselő Szegedyekkel egy törzsből valónak tartja magát. Tagjai közül István († 1877), Szabolcs vármegye főszolgabírája. - Antal († 1902), a fehérgyarmati járásnak 18 éven át főszolgabírája és a szatmári ref. egyházmegye főgondnoka. - II. István, az első magy. ált. biztosító társaság becslőbiztosa. - II. Antal, darnói birtokos.

Czímer: kékben, zöld alapon ágaskodó kétfarku aranyoroszlán, jobbjában aranymarkolatu egyenes tőrt tart. Sisakdísz: vörösmezű könyöklö kar, a tőrrel. Takarók: kékarany, vörösezüst.[176]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[177]


Gorzó Bertalan: Szatmár Vármegye nemes családjai. Nagykároly, 1910. 116.[178]

SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József. In: Borovszky: Szabolcs vármegye. 532.[179]

SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan. In: Borovszky: Szatmár vármegye. 566-[180]


 • Külső hivatkozások:Szegedi másképp Szappanos szerkesztés

A Polyik család 1779-es nemességigazoló perének egyik iratában szerepel Szegedi másképp Szappanos Anna neve, aki kabai Szabó másképp Váradi János férje volt.

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. (PhD értekezés) 166. [181]

 • Külső hivatkozások:szegedi Szegedy szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (szegedi). Máté nemessége Szilágym.-ből 1786. jun. 19. legf. helyen igazoltatott. (LR. LIII/490.) [LR. = Liber Regius: Királyi könyv. A hivatkozások Illésy János és Pettkó Béla: A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség, czím-, czímer-, előnév- és honosság-adomnányozásoknak. 1527–1867. (Budapest, 1895.)]

Turul, 1887:

SZEGEDY. 1649. Jászóvári conv. lt. Nro 37.
SZEGEDY. 1668. Leleszi orsz. lt. 17. szám.
SZEGEDY. 1675. Szepesi kápt. lt. jkv. fol. 448.
SZEGEDY. 1786. Váradi kápt. lt. XXIX. 385, 21.

 • Irodalom:


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[182]

KARAGYENA MIHÁLY: MAGYARORSZÁG HITELES HELYEINEK LEVÉLTÁRAIBAN ŐRZÖTT HERCZEGI, GRÓFI, BÁRÓI ÉS NEMESI OKLEVELEKNEK JEGYZÉKE. Turul. 1887/4. 220.[183]


 • Külső hivatkozások:széplaki Szegedi szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (széplaki). B.-Szolnokm.-ben 1770. igazolt család. – Szolnok-Dobokam. monogr. VII/389.

Szolnok-Doboka:

Anno Domini 1676. Regestum seu Cathalogus universor. Domnorum Magnatum et Nobileum ac etiam Dominarum relictarum cottus Szolnok Int.

Böőd: ...Széplaki Szegedi Zsigmond [1676].

MNL OL:

Szegedi de Széplak

F 139 - Cista diplomatica - I jelzetű productionalisok - 8. Belső-Szolnok megye - N°. 238.
Típus I
Sorszám 1sz829
Tartalomgazda: MNL OL [184]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[185]

Szolnok-Dobokamegye monographiája, szerk. Tagányi Károly, Réthy László és Pokoly József. VII. Dés, 1905. 389.[186]


 • Külső hivatkozások:dombai Szegedi szerkesztés

MNL OL:

Szegedy de Domba

C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Extraserialia - F. 7. - N°. 2.
Típus I
Honos Máramaros
Sorszám Sz437
Tartalomgazda: MNL OL [187]

Nagy Iván:

Ismeretes közűlök dombai Szegedy Ferencz, kinek nejétől Lónyay Borbálától fia ismét Ferencz, kinek leánya Klára Pogány Lajos referendarius neje volt.[188]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (dombai). Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Máramarosm.-ben Ferenc és Zsigmond nemessége nyert igazolást.

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[189]


Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[190]


 • Külső hivatkozások:hidegvízi Szegedi szerkesztés

Közűlök Ferencz Alsó-Fejér vármegyei táblabiró és birtokos, fiával Ferenczczel, ki szintén táblabiró volt, 1849-ben N.-Enyed feldúlásakor az oláhok által öletett meg, daczára, hogy életöket Prodán oláh vezér (muzsinai oláh pap) 200 ftért biztositá, a pénz átvétele után őket még is legyilkoltatá. * [* Török Antal közlése szerint, és Nagy Enyedi album. Szerkeszté Szilágyi Sándor 1851. 37. lap.] Ferencznek másik fia János volt, kinek özvegye Nagy Klára és gyermekei Ó-Lapádon A. Fejér megyében birtokosok.[191]

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[192]


 • Külső hivatkozások:nagyenyedi Szegedi szerkesztés

Alsó-Fejér megyében birtokos; közűlök Sámuel 1848. előtt ott szolgabiró volt, de kinek csak leányai maradtak.[193]

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[194]


 • Külső hivatkozások:zetelaki Szegedi szerkesztés

Nagy Iván:

Udvarhelyszéki székely család, mely Zetelakán székel. Közűlök Pál az 1790/1 évi erdélyi országgyülésre Zetelaka követe. Mihály főkormányszéki tanácsos, özvegye Daróczi Ágnes.

Eőnév nélkűl is többet lehetne Erdély földéről elésorolnunk, igy Sámuelt, Kraszna megyei birtokost, ki ott 1848. előtt számvevő volt. Szegedi Józsefet, ki Nagy-Enyeden 1772-től hosszú ideig hittani tanár volt. De kiknek családi összeköttetésök ismeretlen.[195]

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (zetelaki). Székely család. – Vö. NI. X/552.

 • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZEDIK KÖTET[196]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[197]


 • Külső hivatkozások:

sárospataki Szegedi szerkesztés

Kempelen:

Szegedi (Szegedy), (sárospataki). Szatmárm.-ben élt család. – Vö. Gorzó pk. [Gorzó pótkötet]

Gorzó:

Zegedi de Sárospatak család; nem. investig. [32. lap]

1754|55. évi nemesi összeírás [Szatmár vármegyében]... Szegedy Ferencz [59. lap]

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 10. kötet[198]

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjaihoz pótkötet. Nagykároly, 1912. 32., 59.[199]

 • Külső hivatkozások:fülesdi Szegedi szerkesztés

Gorzó:

Szegedy család (fülesdi) nemesi igazolása 38/1827 kgy. jkv. [28. lap]


1754|55. évi nemesi összeírás [Szatmár vármegyében]... Szegedy Ferencz [59. lap]

 • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjaihoz pótkötet. Nagykároly, 1912. 28., 59.[200]

 • Külső hivatkozások:Szegedy és Szigethy szerkesztés

Simon:

Szegedy és Szigethy n. cp. (75. lap)

Szigethy vagy Szigedy avagy Szegedy, másképen Tóth n. cp. (76. lap)

n. = nemességigazolás,
cp. = cimerespecsét.

 • Irodalom:

Simon János: Nemesi iratok és címeres pecsétek Nógrádvármegye levéltárában. (1600 nemes család betüsoros névjegyzéke. Összeállította és kiadta Simon János Nógrádvármegye levéltárnoka. Balassagyarmat, 1911. 75-76.[201]

 • Külső hivatkozások:Szegedy alias Vásárhelyi szerkesztés

MNL OL:

Szegedy-Vásárhelyi

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 649/1938. OL szám
Típus I
Sorszám 1sz835
Tartalomgazda: MNL OL [202]


 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:Szegedi szerkesztés

 

A Szegedi család címere
Kék pajzsban , zöld mezőn álló oroszlán jobbjában szablyát tart. Nyílt koronás sisak, melynek dísze két fekete sasszárny között a pajzsbéli oroszlán növekvően. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:pesti Szegedi-Maszák szerkesztés

Lásd Maszák címer

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs