Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Makay, Makai családok címerével foglalkozik.


makói Makay

szerkesztés

A Csanád nemzetségből eredő család.

Még a XVI. sz. első felében a családtagok felváltva hol Makó, hol Makay néven neveztetnek az oklevelekben. Az 1546. mint kamarai igazgató felső Magyarországban hivataloskodó M. Jánosnak fiai: Ferenc, György és János, kik ez időben benedekfalvi és lippai előnevet is használtak és biharvármegyei birtokaikon laktak, II. Rudolf királytól címer adományozásban is részesültek 1581 ápr. 15. s mint nemes ősöktől származók nemességükben újabban (denuo) megerősítettek. E címert, melyben a pajzs udvarában kardot tartó, a sisak koronáján pedig nyilat szorító párduc látható,használja a sárosi ág kivételével jelenleg is a család, noha a Csanád-nemzetség legelső cimeralakja Oroszlános vár emlékére az oroszlán, később pedig talán a biharvármegyei Sólyomkőn tartott nemes sólymok nyomán a sólyom volt.

A címerszerző Györgynek fia, II. György, katonáskodásában Erdélybe is jutván, Bethlen Gábor neki 1621. erdélyi nemességet ád, címerül a koronás arany oroszlánt kapja.

Jánosnak fia, makói M. Mihálynál ismét címerváltozást találunk, ez mint Erdélyben is birtokos nemes Lipót királytól, mint Erdély nagyfejedelmétől az ős csanádnemzetségi címeralaknak adományozását eszközölte ki, és Lipót Bécsben 1697. év május 5-én kelt oklevelében a pajzs udvarában egy madárra lecsapó sólymot adományozott neki és M: Dávidnak címerül. (Pallas Nagylexikon)

  • Irodalom:

Pallas Nagylexikon

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


borosjenői Makay

szerkesztés

MNL OL:

Zegedy de Borosjenő

Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általános iratok - 433/1917. OL szám1610.08.18
Típus I
Kiadó Báthori Gábor | Kolozsvár | 1610.08.18
Sorszám 1z148
Tartalomgazda: MNL OL [2]

Gorzó:

Zegedy János de Borosjeneő és Zobonya Demeter, valamint Makay György de Borosjeneő Bethlen Gábor fejedelemtől 1610 augusztus 8-án Kolozsvarott kelt nemeslevelet kapnak. n. 1. m. c. í. A nemeslevél 1610 -évben Zaránd és 1675 évben Bihar megyében kihirdettetett. Szegedy Bálint és fia nagykárolyi lakosok nemesi igazolása.

  • Irodalom:

Gorzó Bertalan: Szatmárvármegye nemes családjai (Nagykároly, 1910. 139.[3]

  • Külső hivatkozások:

váradi Makai

szerkesztés

Váradi Makai (Makai de Varad) János váradi zsoldos katona,* [* „arcis nostris et praesidij Varadiensis militis stipendiarij”] általa felesége Méhes Ilona és gyermekeik István, Mihály, Anna, Judit, Ilona részére kiállított címereslevelet Bethlen Gábor 1627. március 22-én Fogarason adományozta. Az oklevelet 1627-ben Váradon Bihar vármegye. törvényszékén hirdették ki.* [* MUO 122.]

A nemeslevelet Bethlen Gábor fejedelem és Kovachoczy István kancellár hitelesítette. Az oklevélen vörös-fehér-arany-zöld zsinóron viszonylag ép függőpecsét van.

Makai katona volt, ennek megfelelően választott címert, amit nem festettek be, helye üresen maradt, a szövegben szereplő leírás szerint: „Katonai pajzs égszínkék színben, melynek mezejében vagy udvarában páncélinges, vaskesztyűs kar látható, amint hegyestőrét a magasba kinyújtja, ugyanezen török ellenség éppen levágott vértől csepegő fejét tartja átdöfve. A pajzsra zárt katonai sisak van helyezve, amit ékkövekkel és gyöngyökkel díszített királyi korona fed be, ebből az előbbihez mindenben hasonló emberi jobb kar kinyújtva látható. A sisak ormáról pedig innen és onnan különböző színű szalagok vagyis foszlányok omlanak alá és a pajzs oldalait vagy széleit szépen körülveszik és díszítik.”* [* „Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area dextrum homines brachium lorica manus ferrea chyroteca induta pugionem evaginatum sursum porrectum eoque caput hostis Turcici recentius interfecti et sangvine athuc stillans transfixum tenere conspicitur, supra scutum galea militaris clausa est posita quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus exornatum, ex quo dextrum hominis brachium priori per omnia simile exurgire visitur, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci diversorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras seu margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant…”]

A Makai família további sorsáról és az armális levéltárba kerüléséről nincsenek információink.[4]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 65-66. (PhD értekezés) [5]


  • Külső hivatkozások:Makay 1634

szerkesztés

   

Makay János 1634. december 12., Kolozsvár I. Rákóczi György címer

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[6]deési Makay máskép Csizmadia

szerkesztés

Szolnok-Doboka:

1652 január 25-én Deésen kihirdették Szamosujvári vár clavigor (kulcsár) Korompaky György deák, Deési Makay, máskép Csizmadia {397.} Bálint, Széki clavigor (kulcsár vagy buzogányos) Aszalay István, Szegedy Benedek mezei katona és Péter nemeslevelét.


  • Irodalom:

Szolnok-Dobokamegye monographiája, szerk. Tagányi Károly, Réthy László és Pokoly József. VII. Dés, 1905. 396-397. [7]


  • Külső hivatkozások:

Makay 1665

szerkesztés

 

Makay János 1665. február 28., Bécs I. Lipót címer általa: testvérei András, István, Pál, Mihály

P 773 Lad. RRR 83/35

DL 13.000

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[8]

Rövidítések


szamosújlaki Makay

szerkesztés

 

Szamosújlaki Makay András 1669. november 10., Meggyes Apafi Mihály nemesség és címer

F 21 Armales M nr. 10

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[9]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs