Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Kolosy , Kolosi (olv. Kolozsi) családok címerével foglalkozik.


kolosi és cseleji Kolossy

szerkesztés

Kempelen:

Kolosy (kolosi és cseleji)
Székely eredetü régi család, melyről a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött családi levéltárban már a XVI. századból vannak feljegyzések. A XVI. század közepén Zemplénmegyében látjuk feltünni, hol Gáspár fia Bálint Cselej községben birtokos. 1623. márcz. 3. Bethlen Gábortól kap czímeres levelet, melyet 1623. márcz. 3. Zemplénmegye hirdet ki. – 1719. szept. 23. K. János s felesége Káposztás Évától szül. gyermekei: Dávid és Imre II. Ferdinándtól kapott nemeslevelük megerősitésben részesülnek. (LR. XXXIII/55.) Pál, József, Ignácz 1823. máj. 16. a „cseleji” előnév adományozásában részesülnek. (LR. LXIV/815.) – A család mindig Zemplénmegyében lakott, csak egyik ága költözött át 1840. után Sárosmegyébe. – Czímer: kucsmás, kék övü, sárga csizmás szemközt álló vitéz, jobbjában kardot, baljában szőlőfürtöt tart; sisakdisz: mindkét lábával kardot tartó oroszlán; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. – A családból K. Sándor 1870. aug. 9. kelt legf. engedélylyel nevét Kálnásy-ra változtatta. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Zemplénmegyében Dávid és Imre vétettek fel a kétségtelen nemesek közé. – ... Vö. MNZsbk. II. R. I/341–2.; Áld. 458.; NI. VI/312–3.; Kősz. 185.; Mel. 45.; Siebm. 320.; rcsk.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 6. kötet[1]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 5. kötet[2]

  • Külső hivatkozások:Kolosy család a puskások között

szerkesztés

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben Báthori Gábor címer

F 7 Armales XX. 14

Vö. Puskások címere

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[3]

Rövidítések


Kolosi 1664

szerkesztés

 

Kolosi István
1664. október 26., Ebesfalva vára
Apafi Mihály
nemesség és címer
általa: felesége Kósa Zsófia

R 64

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs