Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Somosi család címerével foglalkozik.


somosi Somosy

szerkesztés

Az Aba nemzetségből származó család.

Tóth:

Somosy-család (XV. század végén †): 1373. és 1380-iki czímer: sas (egész alak valószínűleg, mert az alsó rész hiányzik).

Nagy Iván:

Sáros vármegye ősrégi kihalt családa, mely nevét azon megyei Somos helységről vette, és mely az Aba nemzetségből ered. A család törzse Péter gróf vagy Ispán (Comes) kitől a családfa a közös vérségű Budaméri kihalt ággal együtt, következőleg Wagner Tab. geneal. tab. II. – Budai is emlékezik a Somosiak-ról Polgári lex. III. köt. Megjegyzendő, hogy Wagnernél Ivánka és János két ízben mint testvérek fordulnak elő. Budai Ivánkát és Jánost egy személynek tekinté.* jött le:

 

Péter Comes.; Comes György 1280. de Somos; Folyt. a köv. lapon.; Mihály mizslei prépost egri kanon. 1297.; Tamás †; Miklós; János; Andronik.; Dénes.; Egyed 1330. de Bodomér; Miklós 1357. de Bodomér; Kayl 1332.; Tamás.; Demeter.; István.; Konya 1373. de Bodomér.; János 1370.; Demeter 1337.; Péter 1375. de Somos.; Péter 1394. de Bodomér (Ilona özvegye); Erzse (Zuhai István); Magich (Tergenyei Péter)

Comes György, 1280., ki az előbbi lapon. de Somos.; Péter 1300. Abauji főisp.; Ivánka a tatárok megölték.; János 1319. (Köbölkúti Erzse); Egyed 1336.; Bora (Buthkai Miklós) özvegye 1343.; Ivánka 1343.; János.; Anna (Solymosi Domokos özvegye 1401); János; Péter 1375.; Péter (özvegye Dobó Pálné 1393.; Pál de Somos.; Ivánka mislei prépost.; Péter 1343. 47. (Nádasdy Klára); László; János (Apagyi Erzse özv.) 1391.; István.; György (Libercsei Torepus Tamás leánya); Miklós 1343.; István 1400. Kajal nevű (Tarkői Verona); Elek 1361.; Kata.; Jakab. 1420.; Erzse (Butkai Pálné); Jusztina (Dobi János); János de Somos; László de Somos alias de Kewszegh; György 1430. de Somos; János de Somos.; Elek de Kőszeg (Margonyai Kata 1437.); György de Kőszeg alias Somos (1. Butkai Kata 2. N. Ilona özv. 1466.); Zsófia.; András de Somos; Anna 1402.; János de Budamér (N. Margit özv. 1462.); Anna (Berzeviczi István); Tamás de Budamér; László; György † Porkoláb de Budamér (Lápispataki Kata † 1503.); Anna 1471.

 

I. Györgynek fia Péter 1278-ban részt vett és jelesűl viselte magát az Otokár cseh király elleni hadban, 1285-ben testvérével Ivánkával a Sáros megyébe beütött tatárok ellen harczolt, hol nevezett testvére el is esett. Péter 1300-ban Abauj megye főispánja volt. Fejér. Cod. Dipl. tomo V. vol. 3. p. 279.*

Somosi Györgynek fia János Abauj megyében birta Zsidópataka falut, melynek részére 1317-ben I. Károly királytól vásárjogot nyert. Fejér, Cod. Dipl. tomo VIII. vol. 2. p. 57.* Ugyan ő, noha némely kihágásai miatt Bereg megyei Keralpopa helységet elvesztette, de később érdemeiért, melyeket a cseh Venczel és utóbb Trencséni Csák Máté elleni hadakban a királyhozi hűsége által szerzett, azt vissza nyerte I. Károly király adomány levélében Fejér, Cod. Dipl. tomo VIII. vol. 2. p. 204.*

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak fiai Péter és Miklós Keresztes-Komlósi jószágukhoz tartozó jogaik kölcsönös megvédésére és ki szerzésére nézve a Landeki keresztesek konventjével egyezségre lépnek az egri káptalan előtt. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 130.*

1343-ban Somosi György fiának Jánosnak leánya Somosi Borbála Butkai Miklósnak özvegye és ennek fia Butkai Pál, testvérével és illetőleg nagybátyjával Somosi Ivánkával a nevezett Borbálának járó leány-negyed iránt, mely pénzben fizettetett ki, megegyeztek. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 132.*

1347-ben Somosi Jánosnak fia Péter mester, és más részről Somosi Egyednek fiai Péter és Miklós a stopotnycha patakon túli föld iránt támasztott perben Sáros vármegye előtt egyezségre léptek. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 549.*

1348-ban a följebbi egyezségről kelt levelet a szepesi káptalan is átirta ugyan azok részére. Fejér, Cod. Dipl. tomo IX. vol. 1. p. 611.*

1388-ban Somosi János a Terebesi vár kapitánya volt. Ezen János Péternek fia, Jánosnak és Köbölkúti Erzsének unokája volt.

Miután a Budaméri nevet viselt ág Péternek leányaiban kihalt, azon nevet Somosi András, Miklósnak fia vette fel, illetőleg utódai vették fel.

A Somosi család a XV. század közepe táján kihalt.

(Nagy Iván)

  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 217-219. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:Somosy 1611

szerkesztés

Somosy család a Puskások 1611 között:

Nyulásziné:

Felföldi János, Literatus Péter kapitány, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres másképpen Gyulay Péter, Szabó Antal, Lázár Tamás, Nagy Somogyi Márton, Lugassy Mátyás, Szilágyi Tamás, Dévay Miklós, Prdely János, Vizaknay András, Fejérváry János, Nemes Borosay János, Balogh másképpen Literatus Tamás, Keresy Péter, Golai János és István, Zindy Balogh János, Fekete Miklós, Gorozlay János és Demeter, Nagy András, Sorbanfalvi Baranyai Máté, Miskey Gergely, Kereshanyai Miklós, Révy János, Nagy János, Kariardy Egry Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Antony másképpen Dobos Tamás, Horváth János, Szíjgyártósegesdy István, Kobory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Karády János, Vajda György, Dévay János, Sárády Mihály, Deres János, Fejérváry Mátyás, Torday János, Sárdy Mihály, Törökkeresztúri János, Fejérváry György, Tótváradgyay Mihály, Oroszi Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Reewelei Gerőcs István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy másképpen Hegedűs Márton, Nagy Tarpai Balázs, Óváry András, Kovács István, Lugossy Miklós, Balogzesedy János, Fejérváry Bertalan, Nagy másképpen Gomboczy Mihály, Rácztótváradiay Márton, (Literatus) Ráczkövy István, Fejérváry János, Pniedy István, Somay György, Székely István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs, Toroskay István.

1611. május 1., Szeben
Báthori Gábor
címer
F 7 Armales XX. 14

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 3-Xx - No. 14. [3]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem, Nagyszeben, 1611. 5. 1., címer, erdélyi nemesség.

Adományosok (egyes nevek olvasata eltérő a fenti jegyzéktól, más nevek a fentiből hiányzanak - ezek külön linkkel jelölve):

Felföldi János, Péter litterátus, Tormásy András, Dobos György, Keresy János, Batizy István, Kovácsy Miklós, Filléres alias Gyulay Péter, Szabó András, Lázár Tamás, Nagy alias Somogyi Márton, Fejérváry alias Nagy Márton, Tótt János, Pákozdi János, Bágyoni Balázs, Medgiesy Benedek, Tatár Péter, Bocsárdi Miklós, Torday Péter, Beczei János, Bezprimi István, Somody Mihály, Bottyán István, Nagy alias Bessenyey János, Lugassy Márton, Szilágyi Tamás, Dévay Mihály, Prdely János, Vízaknay János, Nemes alias Fejérváry János, Borsai János, Balogh Tamás, Keressy Péter, Golia János, Golia István, Zindy alias Balogh János, Fekete Miklós, Goroszlai János, Goroszlai Demeter, Nagy alias Sorbánfalvi András, Baranyay Máté, Miskei Gergely, Keresbenyay Miklós, Révy János, Nagy alias Konyárdy János, Egri Pál, Filep János, Nagy Simon, Lázár Péter, Szabó László, Dobos alias Ajtony Tamás, Horvát János, Szigyártó alias Szegedy István, Kóbory Pál, Prdely Ábrahám, Kolosy Gáspár, Várady János, Vajda György, Dévay János, Sárady Mihály, Veres János, Fejérváry Mátyás, Torady János, Sárdy Mihály, Török alias Kereszturi János, Fejérváry György, Felpesztesy Mihály, Tótváradgyay Mátyás, Oroszy Jakab, Losonczy Mihály, Moldovay János, Balogh Péter, Gerőz alias Reveley István, Zöld László, Dombai Mihály, Nagy alias Hegedűs Márton, Nagy alias Tarpay Balázs, Óváry András, Kovácsy István, Lugasy Miklós, Balogh alias Szeredy János, Fejérváry Bertalan, Nagy alias Gombóczy Mihály, Rácz alias Tóváradgyay Márton, Ráczkövy István, Fejérváry János, Enyedy István, Somosy György, Székely István, Toroczkay István, Uzony Balázs, Kovácsy Balázs.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris in cuius campo sive area leo integer naturali suo colore depictus posterioribus pedibus inniscus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam gestare, ac ore gladium evaginatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant.

+++++++++++++++++++++++

HU-MNL-OL-R 64-2.-168/2.[4]

Báthory Gábor erdélyi fejedelem (Áldásy szerint Bethlen Gábor), Nagyszeben(?) (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), 1611. 5. 1. (az R_64_2_0162_a jelzetű másolat alapján), címer, erdélyi nemesség, házmentesség. Az adómentesített telek/ház helye: Gyulafehérvár

Fennmaradási forma: átírás
Kapcsolódó jelzet Másolat - R_64_2_0162_a
Kapcsolódó irat - R_64_2_0168_1
Átírás eredetije - F_7_XX_14 [5]
Megjegyzés: valószínűleg ezen oklevél kivonatos másolata az R_64_2_0162_a jelzetű irat.

Adományosok:

Felföldi János (Felfeöldi, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Deák Péter (Petrus Literatus, a fejedelem gyalogos testőreinek hadnagya), Tormássy András (a fejedelem gyalogos testőre), Dobos György (a fejedelem gyalogos testőre), Körösy János (a fejedelem gyalogos testőre), Batizi István (a fejedelem gyalogos testőre), Kovács Miklós (Kovacz, a fejedelem gyalogos testőre), Filléres alias Gyulai Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó András (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Nagysomogyi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári alias Nagy Márton (Feyeruari, a fejedelem gyalogos testőre), Tóth János (Thooth, a fejedelem gyalogos testőre), Pakosdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Bagyoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Meggyesi Benedek (a fejedelem gyalogos testőre), Tatár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Bocsárdi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Tordai Péter (Thordai, a fejedelem gyalogos testőre), Becsey János (a fejedelem gyalogos testőre), Beszprémy István (Beszpreny, a fejedelem gyalogos testőre), Somodi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Bottyáni István (Botthiani, a fejedelem gyalogos testőre), Besenyey Nagy János (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Szilágyi Tamás (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vízaknay András (Viszaknay, a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Nemes János (a fejedelem gyalogos testőre), Borsay János (a fejedelem gyalogos testőre), Deák alias Balogh Tamás (Thomas Literatus alias Balogh, a fejedelem gyalogos testőre), Körösi Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya János (a fejedelem gyalogos testőre), Gólya István (a fejedelem gyalogos testőre), Zindi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fekete Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay János (a fejedelem gyalogos testőre), Goroszlay Demeter (a fejedelem gyalogos testőre), Sorbánfalvi Nagy András (a fejedelem gyalogos testőre), Baranyay Máté (a fejedelem gyalogos testőre), Miskey Gergely (a fejedelem gyalogos testőre), Körösbányay Miklós (Keöreösbanniay, a fejedelem gyalogos testőre), Révi János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagykonyárdi János (a fejedelem gyalogos testőre), Egri Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Philep János (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Simon (a fejedelem gyalogos testőre), Lázár Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Szabó László (a fejedelem gyalogos testőre), Ajtonyi alias Dobos Tamás (Aytani, (a fejedelem gyalogos testőre), Horvát János (a fejedelem gyalogos testőre), Szegedi Szígyártó István (a fejedelem gyalogos testőre), Kóbori Pál (a fejedelem gyalogos testőre), Erdélyi Ábrahám (a fejedelem gyalogos testőre), Kolosi Gáspár (a fejedelem gyalogos testőre), Váradi János (a fejedelem gyalogos testőre), Vajda György (a fejedelem gyalogos testőre), Dévay János (a fejedelem gyalogos testőre), Saradi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Veres János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Mátyás (a fejedelem gyalogos testőre), Torday János (a fejedelem gyalogos testőre), Sárdi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Törökkeresztúri János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári György (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Mátyás (Thothvaradgiay, a fejedelem gyalogos testőre), Oroszi Jakab (a fejedelem gyalogos testőre), Losonczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Moldovay János (a fejedelem gyalogos testőre), Balogh Péter (a fejedelem gyalogos testőre), Révelyei Gerőcz István (Ghereőcz Reeueliey, (a fejedelem gyalogos testőre), Zöldi László (a fejedelem gyalogos testőre), Dombay Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Hegedűs Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy Tarpay Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Óvári András (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi István (a fejedelem gyalogos testőre), Lugassi Miklós (a fejedelem gyalogos testőre), Zeredi Balogh János (a fejedelem gyalogos testőre), Fejérvári Bertalan (a fejedelem gyalogos testőre), Nagy alias Gömböczi Mihály (a fejedelem gyalogos testőre), Tótváradgyay Rácz Márton (a fejedelem gyalogos testőre), Ráczkövi István (a fejedelem gyalogos testőre, deák), Fejérvári János (a fejedelem gyalogos testőre), Enyedi István (a fejedelem gyalogos testőre), Somossi György (a fejedelem gyalogos testőre), Székely István (a fejedelem gyalogos testőre), Uzoni Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Kovácsi Balázs (a fejedelem gyalogos testőre), Thoroczkay István (a fejedelem gyalogos testőre).

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini colori[s, in cuius campo] sive area leo integer, naturali suo colore depictus, posterioribus pedibus innixus, anteriori vero bombardam quandam sursum porrectam ges[tare ... evag]inatum comprehendere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam corona sive diadema regium contegit, variis gemmis unionibusque variegatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utramque scuti partem pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - -
Narratio formuláris

  • Irodalom:

Áldásy III. No. 530.

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[6]

  • Külső hivatkozások:

[7]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs