Címerhatározó/Roskoványi címer

Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Roskoványi család címerével foglalkozik.


A Tekele nemzetségből származó család.

Tóth:

Roskoványi Miklós 1474—82-iki alispán pecsétje: pajzsban emberi törzs, mely a jobb karját felnyujtja, a bal karja helyén pedig szarvasagancs emelkedik.

Roskoványi Kálmán 1568-iki pecsétje: pajzsban növekvő ember, aki a jobb karját felnyujtja; a balja helyén szarvasagancs van, mely a feje felé hajlik.

Roskoványi István 1639-iki pecsétje: koronából növő ember felnyujtott karokkal; a bal keze szarvasagancsot tart.

A XVIII. században nagyot változik a Dobay-Roskoványi-czímer; a férfi a szarvasagancscsal Sd-szé válik, míg a pajzsba a herold-alak lép s a három pólya. Ezeknek a helyzete és alakja (haránt, balharánt, simaoldalú és hullámos) változik családonkint. Az 1474-iki czímer egyéb iránt hasonlít a Bárczay 1421-féléhez: ott a jobb, itt a balkar helyén van a szarvasagancs. Az ősi czímer ezek szerint csak a következő lehetett (Csoma J. szerint): pajzsban egyes szarvasagancs; Sd.: emberi törzs, melynek balkarját a pajzsbeli szarvasagancs pótolja. A többi változat a szokásos átalakulási folyamatot mutatja. A Dobay-féle mai czímer nőalakja és a jobbkart pótló olajág is ilyen kombináczió.

  • Irodalom:

Tóth Sándor: Sáros vármegye monográfiája. Budapest, I. 1909. 224-226. [1] [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs