Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Szalóky családok címerével foglalkozik.


nemesszalóki Szalóki

szerkesztés
 
Az eredeti 1440-es címeres levél fennmaradt darabjai a Veszprém Megyei Levéltárban
 

 

Az adományban néhai Gebártfalva-Szalóki Miklós fia Péter deák, testvére Benedek és ennek fiai: Gál, István, Péter és János részesülnek. Benedek fiainak neveit I. Ulászlónak 1440 július 28-án kelt, a vasmegyei Ug-birtokról szóló adományleveléből ismerjük.

A Szalók-nemzetség őséül az Anonymusnál említett Öcsöböt tekintik, kinek fia Szalók volt. Első okleveles nyomát a nemzetségnek 1183-ban találjuk. A család ősi fészke Nemes-Szalók Veszprém vármegyében, mely már 1307-ben mint villa Zolouk említtetik az oklevelekben. A nemes község, hol a nemzetség ma is él, a XVI. században alakult ki.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

A Gebártfalvy, másképp Gebártfalvaszalóky család a mai Nemesszalók részét képzõ Gebártfalván volt birtokos. A XV. század közepétől már csak Szalóky néven szerepelnek. Az Antfalvaszalóky család szintén a mai Nemesszalók déli részén levő részt bírták, ma Antfalvi major. A Szalók nemzetség Kutasi ágából származott a nemesszalóki Szalóky család, mely Nemesszalókot bírta Veszprén megyében. A Kaba ágból a tiszaszalóki (ma Abádszalók) Szalóky család a XV. század elejétől belolvadt az egerszalóki Szalókyak közé és csak Szalókynak neveztetett.

  • Irodalom:

Fejérpataky László - Áldásy Antal: Magyar címeres emlékek. Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926

  • Külső hivatkozások:

[1]


alsószalóki Szalóki

szerkesztés

 

Alsószalóki Krivácsy Mátyás 1669. július 19., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Anna, testvére Péter, fiai Pál, Fábián, másik testvére Krivácsy György, veje Farkas György, sógorai Szalóky Tamás, Gliviczy András, nővére Ágnes, annak fia Jados Péter és ezek családja

R 64

Kempelen:
Címereslevele kelt 1669. jul. 19. (szepesi kpt. lt.; Nyitram. lt.) Kihird. 1670. jan. 13. Szepesm. – Vö. Áld. 239.; Siebm. pk. 83.; Közl. Szepesm. multj. (I/43.

Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharm.-ben Jónás, Nyitram.-ben János, József, Elek, Veszprémm.-ben 3 András, 3 Mihály, 8 János, 2 László, 4 Ferenc, Ádám, 2 Pál, Gergely, 2 Zsigmond, 2 István, Bálint, István özv., 2 Sámuel, Imre, Márton,Sándor, Zalam.-ben András, Zemplénm.-ben pedig Imre fordulnak elõ az igazolt nemesek között. – Vö. NI. X/473.; Jedl. II.; T. XIX/172.; XXX/134.; Kõsz. 361.

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

Fórum

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[2]


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs