Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Thakaró, Takaró család címerével foglalkozik.


Nagy Iván:

Thakaró család.
Hajdán Külső-Szolnok vármegyében lakozott nemes család. E megyében (Mező)-Túr városban lakott Thakaró Ferencz, kinek özvegye Erzsébet, és gyermekei Gergely mint rábaközi esperes, győri kanonok, Imre, és Erzsébet 1491-ben Corvin Jánostól, 1493-ban pedig Derencséni Imre bántól túri házokra minden adótóli felmentést nyertek, 1502-ben pedig ugyan csak azok, de ekkor Gergely már mint szörényi püspök és esztergami suffraganeus II. Ulászló királytól az előbbi kiváltságok megerősítését, és czimeres nemes levelet nyertek.* [* Tudományos Gyűjtemény 1835. évi IV. köt. 108–115.]

Ekkor nyert czímerök a paizs kék udvarában arany koronán kinyílt fehér liliom, fölötte három arany csillaggal. A paizs fölött püspök süveg áll, a háttérben szárnyas angyal, két kezével a vértet két felső szögleténél fogva tartja.

Thakaró Míhály 1573-ban Kanizsán mint hadnagy szobájában a törökök által füsttel fojtatott meg.

E család utóda Thakaró Lajos 1835-ben felső-vályi predikátor volt, kinek kezeinél volt akkor az eredeti czímer levél.

  • Irodalom:

Nagy Iván: Magyarország családai. TIZENEGYEDIK KÖTET [1]

Horvát István: II-dik Ulászló Magyar Királynak 1502-dik évben a' Thakaró Ág számára költ Óklevele. Tudományos Gyűjtemény 19. Pest, 1835. IV. 106-116.[2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs