A lap mérete: 4122 bájt

Történelmi fogalomszótár

L


 • laconicum – a római fürdőház egyik helyisége – izzasztó (ókori Róma).
 • lar – két ősi istenfigura, elmaradhatatlan volt az ókori Római házakban. A telekhatár, a szántóföld, a birtok és a ház védői – táncolva, ivótülökkel kezükben ábrázolták őket.
 • lararium – házi oltár, mely az ókori Rómában elengedhetetlen része a háznak.
 • latifundium – 1. nagy kiterjedésű földbirtok a Római Birodalomban. – 2. a bécsi udvar által adományozott hatalmas földbirtokok elnevezése a 18. sz-i Magyarországon.
 • legatus legionis – légióparancsnok tábornoki minőségben az ókori Róma légiójában.
 • legátus – ’követ’: rendszerint bíborosi rangban levő pápai követ. Alkalmankénti megbízással képviseli a római pápát.
 • legitimizmus – a dinasztiák trónöröklési jogának elismerése, ill. az elűzött uralkodócsaládok trónigényét támogató mozgalom.
 • Legio Nigra – királyi zsoldossereg, Giskra egykori katonájáról, a „fekete embernek”-nek nevezett Hag Ferencről kapta nevét.
 • leiturgia – az ókori Athénban a perzsák legyőzése után az anyagi biztonságot kihasználva a gazdagoknak vagyonuk arányában kirótt adakozási kötelezettséget írtak elő, melyek békeidőben színházi előadások, sportversenyek támogatására, háborúban hadihajó felszerelésre vonatkoztak.
 • Lex Salica – Széli frankok törvénykönyve.
 • levellerek lsd. independensek
 • levirátus – az özvegyek elhunyt férje nemzetségének legidősebb férfitagjával (testvérével, unokatestvérével) kötött házassága a törzsi nemzetségi jellegű társadalmakban.
 • légió – kb. egy ezred (6000 gyalogos és 120 lovas az átlagos létszáma) az ókori Rómában.
 • liberális nacionalista felfogás – az 1840-es években a kor felfogása nemzetiségi kérdésekben, melyet Kossuth is hangoztatott: egy államban csak egy politikai nemzet létezhet, a magyar korona országaiban a hivatalos nyelv csak magyar lehet, egyéb nyelv csak a magánéleti érintkezésben fogadható el.
 • liberalizmus – a 18. sz.-ban kialakult politikai mozgalom és eszmerendszer. Népképviseleti parlamentet, az uralkodók abszolút hatalmának megszüntetését, közteherviselést, az egyén szabadságának növelését, az állami beavatkozástól mentes gazdasági életet, vélemény- és gondolatszabadságot követelt.
 • libertás – a Rákóczi-szabadságharc idején (1705–07) vert 20, 10, majd 4 és 1 rézpénz neve. Az elnevezés a pénzérméken található Pro Libertate körfeliratból származik. Egyre csökkenő értéke miatt kongónak is nevezték.
 • libertus – korlátozott jogokkal bíró felszabadított rabszolga az ókori Rómában, a fiát libertinusnak hívták.
 • liga – valamely társadalmi vagy politikai cél megvalósítása érdekében létrejött egyesülés, szövetség. A feudalizmus idején a főúri hatalmi csoportosulások elnevezése. A középkori Magyarországon bárói ligák harcoltak a központi hatalom, de általában egymás ellen is.
 • Limusa – Szigetvár
 • liturgikus szövegek – az egyházi szertartásrendhez kapcsolódó szövegek.
 • lizéna – féloszlop az ókori Rómában.
 • logosz – ész, eszme, világtörvény, ami a lejátszódó szabályos változások, törvényszerűségeinek oka; Hérakleitosz (Kr.e. 530–470) görög epheszoszi természetfilozófus szerint.
 • lord – az uralkodó által adományozott, öröklődő angol főnemesi cím. Eredetileg hűbérúr jelentéssel bírt. A lordok többsége tagja az angol parlament felsőházának.
 • lord protector – Cromwell teljhatalma a „köztársaság védnöke”.
 • lucrum camerae – kamara haszna (II. András 1205-1235).