A lap mérete: 5799 bájt

Történelmi fogalomszótár

N


 • nacionalizmus – (natio=’nemzet’): a nemzeti kérdést a politikai-társadalmi küzdelmek középpontjába állító újkori politikai és ideológiai irányzat. A társadalom alapvető kategóriájának a nemzetet tartja, tagadja az osztályérdekek létezését. Az újkori nemzetállamok létrejöttében általában pozitív szerepet töltött be, később gyakran kapcsolódott össze haladásellenes irányzatokkal pl. antiszemitizmus.
 • narodnyikok – a nemesi értelmiség politikai mozgalmának és ideológiájának követő Oroszországban a 19. sz. második felében. Küzdöttek a parasztság érdekeinek érvényesítéséért, felléptek a jobbágyság és a kapitalista fejlődés ellen, az önkényuralmi rendszert parasztforradalom útján akarták megdönteni. Ennek megvalósítása érdekében titkos társaságokat hoztak létre. A mozgalom több irányzata közül a forradalmi és a liberális áramlat volt a legjelentősebb.
 • natatio – úszómedence a római fürdőházban (ókori Róma).
 • Navigation Act – 1651-ban a Hajózási Törvény: protekcionizmus, a hollandok kiszorítása a közvetítő kereskedelemből (Angliából, vagy Angliába kizárólag angol hajók, ill. a termelő országok hajói szállíthatnak árut.)
 • nekropolisz – temetőváros (ókori Róma).
 • Német Lovagrend – Akkon szentföldi (palesztinai) város keresztes ostroma idején (1190) szervezett világi lovagrend. 1192-ben kapott pápai jóváhagyást. Birtokokat szerzett a Szentföldön kívül Franciao-ban, Görög- és Spanyolo-ban, Német-Római Birodalomban és Itáliában. Magyarországon 1211-ben a kunok elleni védelemmel megbízva letelepedtek a Barcaságban (Erdély DK-i része), de nem teljesítették kötelezettségeiket ezért kiűzték őket 1225-ben. 1226-ban megkezdték Poroszország keresztény hitre térítését, s 1280-ban Poroszország urai lettek. A 14–15. sz-ban a Baltikum egy részét is elfoglalták. A 16. sz. első felében Brandenburg hercegség lett a székhelyük és a rend nagymestere protestáns hitre tért. 1809-ben Napoleon felszámoltatta, de 1815-ben újraalakult. Az elkobzott birtokokat nem kapták vissza, így korábbi jelenősége megszűnt.
 • nemzetőrség – polgárokból toborzott önkéntes fegyveres alakulat a polgári forradalmak időszakában. Az első nemzetőrséget 1789-ben, Franciaországban szervezték meg. – Magyarországon a forradalom védelmére 1848/49-ben, 1918-ban és 1956-ban állítottak fel nemzetőrséget.
 • Neoacquistica Comissio – 1688. (Újszerzeményi Bizottság) I. Lipót (1657–1705) rendelkezése, mely szerint a töröktől visszahódított területek birtokügyeit intézte. Ahhoz, hogy az egykori magyar tulajdonos visszakaphassa birtokát, a visszaigényelt (hiteles dokumentumokkal kellett igazolni a tulajdonjogot) terület becsült értékének 10%-át kellett ún. fegyverváltságként a császári kincstárba befizetni. Célja, hogy minél kevesebb magyar kaphassa vissza birtokát, hogy a hadiszállítóknak, a harcokban érdemeket szerzett tiszteknek és segítőiknek birtokokkal fizethessenek a szolgálataikért, így számos alkalommal megyényi területek kerültek eladományozásra.
 • New Modell Army – az angol polgári forradalom új Oliver Cromwell által szervezett Új típusú hadserege.
 • NEP – (Novaja Ekonomicseszkaja Polityika (új gazdasági politika)): a hadikommunizmust felváltó gazdaságpolitika a Szovjetunióban. Alapelveit Lenin (1870–1924) dolgozta ki. 1921-ben vezették be. Ennek során engedélyezték a magánkereskedelmet, a kötelező beszolgáltatás helyett bevezették a terményadót, és ipari üzemek létesítésére külföldieknek is engedélyeket (koncessziót) adtak. A NEP jelentősen hozzájárult a Szovjetunió gazdasági megerősödéséhez. Az 1920–30-as évek fordulóján fokozatosan felszámolták.
 • New Deal – (új irányvonal): gazdasági és szociális reformokat megvalósító politika az USA-ban. Célja a gazdasági világválság (1929-33) politikai, gazdasági és társadalmi hatásainak megszüntetése volt. Ennek érdekében bevezették az ipari kényszer-kartellizálást és a társadalombiztosítást, intézkedést hoztak a pénzügyi rendszer megerősítésére, szabályozták a mezőgazdasági termelést és hatalmas méretű közmunkákat szerveztek a munkanélküliség csökkentésére.
 • NKVD – (Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel ’Belügyi Népbiztosság’): belügyi és államvédelmi feladatokat egyaránt ellátó központi szerv a Szovjetunióban. 1934-ben hozták létre. 1946–53-ban mint Belügyminisztérium (Minisztyersztvo Vnutrennyih Gyel, MVD) működött.
 • nobilis – nemes
 • nomosz – (görög) társadalmi törvények; ezek emberi, időleges, változó ill. megváltoztatható törvények.
 • nousz – szellem, törvény, ami mozgatja a dolgokat; Anaxagorasz (Kr.e. 500–428) görög atomista filozófus szerint.
 • numerus clausus – (zárt szám): valamely intézménybe, társulásba, testületbe bizonyos szempontok alapján felvehető személyek számának korlátozása. – Magyarországon 1920-ban törvényben mondták ki, hogy minden nemzetiség tagjai csak arányszámuknak megfelelő számban tanulhatnak az egyetemeken, ami elsősorban a zsidóság ellen irányult. Az 1938-tól hozott ún. zsidótörvények a numerus clausust gazdasági és kulturális élet valamennyi területére kiterjesztették.