A lap mérete: 4134 bájt

Történelmi fogalomszótár

R


 • ramadán – szigorú böjt, amelyet a vallásos mohamedánok kb. egy hónapig (február végétől március végéig) napkeltétől napnyugtáig tartanak.
 • Ratio Educationis – a magyarországi oktatásügyet szabályozó, Mária Terézia királynő (1740–80) által 1777-ben kibocsátott rendelet. A tanügyi szabályzat az állam által irányított egységes iskolarendszert hozott létre, s állami felügyelet alá helyezte a felekezeti iskolákat. 1806-ban I. Ferenc császár (1792–1835) bocsátotta ki a második Ratio Educationist, amely több vonatkozásban lényegesen megváltoztatta az első rendeletet.
 • rája ~ (nyáj) – a földművelő és adófizető muzulmán és nem mohamedán alattvalók gyűjtőneve a Török Birodalomban. Földtulajdonuk nem volt, de a használatukban lévő földet birtokolták és utódaikra örökíthették. A ráják előtt a társadalmi emelkedés útja teljesen el volt zárva.
 • reconquista – a Pireneusi-félszigeten arab uralom alá került területek visszahódítása a spanyol lakosság által a 8–13. sz.-ban. A reconquista a 11–13. sz.-ban érte el legnagyobb sikereit, eredményeként az arabok uralma Granada környékére korlátozódott.
 • refeudalizáció – második jobbágyság, a XV. századi földrajzi felfedezések hatására létrejött megerősödő feudális forma, az Elbától keletre.
 • regulák – szabályzatok a szerzetesrendeknél.
 • Reichstag
– 1. a birodalom rendek (fejedelmek, választófejedelmek, szabad városok képviselői) gyűlése a Német-római Császárság területén.
– 2. 1871–1945 között a német parlament. A Reichstag épületének felgyújtása (1933) kapcsán rendezték a nácik a kommunista-ellenes lipcsei pert.
 • rekatolizáció – a katolikus hitre való visszatérés.
 • relief – a sík lapba agyagminta alapján faragott alkotások az ókori Rómában.
 • remilitarizálás – egy állam haderejének a tiltó rendelkezések ellenére történő újrafelfegyverzése. Nagyarányú remilitarizálás ment végbe pl. Németországban a nemzetiszocializmus hatalomra kerülését (1933) követően.
 • rendi konföderáció – az 1705-ös szécsényi országgyűlésen kinyilvánított az uralkodó ellen fölkelt rendek szövetsége. Az államfő II. Rákóczi Ferenc, mint vezérlő fejedelme Magyarországnak, ám hatalma csak katonai és diplomáciai ügyekben volt korlátlan, egyébként a rendek korlátozták.
 • restauráció – valamely bukott társadalmi-politikai rendszer, ill. trónfosztott uralkodócsalád hatalmának többnyire erőszakos eszközökkel történő visszaállítása.
 • risorgimento ~ (újjászületés) – az olasz területek idegen uralom alóli felszabadításáért és az egységes Olaszország megteremtéséért folytatott harc (19. sz.) elnevezése.
 • robot – a földesúr háztartásában és birtokán a jobbágyok által ingyen végzett munka, a feudális járadék egyik formája. A feudalizmus korában a naturálgazdálkodás időszakában a jobbágyok nagy részének a szolgáltatása volt. Az árutermelés fejlődésével egyre inkább háttérbe szorította a pénzjáradék.
 • röghöz kötés – jobbágyok személyes függés a feudális társadalomban
 • rövid parlament – az angol polgári forradalom kitörése előtt ülésezett törvényhozó testület (1640. ápr.–máj.). I. Károly (1625–49) a skót presbiteriánusok elleni háború folytatásához szükséges adók megszavazására hívta össze, de a parlament ehelyett a polgárság és új-nemesség királyi hatalommal szembeni sérelmeit tárgyalta, ezért a király feloszlatta.
 • ruméliai hadtest – Seadeddin nagyvezér által vezetett török európai hadtest (reguláris erőkből, szpáhikból és janicsárokból áll)