Bortörvény/A származási igazolások

III. Fejezet

szerkesztés

A származási igazolások rendjéről

szerkesztés

(1) A szőlő származási bizonyítványát a Btv. 37-38. §-ában foglaltak szerint a szüret tervezett időpontjának figyelembevételével, - meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor esetén a szüret megkezdése előtt legalább hét nappal - a 3. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal kell igényelni.

(2) A szőlő származási bizonyítványát három példányban kell kiállítani és a hegybíró pecsétjével és aláírásával hitelesíteni. Az 1. példány hologrammal ellátott eredeti példány, amely a szőlőt feldolgozó szőlőfelvásárló, illetve a szőlőtermelő példánya, a hegybíró ez alapján, a szőlő származási bizonyítványának egyidejű bevonásával, adja ki a bor származási bizonyítványát. A 2. példány a szőlőfelvásárlóé, a 3. példány a szőlőtermelőé, ezt a származási bizonyítványon fel kell tüntetni.

(3) A szőlőtermelő a származási bizonyítvánnyal igazolja a megtermett szőlő mennyiségét és minőségét az ellenőrző hatóságok felé.

(4) A bor származási bizonyítványát a Btv. 37-38. §-ában foglaltak szerint a 4. számú melléklet szerinti nyomtatvánnyal kell igényelni.

(1) A kérelmeket szőlő, asztali és táj-, valamint meghatározott termőhelyről származó minőségi bor esetében a hegybíró, meghatározott termőhelyről származó különleges minőségű bor esetében pedig a hegyközségi tanács bírálja el. Utóbbi esetben a hegybíró a kérelmet véleményezi és javaslatával ellátva továbbítja a hegyközségi tanácsnak.

(2) Az elbírálás során vizsgálni kell a kérelmező jogosultságát, a kérelemben feltüntetett adatok valódiságát, azt hogy melyik tétel alkalmas meghatározott termőhelyről származó minőségi, illetve különleges minőségű bor előállítására.

(3) A Btv. 36. § (1) bekezdésében foglalt helyszíni eljárás keretében a hegybírónak a kérelmező vagy megbízottja jelenlétében meg kell vizsgálni, hogy az ültetvényen termett szőlő mennyisége és minősége megfelel-e meghatározott termőhelyről származó minőségi vagy különleges minőségű borra vonatkozó törvényben vagy rendtartásban foglalt előírásoknak.

(1) Az eljárás eredményeként a hegyközség, illetve a hegyközségi tanács a származási bizonyítványt a 4. számú melléklet szerint kiadja. Ha a kérelemben feltüntetett adatok nem felelnek meg a valóságnak, továbbá ha a hegyközségi tag az adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének [1994. évi CII. törvény 30. § (1) bekezdés] nem tett eleget, a származási bizonyítvány kiadását megtagadja.

(2) A határozatot közölni kell a kérelmezővel, valamint a zárt borvidékről a kiszállítási engedélyt is tartalmazó származási bizonyítvány esetében az OBI-val is. A származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró, illetve a hegyközségi tanács nyilvántartást vezet.

(3) A származási bizonyítványról hiteles másolatot készíteni csak a bizonyítványt kiadó jogosult. A másolatot a bizonyítvány eredeti példányáról kell elkészíteni, s azt aláírással és bélyegzővel kell ellátni.

(4) Amennyiben a tervezett forgalmazástól a szállítás üteme eltér, az eredeti származási bizonyítvány mindegyik példányát vissza kell vonni, és helyette újat kell kiadni.

(5) A saját és vásárolt szőlőtermésre a szőlő származási bizonyítványokat november 30-ig kell beszerezni. Ha a szüret kivételesen november 30. utánra esik (pl. jégbor), a hegybíró előzetes értesítése alapján a szőlő származási bizonyítványokat a szüret befejezését követő 8 napon belül kell beszerezni. A szóló származási bizonyítvány kiadását követő év március 31-ig a bor származási bizonyítvány kiadására fel nem használt szőlő származási bizonyítványokat a hegybírónak át kell adni, aki azokat érvényteleníti, és ezekről a felhasználás elmaradásának okát tételesen tartalmazó jegyzőkönyvet készít.

(6) A nem hegyközségi tag termelő, illetve felvásárló részére kiadott szőlő, illetve bor származási bizonyítványokért külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(7) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó szőlőfelvásárlónak és a szőlőtermelőnek 5 évig meg kell őriznie.

(8) A bor továbbfeldolgozása esetén a továbbfeldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a továbbfeldolgozásra átvett bor származási bizonyítványának hiteles másolatával köteles tájékoztatni a bor származási bizonyítványát kiadó hegybírót, akinek az adatok valóságát ellenőriznie kell. Jogsértés gyanúja esetén a hegybíró a bor származási bizonyítványát határozattal visszavonja, és erről az OBI-t és a hegyközség Áe. szerinti felettes szervét tájékoztatja.

A Btv. 57. §-ának (2) bekezdése szerinti engedélyezés tényét - az 5-6. számú melléklet szerint - a származási bizonyítványhoz csatoltan a hegyközségi tanács titkára aláírásával, illetve bélyegzőjével igazolja.

A szőlő származási bizonyítványára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a mustnak a Btv. 47. §-ának (3) bekezdésében foglalt forgalmazása esetében is.

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

Lásd még:

szerkesztés
 1. Bortörvény
 2. Bortörvény/A borok előállításáról
 3. Bortörvény/Gyümölcsborok előállításáról
 4. Bortörvény/A borászati termékek előállítása és kezelése
 5. Bortörvény/A származási igazolások
 6. Bortörvény/Borok kiszerelése és forgalmazása
 7. Bortörvény/A tájbor megnevezése
 8. Bortörvény/Mellékletek
  1. Bortörvény/Mellékletek/1.sz melléklet
  2. Bortörvény/Mellékletek/2.sz melléklet
  3. Bortörvény/Mellékletek/3.sz melléklet
  4. Bortörvény/Mellékletek/4.sz melléklet
  5. Bortörvény/Mellékletek/5.sz melléklet
  6. Bortörvény/Mellékletek/6.sz melléklet
  7. Bortörvény/Mellékletek/7.sz melléklet
 9. Magyar Borkönyv
 10. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem
 11. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/Rendtartások elfogadása
 12. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Eredetvédelem/2.sz melléklet
 13. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata
 14. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Közös előírások
 15. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Borra vonatkozó előírások
 16. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Mustra vonatkozó előírások
 17. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Kötelező jelölések
 18. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Egyéb termékekre vonatkozó előírások
 19. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/2.sz melléklet
  3. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/3.sz melléklet
  4. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/4.sz melléklet
  5. Magyar Borkönyv/Borok vizsgálata/5.sz melléklet
 20. Magyar Borkönyv/Technológia
 21. Magyar Borkönyv/Technológia/
 22. Magyar Borkönyv/Technológia/
 23. Magyar Borkönyv/Technológia/
 24. Magyar Borkönyv/Technológia/
 25. Magyar Borkönyv/Technológia/
 26. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés
 27. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 28. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 29. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/
 30. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/Mellékletek
  1. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/1.sz melléklet
  2. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/2.sz melléklet
  3. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/3.sz melléklet
  4. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/4.sz melléklet
  5. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/5.sz melléklet
  6. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/6.sz melléklet
  7. Magyar Borkönyv/Jelölés, kiszerelés/7.sz melléklet

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium