Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Athinai család címerével foglalkozik.


 
Atinai István pecsétje, 14. század Ch→


Az Aba nemzetségből származó család.

Végűl hátra van még utolsó pecsétünk, melyről bővebb adatokat szereznünk nem sikerült, a mennyiben a lerajzoltatás után az okirat, melyről függött, eltévedt; így e helyen meg kell elégednünk puszta leírásával. Piros és zöld selyemzsinóron függő sárga viasz fészekben, piros pecsétviaszba van nyomva. Készítésének ideje minden bizonynyal a XIV. század.

A pecsét középterét egy szabadon repülő, vagy éppen leszálló koronás madár foglalja el. Természetrajzi ismervei sokat hasonlítanak a galambhoz, a mit látszik az is támogatni, hogy nyakán övet visel, a mi pedig a heraldikában vad szárnyasoknál soha sem fordul elő. A madár fejtartása és korona azonban ellene mond a galambnak. Koronás turul-madár is lehet. Minden esetre azonban csak symbolumnak, jelvénynek és nem czímernek tekinthetjük, minthogy nem paizsba foglalva van a pecséten alkalmazva. – E képet kettős vonalak közé fogva futja körűl a körirat: + S. STEFANI . FILII . IOHANNIS . ACINA.

Vagyis: Sigillum Stefani Filii Johannis Acina. István Atinai János fiának pecsétje.

Úgy a körirat betűinek arányos technikája, mint a koronás madár-alak izléses, szabatos modellirozása az akkorbeli legjelesebb pecsétmetszők egyikének vésőjére vallanak. S így könnyen lehet, hogy olasz földön készült.[1]

  • Irodalom:

SZENDREI JÁNOS: Pecséttani adalékok. Turul. 1883/3.[2]

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs