Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Barabás családok címerével foglalkozik.


kissárosi Sárosi alias Barabás

szerkesztés
 
Ch→
 
Kissárosi Sárosi alias Barabás címeres levél, 1617
 
Bethlen Gábor pecsétje

MNL OL:

MNL-OL-R 64, 1.-196.[1] és 2.-174.[2]

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1617. 5. 10., címer, erdélyi nemesség megújítása, házmentesség kissárosi Sárosi alias Barabás György, az erdélyi nagyobb kancellária írnoka és jegyzője, valamint általa a fivérei: kissárosi Sárosi alias Barabás Mihály, István és János, továbbá az anyja: Csapay Anna, valamint az atyafia: Bánffi Mihály részére. Kihirdetése: erdélyi országgyűlés, Gyulafehérvár, 1617. 5. 22.

Megjegyzés: A kissárosi Sárosi alias Barabás család nemességét megújítja, Bánffi Mihálynak pedig új nemességet adományoz. Nemességüket Báthori Gábortól nyerték. Az adómentesített telek/ház helye: Kissáros, Küküllő vm., ma Sáros része. A manumissio kiadója: medeséri Nagy György és - besenyői Pósa András, Bánffi Mihály földesurai.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area tres arduae rupes enatae, super quarum eminentiori columba quaedam candida alis compositis stare, ac in ore calamum scriptorium tenere conspicitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis et unionibus exornatum. Ex cono vero galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Nincs címerfestmény - - - nincs megfestve
Narratio formuláris.

Kempelen:

Sárosi (alias Barabás, kissárosi).
Czímeres levelet Bethlen Gábortól 1617. máj. 10. S. György nyert. – Vö. Sándor I-67–8.; Gf. II-73.; Siebm. 563.; erd. 215.; NI. X-73–4.

Siebmacher:

Sárosi aliter Kis-Sárosi.
Wappen: In B. auf Dreifels w. Taube, im Schnabel Schreibfeder haltend. – Kleinod: Keines verliehen. – Decken: Ohne Farbenangabe.

Adels- u. Wappenbrief von Gabriel Bethlen d. d. Gyulafejérvár 10. Mai 1617 für Sárosi György deák (Literati) aliter Barabas Kis-Sárosi als Haupterwerber und Ehefrau Anna und Brüder: Barabas, Stephan, Michael und Johann.

Aus diesem Geschlechte stammte warscheinlich Ladislaus Sárosi, Ablegat des Zaránder Comitates am Reichstage zu Ofen 1447, und Johann, welcher unter Franz Rákóczi II. diente und um denselben grosse Verdienste sich erworben hat. Erloschen im XVIII. Jahrhundert.

(Sammlung des Majoren von Csergheö).

  • Irodalom:

Kiadás Áldásy III. No. 171.

Nyulásziné No. 478

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[3]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen.[4]

  • Külső hivatkozások:makkfalvi Barabás

szerkesztés
 
I. Apafi Mihály fejedelem pecsétje
 
Ch→
 MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-631.1684.09.21.[5]

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem, Gyulafehérvár, 1684. 9. 21., címer, erdélyi nemesség makfalvi Barabás János (Barrabas de Makkfalva), valamint a fiai: makfalvi Barabás János, István és Mihály részére. Kihirdetése: Marosszék, Nyárádszereda, 1685. 1. 10.

Címerleírás: Scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area brachium quoddam humanum, humerotenus resectum, a capulo acinacem sursum tenere visitur, superius acinatis cuspidini lineola quadam recta, in qua inscriptum legitur "pro Deo et patria". Supra scutum autem galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium, gemmis atque unionibus decenter exornatum. Ex cono autem galeae taeniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant. - Van címerfestmény - - ép, az ezüst megfeketedett - A címerleírás és a címerkép eltér: a szöveg nem említi a pajzs alján ábrázolt pázsitot. Narratio formuláris

  • Irodalom:

Áldásy IV. No. 481.

Nyulásziné No. 1236

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[6]

Rövidítések


csíkszépvízi Barabás

szerkesztés
 
Ch→
 

MNL OL:

HU-MNL-OL-F 7, No. 34.[7]

Mária Terézia magyar királynő, erdélyi fejedelem, Bécs, 1743. 3. 23., címer, erdélyi nemesség szépvízi Barabás Mátyás, gyimesi harmincados, valamint a fivére: szépvízi Barabás Márton főesperes és a fiai: szépvízi Barabás Antal, szépvízi Barabás Mihály részére. Kihirdetése: Csíkszék, Gyergyószék, Kászonszék: Csíksomlyó, 1744. 8. 20., erdélyi országgyűlés: Nagyszeben, 1743. 8. 21.

Címerleírás: Scutum videlicet militare erectum albidi coloris a summo deorsum usque in duas areas linea rubente divisum, quod utrobique superius caelum nubibus undulatum inferius vero herbidum solum, et super hoc parte in dextra pelicanum pullos suos pectoris sanguine pascentem, sinistra autem arcum sagittam evibrantam continet, supra scutum autem est galea militaris craticulata clausa, eique corona regia gemmis et unionibus ornata incumbit, et a cono galeae laciniae seu lemnisci utrinque albido hincque aureo, inde vero argenteo mixtim coloribus concinnati in scuti latera sese diffundunt, illudque pulcherrime exornant.
Narratio: formuláris.

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[8]

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs