Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Teleki családok címerével foglalkozik.


széki Teleki szerkesztés

 
gróf széki Teleki címer
 


Széki Teleki Mihály, László, József, Pál, Sándor 1697. április 20., Bécs I. Lipót császár birodalmi grófi rang megerősítése és címer általa: testvéreik Anna, Krisztina, Judit, Borbála, Erzsébet

B 655 Teleki cs. lt. I. 1

Teleki (Széki) gróf.

A régi Garázda nemzetségből ered, s így közös eredetű a kihalt Horogszeghy Szilágyiakkal. Közös czímerüket (fenyűfát legelő, lángokból kinövő vadkecske) 1409 február 24-én nyerik Zsigmond királytól. A Garázda nemzetség 1408-ban szerzi meg többek között a család nevét adó Telek (békésmegyei) birtokot és 1414-ben Zágoshida, Szék stb. birtokokat. A család fényének alapját Teleki Mihály (sz. 1634. † 1690. aug. 21.) Apaffy Mihály erdélyi fejedelem nagyhatalmú főkanczellárja, kora legnagyobb alakjainak egyike, vetette meg (tőle ered a család) Rangemelések: Teleki Mihály 1685. évben nyert grófi rangot; halála után 1696 decz. 1-én (Bécs), nagy érdemei tekintetbe vételével, a Teleki családnak összes, 1685-től kezdve született tagjai grófi rangra emeltettek. 1697 április 20-án kelt oklevéllel Teleki Mihály fiai: Mihály, László, József, Pál és Sándor római sz. biz. grófi rangot és bővített czímert nyertek. A Szatmár vármegyében élő családtagok közül: Géza volt belügyminiszter, v. b. t. tanácsos; fia Pál, országgy. képviselő. - Sándor, somkúti birtokos, ennek fia Jenő, tb. főszolgabíró, - János koltói birtokos. - László Gyula, hosszúfalusi birtokos. E családból való Sándor is, Petőfi Sándor barátja, a kiváló hazafi és író.

608 Czímer: Hasított és kétszer vágott pajzs, szívpajzszsal; ebben vörös mezőben ágaskodó term. vadkecske, jobb előlábában háromlevelű zöld ágat tart. A nagy pajzs: 1. és 4-ik kék mezőben az udvar alján szarvaival fölfelé fordított ezüst félhold; ezen befelé ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobb előlábában arany koronát tart. 2. és 5. arany mezőben, a hasításvonalra támasztott fekete fél sas. 3. és 6. ezüst mezőben vörös czölöp. Két sisak; sisakdíszek: 1. befelé fordúlt, kinövő ezüst egyszarvú; takaró: ezüstkék. b) befelé fordúlt ágaskodó kétfarkú arany oroszlán, jobb első lábában kivont kardot tart, melynek közepére aranykorona van húzva; takaró: ezüstvörös.[1]

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[2]ványai Teleki szerkesztés

 
 

Közp. Antikv.:

Báthori Zsigmond (1572-1613) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott, latin nyelvű címereslevele.

Ványai Teleki Mátyást és fiait nemesi rangra emeli. A családról keveset tudunk, Kempelen csak az adományozás dátumát adja meg, Nagy Iván pedig csak a XVIII. századtól közölt adatokat a famíliáról. A szöveget felül, valamint kétoldalt a címer aljáig növényi ornamensekkel gazdagon ékesített, festett, aranyozott keret övezi. Az oklevél szép példája a korszak — a magyarországiaknál jóval gazdagabban díszített — erdélyi címeresleveleinek. Érdekesség, hogy a fejedelmi udvar oklevelein jóval erősebben érezhető a császári kancellária dekoratív stílusa, mint felső-magyarországi társaikon.

Pergamenoklevél, zsinóron függő viaszpecséttel. A fejedelem mellett Kovacsóczy Farkas kancellár is kézjegyével látta el. Keretezve. Kelt: Gyulafehérvár, 1583. V. 3.

  • Irodalom:

Központi Antikvárium, 155. árverés (2020. 12. 4.) - 112. tétel [3]

  • Külső hivatkozások:Rövidítések

Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs