Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Urmai család címerével foglalkozik.


Rákóczy-Bánffy házassági címer. Ebből a Bánffy címer az 1418-as Nagymihályi címer változata és megegyezik a Sztárayak 1747-es grófi címerével.
Sztáray grófi címer
Ch→

Csergheő:

Az 1884-ik évi ötvösmükiállításon sok érdekes remekmű került össze a haza minden vidékéről és remélhető, hogy e gazdag anyag segítségével hajdan virágzó ötvösségünk fényes történetét meg fogjuk írhatni. Hogy részemről is előmozdítsam e nemes czélt, tanulmányoztam az ötvöskiállítás terjedelmes lajstromát és az ott közölt czímerekből azokat, melyek még határozatlanok, megfejteni iparkodtam. ...

A gróf Erdődy Ferencz által kiállított kristály palaczkon, ötvöskiállítási lajstrom III. terem 3. szám, levő kettős czímernél az első a Rákóczy-é, a másik a már kihalt nagymihályi Bánffy családé, mely a Sztárayakkal, Ewdenfyekkel, Urmaiakkal stb. közös czímert használt.2 [2 A. Peter: Die Wappen in der Schlesischen Landtafelb. u Ledebuhr II. 42.] A kettős czímer alatt levő betűk értelme: C(omes) L(adislaus) R(ákóczy) D(e ) F(első) V(adász) C(omitissa) E(lisabetha) B(ánffy) D(e) N(agy Mihály). Rákóczy László Nagy Isván [sic!] szerint (IX . köt. 604. 1.) 1664-ben halt meg. (15. ábra.)[1]


  • Irodalom:

Csergheő Géza: Családi czimerek régi hazai ötvösműveken. Archaeologiai Értesítő, 1888/2. 130-138. [2]


  • Külső hivatkozások:

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs