Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Baloghi, Baloghy családok címerével foglalkozik.


Baloghi szerkesztés

 
 
Ch→

Kempelen:

Baloghi.
Kihalt család a Balog-nemzetségből. – Vö. Siebm. pk. 12.

Siebmacher:

Baloghy.
Wie der Schild des Genus Balogh.

(Siegel d. d. 1345 und d. d. 1357 des Nikolaus fil. Petheö de Balog, Vice-Comes Ctt Gömör. O. L. 1345. Arch. Ért. XIII. 231 und Hamvay Arch. Im Nat. Mus. BPesth).

Vom Genus Balogh abgestammtes † Geshclecht, welches einen gemeinsamen Stammvater gehabt und bezw. Auch ein gemeinsames Wappen geführt hat mit den: † Atyffy, Balog v. Ócsa, † Derencsényi, † Széchy v. Rimaszéch, ec.

(Quellen, wie oben).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[1]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [2]

  • Külső hivatkozások:

balogi Baloghy szerkesztés

 
 
 
 
Ch→
 


Borovszky - Bács-Bodrog:

Baloghy (Balogi).
Ősrégi család, mely a Poltári Soós és az Alsósztregovai Madách-családokkal közös törzsből származik. Őse Radon comes, a ki már II. András király uralkodása alatt szerepel (1235), Fiai: Mike Madách de Eszlár (1250), Tóbiás és Tamás új adománylavelet kapnak IV. Béla királytól, a Garam vize mentén Zólyomban elterülő ősi birtokaikra. E testvérektől származnak a Madách, Baloghy Soós és Miczinszky családok. A XVIII. század közepén Balog, Hrussó és Bátorfalu, a XIX. század első felében pedig Ipolybalog helységben volt földesuri joguk. E családból származik B. Ernő, a jogtudományok tudora, országgyűlési képviselő és zombori ügyvéd.

Borovszky - Hont:

Baloghy (Balogi). Ősrégi család, mely a Poltári Soós és az Asó-Sztregovai Madách-családokkal közös törzsből származik. Őse Radun comes, a ki már II. András király uralkodása alatt szerepel (1235). Fiai: Mike Madách de Aszlár 1250, Tóbiás és Tamás új adománylevelet kapnak IV. Béla királytól a Garam vize mentén Zólyomban elterülő ősi birtokaikra. Ezen testvérektől származnak a Madách, Baloghy, Soós és a Micsinszky családok. A XVIII. század közepén Balog, Hrussó és Bátorfalu, a XIX. század első felében Ipoly-Balogon bírt földesúri joggal.

Borovszky - Nógrád:

Baloghy. (Balogi.) A vármegye legrégibb birtokos nemes családainak egyike; közös törzsből ered az Alsó-Sztregovai Madách és a Poltári Soós családokkal. Őse Radon, a ki fiaival együtt részt vett a tatárok elleni küzdelemben. Radon (1235.) egyik fia Oszlári Madách, kinek fia Pál (1296.) a Madách és a Baloghy családok törzsatyja; ennek fia volt Lőkös (1336.), a ki magát Oszlárról, majd Kürtösről és Balogról írta. Fia Péter (1394-1421.) terjesztette tovább a családot. Péternek két fia alapított ágat. Benedek, kinek ágának a XVI. században magvaszakadt és István. Utódai közűl Sebestyén 1652-ben új adományt nyer a hontmegyei Balogh, Hrussó és a Zólyom vármegyei Királyfalva egy részére. Két fia, Gáspár (1662.) és Miklós, a család jelenleg két virágzó ágát alapították. Miklós utódai közűl Antal 1878-ban Nógrád vármegye törvényszéki elnöke, Imre (1839-42.) Hont vármegye alispánja, Lajos Nógrád vármegye követe az 1805., 1807-1808. és az 1811-12. évi országgyűlésen († 1823). László (1850.) Hont vármegye főnöke. A család a XIX. század első felében Berczel, Jobbágyi, Kövesd, Felsősáp és Felsőszécsénke, Balog, Hrussó és Pencz helységekben bírt földesúri joggal. Jelenleg élő tagjai közűl: Ernő, volt orsz. képviselő. Dezső, nyug. vármegyei főlevéltárnok.

Siebmacher:

Baloghy I. v. Balogh.
Wappen: In R. auf g. Blätterkrone ruhend, ein g. Jagdhorn, darüber, hinter einem nach abwärts gestelltem Schwerte sich kreuzend, zwei # geflitschte Pfeile (mit den Spitzen nach aufwärts) Schwert u. Pfeile durch die # Tragschnur des Hornes mit einander verbunden. – Kleinod: Die Schildfigur. – Decken: rg. – rs. Uradel aus den Comitaten v. Honth n. Neograd, – eines Stammes mit den Geschlechtern † Sóos v. Polthár, Madách v. Alsó-Sztregova u. † Micsinszky: (Verschiedene Siegel. – Siehe N. J. I. 148–153 u. N. J. Snppl. 57–60).

Kempelen:

Balogh (balogi).
Czímere: vörös paizsban koronán arany vadászkürt nyugszik, mögötte a kürtzsinórban két fekete nyilvessző között egyenes kard áll a kürtön; sisakdisz: a paizsalak; takarók: vörös-arany, vörös-ezüst. (Siebm. 34.) – Vö. Kősz. 22.

MCK:

Baloghy de Balog. 65. T. 1. Hont- és nógrádmegyei nemes család. – Kempelen I. 329. – Siebm. W. Ung. A. 27. t.

MCK:

Balogh de Balog. C. p. Pest vm. lt. polg per. fasc. 158. Nr. 72. – Kõszeghi 22. – Címer: vörös paizsban koronán arany vadászkürt nyugszik, mögötte a kürtzsinórban két fekete nyilvesszõ között egyenes kard áll a kürtön. Sisakdisz: a paizsalak. – Takarók: arany-vörös, ezüst-vörös.

  • Irodalom:

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. In: Borovszky samu szerk.: Magyarország vármegyéi és városai. BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II. 559-[3]

Hont vármegye nemes családjai. Irta ifj. Reiszig Ede dr. In: Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai. 414-[4]

NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Reiszig Ede dr. In: Borovszky: MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI. 568- [5]

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[6]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [7]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[8][9]

  • Külső hivatkozások:Baloghy 1647 szerkesztés

 
Ch→
 


Kempelen:

Baloghy.
Czímeres nemeslevelet 1647. jan. 3. B. Mátyás s testvére, Jakab kaptak (Abaujm. lt.) – Czímer: kék paizsban zöld halmon fészkében fiait vérével tápláló pelikán; sisakdísz: növekvő egyszarvú; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (Siebm. 34.)

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Hügel ein n. Pelikan, mit dem Schnabel seine Brust ritzend u. mit dem heraustropfenden Blute seine drei Jungen atzend. – Kleinod: W. Einhorn wachsend. – Decken: bg. – rs.

Adels- u. Wappenbrief v. König Ferdinand III. d. d. Pressburg, 3. Januar 1647 für Mathias Baloghi als Haupterwerber u. für seinen Bruder Jacob als Nebenerwerber.

(Orig. Ctt. A. Abauj-Torna).

MCK:

Baloghy. 64. T. 9. B. Mátyás és Jakab testvérek 1647. I. 3. Ferdinándtól nyertek c. n. l. – Abauj vm. lt. – Kempelen I. 329.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[10]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn [11]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[12][13]

  • Külső hivatkozások:

Baloghy 1754 szerkesztés

Kempelen:

Baloghy.
Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Biharmegyében Pál fordul elő az igazolt nemesek között.

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[14]


  • Külső hivatkozások:Baloghy szerkesztés

 
Ch→

Kempelen:

Baloghy.
Siebm. szerint ily nevü családnak a következő czímere is van: kék paizsban hármas halmon kétfarkú oroszlán pálmaágat tart; sisakdísz: az oroszlán; takarók: kék-arany, vörös-ezüst (pk. 13.) – Közelebbi adataink a családról nincsenek.

Siebmacher:

Baloghy.
Wappen: In B. auf gr. Dreiberge ein doppelschw. G. Löwe. In d. erhobenen Rechten einen gr. Palmzweig haltend. – Kleinod: Der Löwe wachsend. – Decken: bg. – rs.

(Gemaltes Wappen).

  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[15]

Siebmacher: Wappenbuch. Der Adel von Ungarn (Supplementband.) [16]

  • Külső hivatkozások:

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs