Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Lukács, Lukáts családok címerével foglalkozik.


beleházi és etrekarcsai Lukács

szerkesztés

 

Az Ethuruh nemzetség egy ága, az etrekarcsai Lukács (Lukách) család Karcsai Péter eredeti, 1434. évi címerét tekintette magáénak.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Vö. Bartal címer


Lukács család a zöld puskások között

szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


Lukács 1762

szerkesztés

   

Lukács Lukács, Lázár, György 176(?) október 7., Bécs Mária Terézia címer általuk: anyjuk Petrik Rozália

P 690 Újfalussy cs. lt. 4. tétel

Lukács, Lázár és Gergely erzsébetvárosi lakosok 1762 jún. 3-án nyertek címeres nemeslevelet Mária Terézia királynőtől. A nemességszerző Lázár idősebb fia Gergely 1797-ben vásárolta meg Bresztováczot (a mai Agát), de özvegye és fia Móricz 1826-ban eladták Gall Józsefnek. Lázár másik fia János (szül. 1779, †1837) Vizmát bírta. Fia, Ignácz (szül. 1811, †1890) Temes vármegye főjegyzője, kúriai tanácselnök, v. b. t. t. Fia: Antal (szül. 1842, †1910) főrendiházi tag, a Magyar Földhitelintézet igazgatója.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]


borosnyai Lukáts

szerkesztés
 
Lukáts János, erdélyi református püspök halotti címere, 1760
  • Irodalom:

"Borosnyói Lukáts János címeres levele 447.szám 1758. év Mi Mária Terézia stb. Neked tisztelt hívünknek Borosnyói Lukáts Jánosnak , az Erdélyhez tartozó helvét hitvallású egyházak szuperintendensének üdvözlet és császári , királyi és fejedelmi kegyelmünknek irántad való növekedése. Azt látjuk , hogy ama nagy fejedelmek , akik tetteinek hírét és dicsőségét semmiféle feledés se törölte el, nevüket azzal igyekeztek még halhatatlanabbá tenni , hogy mialatt igen bölcs és erélyes uralkodásra határozták el magukat , egyúttal a jó uralkodás különös eszközeihez sorolták azt is , hogy alattvalóikat kitüntetni igyekezzenek és azoknak erényét és érdemeit méltó elismerésekkel növeljék. Mivel pedig abban a törekvésben , hogy koronás főkhöz méltó dolgot cselekedjünk , a céltudatos kormányok minket is szívesen utánoznak , így összes híveink javára törekedve , hogy mialatt nagy örömünkre szolgált mindenki boldogítására élni , még azon felül pártfogoljuk és kitüntessük azokat , akik megvetvén az aljas lomhaságot , idejüket ama cselekedetek végzésére igyekeznek lekötni , melyek egyrészt a derekasság megnyilvánulásának nyitnak utat , másrészt állandóan teret adnak érdemek szerzésére. Ezért midőn tekintetbe vesszük azt , hogy Te , ki Erdély Fehér vármegyéjében fekvő Törcsvára várához tartozó Pulchenecz birtokról származol és törvényes születésű vagy , amiről mi tudós kéz írta bizonyságból győződtünk meg, korai ifjúságodtól kezdve a tudományok jobb művelésében , elsajátításában majd terjesztésében mindig dicséretreméltóan fáradoztál és azokban igyekvéseidet és lelkedet a tétlen lustaságtól derekasan megszabadítva minden segítség nélkül nemcsak különböző dolgok ismeretére jutottál, sőt azzal, hogy az erdélyi helvét hitvalláshoz tartozó egyházak szuperintendensévé lenni törekedtél , érdemet is szereztél és ezen elért és az előbbi igyekezetekben kiérdemelt méltóságban ma is serényen és híven úgy forgolódol , hogy úgy látszik , hogy azt a származást, amelyből munkás igyekezettel kimért távolságon át eddig eljutottál , kipróbált erkölcsökkel és tudománnyal Te magad nem kevéssé megnemesítetted. Ezért egyrészt a hűségnek és ezen hű szolgálatoknak tekintetbe vételével , melyeket Nekünk és magának a hazának különböző helyeken és időben és alkalomadtán teljesítettél és adtál és ezután is teljesíteni és adni igérsz , másrészt nem kevés híveinknek ezért tett közbenjárására és ajánlatára , Téged Borosnyói Lukáts Jánost és feleségedet Szigethi Máriát , fiaidat Simeont , Jánost és Györgyöt , épúgy leányaidat Máriát , Zilahi József nevűnek és Sárát , Tholdi Miklós nevűnek feleségeit és eddig még hajadon Annát , már megszületett és Isten áldásából ezután születendő törvényes gyermekeidet és azoknak mindkét nemű ivadékait és utódait királyi és fejedelmi legfőbb hatalmunk teljességéből és különös kegyelemből a nem nemesi rendből és állapotból kegyesen kiemelve az előbb említett erdélyi nagyfejedelemségnek és a hozzá kebelezett részeknek, valamint Magyar Királyságunknak és más királyságaink , birodalmaink és tartományaink igaz és kétségtelen nemeseinek rendjébe sorozzuk és ezután is oda fogjuk számítani , felvenni és sorozni , beleegyezve és biztos tudomásunk szerint és megfontolt lélekkel megengedve ,hogy Te Borosnyói Lukáts János és fentjelzett tieid az ezután következő jövő és minden időben örökre használjátok , élvezhessétek és örüljetek azoknak a kegyeknek , tisztségeknek , kiváltságoknak , előjogoknak és mentességeknek , amiknek a mondott erdélyi fejedelemség és a hozzá kapcsolt részek, valamint Magyarországnak és más királyságainknak , birodalmainknak és tartományainknak többi igazi és kétségtelen nemesei természettől jog szerint és régóta használnak , élveznek és örülnek. A Te Borosnyói Lukáts János és fentjelzett tieid iránt nyilvánított kegyes jóakaratunk jelét ugyanis az igaz és teljes nemességnek bizonyítékát , ezt a címert , illetve nemesi jelvényeket :

Tudniillik katonai egyenes pajzsot , mely közepén vízszintesen , felül függélyesen , három mezőre van osztva , az első skarlátszínre festett mezőben egy tárt vagy nyitott bal oldalra fekvő könyvet látunk , a mellette levő másik ezüst mezőben kékes galamb áll vörös lábakkal és csőrrel, melyben zöldelő olajágat tart , végül az alsó zafír szinű mezőn álló aranykévét látunk , mely köré természetes szinű kígyó tekerőzik ;felül a pajzsra szokásosan a nemeseknek járó koronával megkoronázott jobbra fordított rostélyos tornasisak fekszik , melynek tetején egymásra tett szárnyak egymáshoz tartozó fekete csúcsa van reárajzolt hatágú aranycsillaggal.A sisak tetejéről innen arany és kék , onnan pedig ezüst és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak bőven a pajzs oldalaira és magának a pajzsnak mindkét szegélyét vagy szélét igen szépen körülveszik és díszítik , amint mindezek jelen oklevelünk fején vagy kezdetén a festőnek tanult kezétől és művészete által a megfelelő színekkel árnyékolva és kifejezve a nézők szeme elé még érthetőbben odahelyezve láthatók , Neked - Borosnyói Lukáts János és megjelölt összes tieidnek adni és rájuk ruházni határoztuk ; elrendelve és biztos tudomásunk szerint és megfontolt lélekkel megengedve megparancsoljuk , hogy te Borosnyói Lukáts János és megjelölt összes tieid az ezután következő időben és örök időkig mindig ezt a címert , vagy nemesi jelvényeket említett erdélyi fejedelemségünk és a bekebelezett részek , valamint Magyarországunk és más királyságaink , birodalmaink és tartományaink más igazi, nem kétséges nemeseinek módján ugyanazon jogokkal , kiváltságokkal , előjogokkal és mentességekkel , amikkel az említett erdélyi fejedelemség és az abba bekebelezett részek , valamint Magyarország és más királyságaink, birodalmaink és tartományaink nemesei a természettől jogosan és már régóta élnek , amiket élveznek és amiknek örülnek és bárminő harcokban , viadalokban , ütközetekben , kopjavetéseken , tornajátékokon , párbajoknál , párviadaloknál , vagy bárminő katonai gyakorlatoknál , valamint pecséteken , vitorlákon , függönyökön , kárpitokon, gyűrűkön , zászlókon , pajzsokon , sátrakon , házakon és síremlékeken ,általában pedig bármifajta ügyekben és tárgyalásokban a tiszta , igazi , hamisíttatlan és nem kétséges nemességi jog címén , amellyel téged és összes megnevezett tieidet bármely más rendnek , osztálynak , tisztségnek , méltóságnak , kitűnőségnek embereitől megkülönböztetni és ékesíteni , hivatni, tartatni és tekintetni akarunk, viseljétek és használjátok és azokkal örökké élhessetek , azokat élvezhessétek és azoknak örülhessetek és megtarthassátok , sőt még ezen mi nagyobb és hiteles függő pecsétünkkel megerősített oklevelünk ereje és bizonysága által téged nemesítünk, neked adományozunk és rád ruházunk. Kelt főhercegi városunkban Bécsben , Ausztriában , az Úr 1758.éve november havának 26. napján , uralkodásunknak pedig 19.évében.

Mária Terézia Gróf Bethlen Gábor Somlyai Albert

Összehasonlította az eredeti fogalmazvánnyal Bécsben Kontz János 1828 október 20.-án

Az erdélyi kancellária Liber Regius-a Anno 1751-1761.tizedik kötetének 533-537.lapjairól a m.kir.országos levéltárában 1933.július 1.-én másoltam le ,a latin szöveget magyarra fordítottam. Borosnyay Károly "

Külső hivatkozások:

[3]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[4]

Rövidítések

Lásd még: