Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Ravasz család címerével foglalkozik.


kelementelki Ravasz

szerkesztés
 
A lelkipásztorok utódainak címere
 
Másolat a lelkipásztorok utódainak címeréről

A családi címer megegyezik az 1629. július 13-án Bethlen Gábor fejedelemtől nyert címerrel, melyet az Erdélyben működő református lelkészek egyetemlegesen kaptak a fejedelemtől. Ezt a címert használta az Ertsey család, a Csűrös, a kelementelki Ravasz, valamint a Molnár, más néven Szánthay család is.

Bethlen Gábor fejedelem 1629. július 13-án Gyulafehérvárott kelt címeres nemesítő levelével az Erdélyi fejedelemségben (Erdélyben és a Partiumban) honos református lelkészeket megnemesítette. A nemesítés kiterjedt a lelkészeknek mindkét nembeli utódaira, kiterjedt továbbá a levél kibocsátásának idejében szolgálatban állott lelkészeken túl a későbbiekben szolgálatba lépőkre is. E rendelkezést II. Józsefnek 1786. évi 6640. számú rendelete helyezte hatályon kívül.

  • Irodalom:
  • Külső hivatkozások:

[1]


Lásd még:

Vö. Ercsey címer


Ravasz család a zöld puskások között

szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

[2]

Vö. Puskások címere

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs