Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Pap, Papp családok címerével foglalkozik.


nagykéri Pap szerkesztés

A Vállyi család, nevezetesen István és Sámuel, továbbá néhai Ferencz maradéka János és másik István nemességük igazolására felmutatták Szabolcs vármegyének 1715. évi márcz. 26-án kelt testimoniumát, melynek bizonysága szerint őseik, II. Ferdinánd király 1627. évi donatiója alapján birtokos nemesek voltak, de adománylevelük elégett. A felsorolt nemesek között találjuk a Mihálydiban lakó Vályi és Nagykálló városában lakó Valy aliter Pap családot. Nagykéri ifju aliter Pap Gergely, felesége Anna, leánya Erzsébet, valamint testvérei Pap János és Balázs "ex status et conditione curali et ignobilis." Rudolf király 1582. febr. 19-én nemességre emelte. Ezekből kilátszik, hegy e két család egy és ugyanaz. Ezt a nemes-levelet kihirdették Nyitra vármegyében 1582-ben, 1616-ben és 1642-ben Verebély széknek Bicskén tartott gyűlésén. A Vály név eredetéről semmi felvilágosítást nem találunk, azonban a nagykéri Pap atyafiak és nagykéri Valy Pap János feljegyzéséből teljes bizonysággal csak az állapítható meg, hogy atyját Györgynek, nagyatyját Benedeknek hívták, s mindkettő a Vértesalján lakott, maga pedig a Vály nevet viselte és Kállóban úgy látszik - tanácsbeli, de mindenesetre prókátor-féle ember volt, a kit a város ügyes bajos dolgaiban Pozsonyba, Bécsbe küldözgettek. Nemességét a felmutatott okmányok alapján Szabolcs vármegye 1725-ben igazolta és ezt a helytartó-tanács is jóváhagyta. Benedek, Szabolcs vármegyében hosszabb ideig szolgabíró volt és nagy vagyont szerzett, György fiától származott unokái Zsigmond, László, György és Sándor mindnyájan táblabírák, előkelő, tekintélyes birtokosok voltak. Zsigmond krasznavármegyei birtokára költözvén, Szabolcs vármegyétől 1810 jún. 28-án nemesi bizonyítványt kapott. Vályi Pap Zsigmond kraszna vármegyei kir. pénztáros. - Másik Zsig mond, 1810-11. országgyűlési követ, - Károly, 1826-ban Krasznavármegye aljegyzője, 1831-ben táblabíró, 1861. évben pénztáros. - Lajos, 1840. Szatmár vármegye főjegyzője. - János, 1860. országgyűlési képviselő, ref. egyházmegyei gondnok, majd egyházkerületi főgondnok. - Árpád, 1887-1892. szilágysomlyói és keczeli kerületek országgyűlési képviselője. Birtokaik: Szatmár vármegyében Majtis, Kisszekeres, Nagyszekeres, Darnó, Csaholcz, Penyige.

Czímer: kék pajzsban sziklán könyöklő vörös ruhás kar, félhold és csillag között görbe kardot tart. Zárt sisak, melynek dísze a kardot tartó kar nyíllal átlőve. Sisaktakaró jobbról aranykék, balról ezüstvörös.[1]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Bodó aliter Pap szerkesztés

 

Bodó, másként Pap címer

Czímeres levele kelt 1585. (A család tulajd.) – Utóbb 1697. febr. 1. újból címeres levelet nyer a család. (Pestm. lt.; OL.: 270-1902.) (Kempelen)

B. József s felesége Rósa Annától szül. gykei: János, István és Mihály 1697. Február elsején I. Habsburg Lipóttól nyertek c. n. l. – Kihird: Pest vm. 1697. – Pestvm. lt. – Nemesi Iratok B. 28 .

Wappen: In R. auf gr. Boden unter gr. belaubter Zerreiche ein r. gewaffneter linksgekehrter Storch, im Schnabel eine sich krümmende Schlange haltend. – Kleinod: R. gewaffneter flugbereiter Sperber, in d. erhobenen Rechten einen r. Apfel haltend. – Decken: bg. – rs. Adels- u. Wappenbrief v. König Leopold I. d. d. Wien, 1. Februar 1697 (Kundgemacht: Pesth. Pesther Comitat, 25. Februar 1697) für Josef Bodó aliter Pap als Haupterwerber u. für seine Ehefrau Anna sowie für seine Söhne: Johann, Stefan u. Michael als Nebenerwerber. (Orig. Ctt. A. Pesth).

(Siebmacher's Wappenbuch)

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) 118. T. 6.

Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:turi Pap szerkesztés

 
A szoboszlói kiváltságlevél címerképe (1606) forrás: Bocskai István Múzeum, Hajdúszoboszló

Címerszerzők: Halasi Fekete (Fekete de Halas) Péter, századosai: Halasi Beödy (Beody de Halas) Mátyás, Abádi Médi (Medi de Abad) István, Maklári Kis (Kis de Maklar) Pál, Sarudi Rácz (Rácz de Sarad) Farkas, Turi Pap (Pap de Turii) István, Csiffi Haty János, Rábéi Makkos (Makkos de Rabe) Ferenc és hajdúi.

Bocskai István, Kassa, 1606. szeptember 2. Kihirdetése: 1607. február 5. ..., Szabolcs vármegye közgyűlése. Jelzet: MUO 80.

Lovashajdúk címere

 • Irodalom:

Boldisár Kálmán: A szoboszlai lovas hajduk czimeres nemeslevele 1606-ból. Turul. 1906. 3. 116–122.


Külső hivatkozások:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

fejéregyházi és kápolnokmonostori Pap szerkesztés

 

Szolnokdoboka vármegye, Kápolnokmonostor községéből származik, mely községre, már mint fejéregyházi donatárius nemesek, 1623-ban nova donatiót kaptak. Ezenkívül még Nyárfás (Ploppis), Szurdukkápolnok és Révkápolnok községekben volt birtokos. Szatmár vármegyében csak az újabb korban telepedett le. - György, István, János és Lukács testvérek, mint régi nemesek, 1623-ban kaptak czímeres levelet Bethlen Gábor fejedelemtől. Tagjai közül György és Lukács, kik nova donatiót kaptak, Vád, Laczkonya, Kovács kápolna, Kápolnokmonostori és és Ploppis vajdái. György már 1501-ben, Demeter és fia György, 1505-ben említtetnek, mint kápolnok-monostori nemesi birtokosok. - István, 1616-ban Bethlen Gábortól három nemesi telekre kap adományt. - László (megh. 1852.), 1848 előtt a Kővárvidék főpénztárosa. - Zsigmond 1861-65-ig, a Kővárvidék főispánja. - Terentius, Mária Terézia alatt gárdista. - László (megh. 1901.), rimaszombati pénzügyigazgató. - Sándor, 1875-81 között orsz. képviselő, jelenleg ny. kir. táblai bíró.

Czímer: kékben, zöld alapon nyugvó, leveles koronából növő természetes szarvas, előlábai között egyenes kardot tart. Sisakdísz: a pajzsalak növekvően. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[2]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


ónodi Pap szerkesztés

 

Ónodi Pap Márton 1630. május 10., Pozsony II. Ferdinánd nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Pap 1630 szerkesztés

 
Ch→ Ch→

MNL OL:

II. Ferdinánd magyar király, Bécs, 1630. 3. 6., címer, magyar nemesség Balog Mihály (a keresztnév hamisított), a felesége, Ilona, valamint a fivérei, Pap András (hamisított név) és Pap György (hamisított név) részére. Kihirdetése: Szabolcs vármegye, Gyulaháza, 1631. 8. 8.

HU-MNL-BAZML-XV.78. [4]

Kempelen:

Balogh.
Czímeres nemeslevelet 1630. márcz. 6. B. Mihály, András és György testvérek kaptak. (Borsodm. lt.)

MCK:

Balogh. 59. T. 5. B. Mihály és felesége Ilona 1630. III. 6. Ferdinándtól nyertek a Pap-családdal közös c. n. l. – Kihird: Szabolcs vm. 1631. VIII. 8. – Borsod vm. lt. Armales 9. (Eredeti n. l.)

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 1. kötet[5]

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[6][7]

 • Külső hivatkozások:Gyarmathy másképpen Pap szerkesztés

 

Gyarmathy másképpen Pap Mihály, György 1637. május 4., Bécs III. Ferdinánd címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[8]


Rövidítésekványai Pap szerkesztés

„IIIdik Ferdinánd osztrák császár és Magyarország királya nemesi rangra emeli Vaniay Pap Jánost – a korona és király iránti hőséges szolgálataiért – ő általa nemessé teszi fiát Istvánt, valamint az ő testvéreit Mihályt, Pált, Gergelyt és Istvánt … Kelt Regensburgban 1653. október 2-án. Kihirdettetett Gömör megyében Rozsnyóbányán (Rozsnyón) 1654. május 5-én.”* [* Az oklevél hátuljára ragasztott papírlapon szerepel az armális magyar nyelvű kivonata a család utolsó tagjának kézírásával. MUO 169. Régi jelzet: „Debreczen Sz. Kir. Város Museuma. Ltsz. 143/1943. „Ezen nemes levelet a debreczeni Muzeumnak ajándékozta Vaniai Pap család utolsó egyedüli leszármazottja. Debreczen, 1922. november 15. Ványay Gizella”]

Nemeslevelükön* [* 600x695/105/140x125 mm.] III. Ferdinánd és egy mára olvashatatlanságig elmosódott hitelesítő kézjegy látszik.

Az oklevélen vörös-kék-sárga-fehér zsinóron természetes színű viaszágyba foglalt töredezett vörös pecsét függ.

Nagyrészt lekopott arany keretben lila szőnyegen felül jobbra Magyarország, középen császári kétfejű sas, balra Csehország, alul jobbra Dalmácia, balra Horvátország címere látszik. A lila mezőn ovális zöld babérkoszorú által övezett lilásrózsaszín damaszkolt szőnyeget festettek. A fent idézett feljegyzés szerint a király: „Nekik a következő cimert adományozza: kék pajzsban zöld pázsiton koronát tartó arany griff, látható növekvőleg. Foszlányaik: kék-arany, vörös-ezüst.” Amennyire megállapítható, valóban ez a címerleírásnál nagyon elmosódott eredeti szöveg rövidített kivonata, amihez még: „másik griff, a lentebbivel mindenben megegyező”* [* „alium gryphum, inferiori per omnia conformem…”] mint sisakdísz társul.

A család Debrecenben élt, Ványai Sára 1841. évi végrendelete ismert,* [* Református kollégium kézirattára. R. 999.] a fiágon kihalt család utolsó tagja az armálist a városnak adományozó Ványay Gizella.[9]

 • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 90-91. (PhD értekezés) [10]


 • Külső hivatkozások:Pap család a zöld puskások között szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[11]

Vö. Puskások címere

Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Fogarasy másképpen Pap szerkesztés

 

Fogarasy Mihály 1662. szeptember 5., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Oláh Margit, atyafiai Fogarasy másképpen Pap András, György, János, Gergely

P 773 Lad. RRR 83/21

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[12]


Rövidítések


berei Papp-Ragány szerkesztés

 

Kempelen:

Pap-Ragány (berei).
Czímeres levelet I. Lipóttól P. János nyert 1665. jun. 9. Kihirdette 1666. ápr. 14. Szatmármegye. – Czímer: kék paizsban zöld földön leopárd jobbjában kardot tart; sisakdisz: növekvő vörösruhás, süveges vitéz jobbjában buzogányt tart; takarók: kék-arany, vörös-ezüst. A P.-R. nevet a nemességszerző fia, György vette fel feleségének (Ragány N.) családneve után. A család Szabolcsmegyében élt.

Vö. Hellebronth. Családtörténeti jegyzetek I-108.; rcsk.

 

 • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 8. kötet[13]

 • Külső hivatkozások:

Pap másképpen Privigyey szerkesztés

Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta Pap, máskép Privigyey Miklós, 1667-ben. Kihirdettetett Gönczön 1667. julius 4-én.

Czimere: Kék mezőben zöld alapon, fehér lovon ülő férfi, vörös dolmányban, fehér nadrágban, magasszáru arany csizmában, fekete tollas vörös kucsmával; emelt jobbjában egyenes kardot, baljában kantárt tartva. Sisakdísz a férfi növekvőn. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.[14]


 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Pap 1668 szerkesztés

 
Ch→
 MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64, 1.-542.[15]

I. Lipót, magyar király, Bécs, 1668. 1. 10., címer, magyar nemesség Baraczy Balázs, valamint a felesége: Dese Zsuzsanna, az unokatestvére: Pap János, és a fogadott fiai: Baraczy István, Dese István részére. Kihirdetése: Pest, Pilis és Solt vm., Fülek, 1668. 11. 14.

Címerleírás: Scutum videlicet militare [erectum] caerulei coloris, fundum illius stagnante aqua interocc[upante], ex cuius medio petra inter duos virides monticulos, quorum sinistri verticem [uva] fructifera, dextro vero triticeus manipulus [...] in altum assurgere, eidemque integrum [gruem] vigilanti similem [stantem] sinistro insistere, dextra autem lapillum fortiter comprehensum tenere, inque dextram scuti oram conversa esse cernuntur. Scuto incumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam, regio diademate, candidam columbam quasi a longe revolanti similem, ac rostro viridem ramum olivae gestantem, proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et caeruleis, illinc autem candidis et rubris, in scuti extremitates sese passim diffundentibus, scutumque ipsum decenter exornantibus.

Címerszőnyeg: arany keret, lila háttér, olajágak, kísérőcímerek: császári kiscímer az Aranygyapjas Renddel, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország. Narratio nem formuláris. A narratio az adományos két örökbefogadott fiának fogságból történt kiváltásáról szól, ezért nem a szokott helyen, hanem a fiúk említése után található.


 • Irodalom:

Áldásy I. No. CCCLXXXII.

Nyulásziné No. 1062

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[16]


turczi Papp szerkesztés

 

Ugocsa vármegye, Turcz községből származik és 1700 körül származott át Szatmár vármegyébe is, a hol Udvari, Borhid és Apa községekben volt birtokos. István és neje Turonk Katalin, továbbá fia Jakab és ennek neje Tamás Mária, 1689-ben kaptak czímeres nemeslevelet Lipót királytól, mely Ugocsa vármegyében hirdettetett ki. Tagjai közül a czímerszerző, turczi gör. kath. esperes. - György, 1848-49-ben nemzetőr, később főszolgabíró, majd törvényszéki bíró. - Ferencz, 1848-49-ben huszárkapitány. - Gyula és fia Árpád, jelenleg udvari birtokosok.

Czímer: Kékben, zöld alapon álló és passió-kereszttel megrakott aranykehely. Sisakdísz: fészkében ülő és kisdedeit a saját vérével tápláló pelikán. Takarók: kék-ezüst, kék-arany.[17]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap 1670 szerkesztés

 

Bágyoni Gál Mihály, Jakó György, Pap János 1670. február 26., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

F 21 Armales I nr. 5

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

[18]


Rövidítések


Zajkás másként Pap szerkesztés

 

Magyar fordítás: Mi, Apafi Mihály, Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország részeinek ura és a székelyek ispánja emlékezetül adjuk jelen oklevelünk tartalmával mindenkinek, akit illet, hogy mi némely hű tanácsos uraink előttünk tett közbenjárására, valamint figyelembe véve és megfontolva a tiszteletreméltó Zajkás másként Pap Demeternek, a nagyszegi oláh templom lelkészének hűségét és hűséges szolgálatait, melyeket ő nekünk és ezen Erdélyországunknak hitének minden rá bízott dolgában és ügyében hűségesen tett és tanúsított, és amelyeket hiszünk, hogy a jövőben is tenni és tanúsítani fog, őt tehát, Zajkás Demetert és általa Zajkás másként Pap Gergelyt és Györgyöt, eddig született és ezután születendő fiait Erdélyországunk és Magyarország hozzá csatolt részei igaz és kétségtelen nemeseinek körébe és számába beszámítani, bevenni, felvenni és beírni parancsoltuk, sőt beszámítjuk, bevesszük, felvesszük és beírjuk, kifejezetten elrendelvén, hogy az ezután következő minden időkben őket, Zajkás másként Pap Demetert, Gergelyt és Györgyöt, valamint mindkét nembeli örököseiket és utódaikat igaz és kétségtelen nemeseknek tartsák és mondják, amely igaz és tökéletes nemességük jeléül ezt a címert vagy nemesi jelvényt, tudniillik kék katonai pajzsot, melynek mezejében vagy területén zöld dombon más emberek között, mintegy harcra vezetve és lelkesítve őket, egy fekete lovon ülő, feketébe öltözött ember látszik jobbjában kivont kardot, baljával lovának kantárát tartva, a pajzs felett zárt katonai sisak helyezkedik el, melyet ékkövekkel és gyöngyökkel díszített királyi korona fed, a sisak csúcsából leomló különböző színű szalagok és foszladékok pedig szépen körülfogják és ékesítik a pajzs széleit vagy szegélyét, amint mindez jelen oklevelünk tetején vagy kezdetén a festő tanult keze és művészete által világosabban is megfestve és ábrázolva látszik, szabad lélekkel és biztos tudásunk, valamint fejedelmi szabadságunk által az említett Zajkás másként Pap Demeternek, Gergelynek és Györgynek, valamint mindkét nembeli örököseiknek és utódaiknak kegyelmesen adtuk, adományoztuk és rájuk ruháztuk, megengedve és beleegyezve, hogy ők az említett címert vagy nemesi jelet a többi igaz, született, kétségtelen, kitüntetett és címerviselő nemesekhez hasonlóan mindenhol, csatákban, lándzsatöréseken, tornákon, párbajokban, párviadalokban és más, bárminemű katonai és nemesi gyakorlatokban, valamint pecséteken, zászlókon, függönyökön, faliszőnyegeken, gyűrűkön, házakon, sátrakon, síremlékeken, pajzsokon, általában pedig mindenfajta dolgokon és hadjáratokban a tiszta és tökéletes nemesség címén (mellyel hogy őket minden egyes ember, bármi fajta állapotú, állású, rangú, tisztségű, rendű, hivatalú, méltóságú, kiválóságú és beosztású is legyen, felruházottnak mondja, tartsa, nevezze és gondolja, akarjuk) hordják és viseljék, valamint mindazon tisztséget, kegyet, kiváltságot, engedélyt, szabadságot, mentességet és előjogot, mellyel Erdélyországunk és Magyarország hozzá csatolt részei más igaz, született és kétségtelen nemesei és katonaemberei bármi módon, jog vagy ősi szokás szerint használnak, élveznek és örvendenek neki, örökösen használhassák, élvezhessék és örvendhessenek neki. Hasonlóképpen nagyobb kegyelmünknek és fejedelmi bőkezűségünknek az említett Zajkás másként Pap Demeter, Gergely és György iránti kifejezéseként házukat, mely egyik oldalról a néhai előrelátó Kis Lukács telke, a másik oldalról az előrelátó Gurzó András lakóháza szomszédságában van, továbbá paraszti örökségüket, amelyet korábban az említett Zajkás másként Pap Demeter apja birtokolt telekként az említett, Közép-Szolnok vármegyében létező Nagyszeg birtok területén, minden rendes és rendkívüli adónk, illetékünk és díjunk, rovásadónk és kamaránk haszna befizetése, bárminemű jobbágyszolgáltatás teljesítése és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetése, vendégek érkezése és abba a házba való kötelező befogadása alól, továbbá szőlőiket, gazdaságaikat, birtokaikat, vetéseiket és más bárminemű örökségeiket és termőföldjeiket, amelyek Nagyszeg birtok igaz határain belül találhatók és az említett házhoz jog szerint és régtől fogva tartoznak, minden tized-, kilenced, ötöd-, negyed-, takarmány-, hegyvám- és hegyadófizetés és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetése alól kegyelmesen örök időkre kivettük, kiemeltük, felszabadítottuk és megnemesítettük, sőt kivesszük, kiemeljük, felszabadítjuk és megnemesítjük jelen oklevelünk által, amiért is híveinknek, a tekinteteseknek, nagyságosoknak, nemzeteseknek, vitézlőknek és nemeseknek, minden vármegye, különösen pedig Közép-Szolnok vármegye fő- és alispánjainak, szolgabíráinak, alszolgabíráinak és esküdtjeinek, a fő- és aladóbérlőknek, az adószedőknek, a kincstári jószágigazgatóknak, továbbá a tizedszedőknek, a kilencedszedőknek és a többi összes adók és bérek beszedőinek, a vendégek elosztóinak és helyetteseiknek, valamint az említett Nagyszeg birtok bíráinak és esküdtjeinek, továbbá tudniillik mindazoknak, akiket érint vagy érinteni fog és ezt az oklevelünket látják, jelen sorok által szilárdan megparancsoljuk, hogy tőlük, az említett Zajkás másként Pap Demetertől és fiaitól, Gergelytől és Györgytől, valamint mindkét nembeli minden örökösüktől és utóduktól az elkövetkezendő minden időkben fent írt házuk és említett paraszti örökségük tekintetében semmilyen rendes és rendkívüli adónk, illetékünk és díjunk, rovásadónk és kamaránk haszna befizetését, semmilyen jobbágyszolgáltatás teljesítését, vendégek érkezését és abba a házba való kötelező befogadását, a tized, kilenced, ötöd, negyed, a takarmányadó és más bármilyen adózás és beszednivalók megfizetését, illetve a hegyvám- és hegyadófizetést kierőszakolni vagy kikényszeríteni, vagy őket személyükben, dolgaikban és javaikban gátolni, zavarni, zaklatni vagy bármi módon sérteni a legkevésbé se bátorkodjatok, és azt a házat annak minden tartozékával mentesnek és nemesnek tartani és tartatni tartozzatok, és másképp ne cselekedjetek. Jelen oklevél olvasás után adassék vissza a felmutatónak. Amely dolog emlékezetére és örök szilárdságára jelen, függő és hiteles pecsétünk erejével megerősített oklevelünket az említett Zajkás másként Pap Demeternek, Gergelynek és Györgynek, valamint fiaiknak és mindkét nembeli minden örökösüknek és utóduknak más jogának sérelme nélkül adni és adományozni parancsoltuk. Kelt Gyulafehérvár városunkban december hónap harmincadik napján, az Úr ezerhatszázhetvenharmadik évében.

Az eredeti latin szöveg: Nos Michael Apafi Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae dominus et siculorum comes memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis, quod nos cum ad nonnullorum fidelium dominorum consiliariorum nostrorum nobis propterea factam intercessionem, tum vero attentis et consideratis fidelitate fidelibusque servitiis honorabilis Demetrii Zajkas alias Pap, ministri ecclesiae Valachicae in possessione Nagy Szegh, quae ipse nobis et huic regno nostro Transylvaniae in omnibus rebus et negotiis fidei ipsius concreditis et commissis fideliter exhibuit et impendit, ac in futurum quoque exhibiturum et impensurum ipsum confidimus, eundem igitur Demetrium Zajkas ac per eum Gregorium et Georgium Zajkas alias Pap filios suos iam natos et imposterum nascituros in coetum et numerum verorum et indubitatorum huius regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobilium annumerandos, aggregandos, cooptandos et adscribendos duximus, pro ut annumeramus, aggregamus, cooptamus et adscribimus, decernentes expresse, ut a modo deinceps successivis semper temporibus iidem Demetrius, Gregorius et Georgius Zajkas alias Pap, haeredesque et posteritates ipsorum utriusque sexus universae pro veris et indubitatis nobilibus habeantur et reputentur, in signum autem huiusmodi verae et perfectae nobilitatis eorum haec arma sive nobilitatis insignia, scutum videlicet militare coelestini coloris, in cuius campo sive area super cespite quodam viridi homo quidam equo sub nigro insidens inter quosdam homines nigro indutus amictu instar eos regentis et animantis ad bellum, dextra manuum ensem evaginatum tenere sinistra vero habenas equi dirigere visitur, supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit diadema regium gemmis atque unionibus decenter exornatum, ex cono autem galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes utrasque oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant, pro ut haec omnia in capite sive principio praesentium literarum nostrarum docta manu et arte pictoris clarius expressa et depicta esse cernuntur, animo deliberato et ex certa scientia liberalitateque nostra principali praefatis Demetrio, Gregorioque et Georgio Zajkas alias Pap ipsorumque haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis gratiose dedimus, donavimus et contulimus, annuentes et concedentes, ut ipsi praescripta arma sive nobilitatis insignia more aliorum verorum, natorum, indubitatorumque et insignitorum nobilium armis utentium ubique in praeliis, hastiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis ac aliis quibusvis exercitiis militaribus et nobilitaribus, nec non sigillis, vexillis, velis, auleis, annulis, domibus, tentoriis, sepulchris, clypeis, generaliter vero quarumlibet rerum et expeditionum generibus sub merae et perfectae nobilitatis titulo, quo eos ab universis et singulis cuiuscunque status, conditionis, gradus, honoris, ordinis, officii, dignitatis, prae[eminentiae] et functionis homines existant insignitos dici, teneri, nominari et reputari volumus ferre et gestare, omnibusque et singulis iis honoribus, gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus ac praerogativis, quibus ceteri veri, nati et indubitati regni nostri Transylvaniae et partium Hungariae eidem annexarum nobiles et militares homines quomodocunque de iure et ab antiqua consuetudine utuntur, fruuntur et gaudent, perpetuo uti, frui et gaudere valeant atque possint, et nihilominus pro ampliori gratiae et munificentiae nostrae principalis erga praefatos Demetrio, Gregorio et Georgio Zajkas alias Pap declaratione, domum ipsorum in vicinitatibus ab una fundi quondam Lucae Kis, ab altera vero partibus Andreae Gurzo providorum domus habitabilis, item haereditatem illam ruralem, quam antea etiam pater dicti Demetrii Zajkas alias Pap ad fundum suum possedisse dignoscitur in territorio dictae possessionis Nagy Szegh, comitatuque Szolnok mediocris existentis habitas ab omni censuum, taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri camerae nostrae solutione, servitiorum quorumlibet plebe<o>rum exhibitione ac aliarum quarumvis datiarum, collectane<a>rum pensione, hospitum condescensione et in eam domum receptione, vineas item agricolationes, allodiaturas, seminaturas ac alias quasvis haereditates et terras arabiles intra veras metas territorii dictae possessionis Nagy Szegh, ad eandem domum de iure et ab antiquo tentas et possessas ac bono modo comparatas ab omni decimarum, nonarum, quintarum, quartarum, capetiarum iurisque et census montani solutione ac aliarum quarumlibet datiarum, collectanearum pensione clementer imperpetuum eximendum, supportandum, libertandum et nobilitandum esse duximus, pro ut eximimus, supportamus, libertamus et nobilitamus per praesentes, quocirca fidelibus nostris spectabilibus, magnificis, generosis, egregiis et nobilibus, supremis et vicecomitibus, iudicibus, viceiudicibus nobiliumque et iuratis assessoribus quorumcunque comitatuum, signanter vero comitatus Szolnok mediocris supremis et vice arendatoribus et earum perceptoribus, bonorum fiscalium praefectis, nec non decimatoribus, nonatoribus ac aliarum quarumlibet contributionum, arendarum exactoribus, hospitiorum distributoribus et eorum vices gerentibus, providis item iudicibus et iuratis praefatae possessionis Nagy Szegh, cunctis etiam aliis quorum videlicet interest vel interit praesentes nostras visuris harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus eos quoque a modo imposterum successivis semper temporibus annotatum Demetrium, Gregorium ac Georgium Zajkas alias Pap filios, ipsorumque haeredes et posteritates utriusque sexus universas ratione praescriptae domus et praetactae haereditatis ruralis ad nullam omnino censuum, taxarum et contributionum nostrarum tam ordinariarum, quam extraordinariarum, subsidiique et lucri camerae nostrae solutionem, servitiorum quorumlibet plebeorum exhibitionem, hospitum condescensionem et in eam domum receptionem, decimarum, nonarum, quintarum, quartarum, capetiarum ac aliarum quarumlibet datiarum et collectanearum pensionem, iurisque et census montani solutionem cogere et compellere, aut eosdem propterea in personis rebusque et bonis quibuslibet impedire, turbare, molestare seu quovis modo damnificare praesumatis vel sitis ausi modo aliquali, sed eandem domum universasque eiusdem appertinentias pro exemptis, supportatis et nobilitatis habere debeatis et teneamini, secus non facturi, praesentibus perlectis exhibenti restitutis. In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam praesentes literas nostras pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas memoratis Demetrio, Gregorio ac Georgio Zajkas alias Pap filiis ipsorumque, haeredibus et posteritatibus utriusque sexus universis salvo iure alieno dandas duximus et concedendas. Datum in civitate nostra Alba Iulia die tricesima mensis Decembris anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo.

Siebmacher:

Zajkas alias Pap de Nagy Szegh. (Taf. 188). Wappen: In B. auf # Ross Reiter vor mehreren # gekleideten Männern, selbe zum Kampfe aneiternd, in der Rechten Säbel. - Kleinod: Keines verlieben. - Decken: One Farbenangabe. Adels- und Wappenbrief von Michael Apafi d. d. Gyulafejérvár, 13. Dezember 1673 für Demeter Zajkas und Söhne Gregor und Georg.

(O. Dipl. R. A. BPest. - C. A. Nr. 1).

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:zalaknai Pap szerkesztés

 

Zalaknai Pap János, György 1680. július 10., Gyulafehérvár Apafi Mihály nemesség és címer

R 64

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[19]


Rövidítések


Pap másként Kovács szerkesztés

 
 Pap másként Kovács János
Kék mezőben lépdelő koronás, kinyújtott nyelvű, dupla farkú oroszlán, jobbjában kardot, baljában pajzsot tart. Adományozó - I. Lipót - Leopoldus - magyar király Adományos - Pap másként Kovács János - Pap aliter Kovács János Adományos által - Gerencsér Ilona - Helena Gerencher - felesége Adományos által - Pap János - Joannes Pap - fia Adományos által - Pap András - Andrea Pap - fia Adományos által - Pap Gergely - Gregorius Pap - fia Adományos által - Pap másként Kovács István - Stephanus Pap aliter Kovács - fivére Ellenjegyző - Gubasóczy János - Joanes Gubasoczy - kancellár, nyitrai püspök Ellenjegyző - Maholányi János - Joannes Maholány - titkár Eredeti keltezésének helye - Sopron

Eredeti kelte - 1681.06.19 - Az adat Kempelen Bélánál olvasható.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:


Rövidítések


kézdivásárhelyi Pap szerkesztés

 

Erdélyből, Háromszékből származik, de idővel Szilágy és a legújabb korban Szatmár vármegyébe is átterjedt. Alsóvárczára és Illyésfalvára adományt nyert és ez utóbbi helyen most is birtokos. - István és testvérei János, András és Sámuel, már mint régi nemesek, 1682-ben Apaffy Mihály fejedelemtől czímereslevelet nyernek. Tagjai közül Mihály, (szül. 1784) Vilmos, Károly és Lajos fiaival, negyedmagával részt vett az 1848-49-iki szabadságharczban. - Péter, (1735 körül) Szilágy vármegye alispánja. - András, Simonyi óbester ezredében huszár főhadnagy volt. - II. Lajos, (1861) Háromszék tb. főjegyzője. - Gergely, (megh. 1901) püspöki helyettes. - Mihály, jelenleg ny. honvédszázados. - Sándor, ny. kir. táblai bíró. - Zsigmond, orvostudor, zsibói körorvos. - Sándor, szilágycsehi ügyvéd. - Imre, zsibói ügyvéd. - Viktor, jelenleg nagybányai ügyvéd.

Czímer: kékben, zöld alapon, féllábon ágaskodó daru, felemelt jobbjában kavicsot tart. Sisakdísz: hiányzik. Takarók: kékarany, vörösezüst.[20]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Pap 1687 szerkesztés

 
I. Lipót magyar király címeres nemesi levele Pap Ferencnek Pozsony, 1687. november 14.

 

 • Irodalom:A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.Külső hivatkozások:Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap 1689 szerkesztés

 

Pap István 1689. november 15., -- I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Tursuk Katalin, fia Jakab, annak felesége Ioma Mária, másik fia Illés, valamint László, János, annak felesége Zsófia és fiai Miklós, János

P 773 Lad. RRR 83/46

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[21]


Rövidítések


Pap 1698 szerkesztés

 

Pap János 1698. május 27., Laxenburg I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Horváth Anna, fiai Gergely, Jónás

P 773 Lad. RRR 83/44

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[22]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap, 1698 szerkesztés

 

Pap János 1698. október 1., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: testvére János

P 773 Lad. RRR 83/45

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[23]


Rövidítések


Pap 1700 szerkesztés

 

Pap János 1700. július 10., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Margit, gyermekei Gergely, Dávid, atyafia Konstantin, ennek fiai János, Tivadar, Tamás, ez utóbbi fia András

F 7 Armales No. 42

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[24]


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


felsősuki Pap, berendi Pap szerkesztés

 

Felsősuki Pap másképpen Timándy István, Berendi Pap másképpen Timándy János és György 1723. április 19., Bécs III. Károly nemesség és címer általuk: fiaik Tivadar, János, Farkas

F 21 Armales T nr. 13

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[25]


Rövidítések


Pap másképpen Mari szerkesztés

 

Pap másképpen Mari János 1727. december 20., Bécs III. Károly nemesség és címer

F 21 Armales Div. Nr. 5

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[26]

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs


Pap János szerkesztés

 

III. Károly (1685 - 1740) magyar király címeres nemesi adományleve Pap Jánosnak


 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:Papp szerkesztés

Erdélyi család, mely előbb Bihar vármegyébe, majd a múlt század derekán Szatmár megyébe is átszármazott. Tagjai közül József (megh. 1890-ben) Szatmár vármegye főmérnöke, majd Nagykároly város tanácsnoka. Fia Béla, előbb nagykárolyi ügyvéd, az ottani függetlenségi párt elnöke, majd orsz. képviselő, később szatmári kir. ügyész, jelenleg ismét a nagykárolyi választó kerületet képviseli az országgyűlésen.[27]

 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


szathmári Pap szerkesztés

 
Szathmári Pap Krisztina, Incze Mihályné halotti címere, 1835
 • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[28]


RövidítésekVö. Muntyán Pap címer

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs