Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Illyés , Illés családok címerével foglalkozik.


edvi Illés

szerkesztés

Régi család, minden valószínűség szerint az Illés-nemzetségből. Neve sokféle változatban fordul elő: Ellyes, Ellies, Elyes, Elés, Ellés, majd Illyes. Illies, Ilies, Ilés vagy Illés, sőt még Helie néven is találkozunk vele a legrégebbi okmányokban. A legrégebbi oklevél egyike, melyben a sok változaton átment Illés név előfordul, 1440. január 12. kelt s ebben Zala megye jelentést tesz arról, hogy özvegy Káli nemes Elés Péterné és fia György elcsalták Zegfalvi Jánosnak és fiainak béresét s őt jobbágyként maguknál tartják. Ettől kezdve mind sűrűbben találkozunk a zalavári és kapornaki convent okleveleiben a családdal. De a dicalis összeírások is megemlékeznek róla: 1513. Illés Péter Zalapathakán,György Hegyfaluban, Mihály Felsőkerecsenyben, 1544. Bálint ugyanott fizetnek adót. A család a XVI. században már igen nagy lehetett s megtelepedett volt a szomszédos megyékben is. Így az e század végén Vasmegye három helységében találunk Illéseket; ugyanezen időtájt Veszprém megyében Takácsiban is élnek a család egyes tagjai, elszármazván már ekkor a család Sopron megyébe is, stb. A régi oklevelekbõl tehát megállapítható, hogy a család a XVI. században már igen elszaporodott és számos férfitagot számlált. Valószínű, hogy a török háborúk igen megtizedelték az ő soraikat is: a régi vasmegyei Illések utódai közül csak azt az ágat ismerjük, mely a XVI. század végén Sopron megyében tűnik fel s jórészt Edvi Illés néven szerepelnek. A családi fészke a Sopron megyei Edve.

A családnak címeres levele – tudtunkkal – nem volt, nincs is. Tagjai különbözõ címerpecséteket használtak, a legáltalánosabb ezek között: a pajzsban oroszlán (kardot tart); sisakdísz: könyöklő kar (oroszlán) karddal. (Végh József)

  • Irodalom:

Végh József: Címerek, pecsétek, jelképek Tolmács történetéből. 2005 [1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:Piskolti alias Illyés

szerkesztés

 

Siebmacher:

Wappen: In B. auf gr. Berg Adler auf der Linken stehend in der Rechten Schreibfeder haltend. – Kleinod: Gebogener Arm Weizenähren haltend. – Decken: Ohne Farbenangabe.
Adels- u. Wappenbrief v. Mich. Apaffi d. d. Segesvár 24. Febr. 1663 für Johann de Piskolti alias Illyés und Stefan Illyés alias Piskolti und Johann Csepregi.
(R. A. Budapest Gyfv. L. R. XXVII).

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Illyes család a zöld puskások között

szerkesztés

A zöld puskások közé tartozó családok (első és második címeres levél):

Fejér György, Boda Zakariás, Pap Péter, Marton Illés, Varga Mihály, Bretan Zakariás, Koncz István, Lukács Péter, Vlaik János, Ravasz Máté, Illyei Pál, Marján Farkas, Péter István, Marián Márk, Flora Tódor, György János, Illyes Tódor, Sztoján Tamás, Sztoján Pál, Marian János, Boda Dániel.

Keldi Farkas Illés, Prekup Kosztin, Mány András, Haragos László, disznópataki Boda György, Antal Miklós, josipláposi Balázs András, Batuza Gergely és János, Román Lukács, Pap János, Hordó István, tordavilmai Géczy János, oláhláposi Pinte György, Isák János, Joszif Demeter, Páska Tivadar, peteritei Frakas Dániel, Bohoczel Konstantin, Lázár Gábor, sósmezői Prekup Farkas, Boér Mihály, bojérfalvai Rogozan Simon (zöld puskások)

1658. augusztus 1. Tasnád II. Rákóczi György nemesség és címer

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Vö. Puskások címere

Rövidítések


Illyés 1658

szerkesztés

 

Illyés Pál 1658. december 27., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Tóth Anna, gyermekei János, Ferenc

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


viski Illés

szerkesztés

 

viski Illés Jenő címere, Ferenc József 1913

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs